Kent u ze nog... die van Valkenisse

Kent u ze nog... die van Valkenisse

Auteur
:   H. Hendrikse en J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4398-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Valkenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De dorsploeg poseert bij een der eerste dorsmachines in deze streek op de hofstede "Klein ter Hooge" van Bram Besuyen aan de Middelburgseweg. Het is omstreeks 1920. Van links naar rechts: eigenaar-loondorser Bart Brasser, Gabe Geljon, Piet de Wijze, Arjaan van Keulen, Kees de Korte, Lein Boone en Ko Besuyen Azn. De mechanisatie van de landbouw begon hier in de jaren tachtig van de vorige eeuw met de komst van de (grasjmaaimachine. Piet Maas "de boer" reed als eerste met een "Albion" maaier, Omstreeks 1905 kwam Klaais Wisse met de eerste "paerebinder" of graanmaaier. In 1915 ging Bart Brasser met de dorsmachine de boer op. Deze "Standard" dorste al "schoon in de zak". Zij werd aangedreven door een Compact motor. De dorskas woog 2600 kilo en de motor meer dan 1300 kilo. Het verplaatsen ging niet zomaar doch moest gebeuren met behulp van paarden. In het koelvat ging vijfhonderd liter water. Dit gaf soms ook nog problem en omdat het water schaars kon zijn in die dagen. Bart heeft negen jaar met de dorsmachine gedraaid. Het dorsen op deze wijze is nu al weer verleden tijd, Waar zal de hedendaagse combine eens voor moeten wijken?

32. In 1927 werd ten bate van het groene kruis een bazaar gehouden, Deze foto van bestuursleden en medewerkers is genomen met als achtergrond de eerste gereforrneerde school, to en al het verenigingsgebouw. Nu eerst de namen. Staande van links naar rechts: penningmeester dokter J.J. van der Harst, voorzitter dominee R. ten Kate, Van der Borch tot Verwolde, A. Rademaker, P.J. Terwoert jr, P. Florusse, David de Buck, K. Sturm, A.I. Stoppels, P. Janse, L Simonse, J.A. Contant, M. Speyer en secretaris dominee A.C. Hey. Zittend van links naar rechts: Marie Brouwer, mevrouw Van der Borch tot Verwolde, mevrouw Drijber, mevrouw Gerlach van St. Joosland, groene kruiszuster Sientje Allaart, mevrouw Van der mevrouw Bakker, verloskundige mejuffrouw Geesje Schaap (secretaresse), mevrouw Van Doorn en rnevrouw Hey. Vooraan de kinderen Neeltje Flipse, Piet Bostelaar en Nel Smit. De christelijke vereniging voor ziekenverpleging "Het Groene Kruis", gevestigd te Koudekerke, werd opgericht op 17 oktober 1910 met negenentwintig leden, Het initiatief kwam van dominee L. Hijmans, Jac, Boone Pzn. en dokter J.J. van der Harst. Vanaf het begin werkten Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke en Zoutelande samen. Het is een vroeg voorbeeld van bovengerneentelijke samenwerking op vrijwillige basis. Door aile jaren he en hebben vel en hun krachten gegeven aan dit werk. Met name mag hier zuster Sientje Ailaart worden genoemd: zij was altijd op haar post, beijverde zich om nieuwe leden aan te werven en verbreedde op die manier in die eerste jaren het financiele draagvlak van de vereniging. Per 31 december 1927 telde deze al 969 leden. Zuster Sientje had ook de leiding bij de bazaar, die een groat succes werd. Het batig saldo was f 1548,93. Mede daardoor bedroegen de totale ontvangsten in dat jaar f 3285,97 en de uitgaven f 1920,11. Oak thans nag zorgt "Het Groene Kruis" voor "Het verleenen van hulp bij verpleging van zieken, zowel door bijstand van een verpleegster, als door het beschikbaar stellen van verplegingsartikelen", Het aantal leden per 31 december 1972 bedroeg 1610.

33. Een groepje Zeeuwse schonen in de bloei van het leven. Vergelijkt men deze foto met numero 24 dan valt op hoeveellosser en fleuriger de dracht is geworden, "Streeksel" en beukje vertonen ook meer variatie. We leven dan ook twintig jaar later (1936) en Leu Wielemaker Fld. (met bloemen) viert op 5 juni haar twintigste verjaardag, Verder zittend van links naar rechts: Leu Wielemaker Krd. Pietje Huysman, Keetje Wielemaker Fld., Keetje Jasperse, Kaatje Verhage Wd., Jans Wielemaker Fld., Jaantje Tevel, Jannetje Simonse, Keetje Huysman en Zoetje Leinse. Staande met lange muts Neeltje Wielemaker Fld. Voor het maken van een foto werd in die tijd iemand uit de stad ontboden. Dit was als regel een zekere heer Timmerman. Hij schoot ziin plaatje - als men tenminste het omslachtig manoeuvreren met een loodzwaar toestel, een statief en een zwarte doek zo mag noemen - en bleef niet ongaarne nog wat hangen op zo'n verjaardagsfeestje. Bij die gelegenheid vertoonde hij alle vorige door hem gemaakte foto's die voor elkeen te koop waren. Van privacy had men nog nimmer gehoord. Zo komt het dat men in oude familiealbums soms foto's vind waarvan men met geen mogelijkheid begrijpt hoe die daar nu terechtkomen.

34. Van menige hoeve bestaat een foto, met erv66r als het ware uitgestald de bewoners, de paarden, de hofhond, de boerenwagens, de verewagen en soms zelfs de fietsen. Dit is zo'n afbeelding van het hof van de familie Brasser aan de keiweg naar de duinen. De opname dateert van v66r 1920. Thans is deze hofstede in gebruik als reereatieboerderij "De Peppelhoeve" aan de Dishoekseweg. We herkennen van links naar reehts: Lein Brasser, Susan Dekker, Magdalena Brasser, Abraham Brasser sr., "A" Brasser jr., Johanna Brasser, Kees Brasser en Piet Brasser. De oude boer geheel reehts is Jan Barentsen, de tweede vader van Abraham, een man van buitengewone lichaamskraeht.

35. De kleuterschool in Koudekerke is op 11 april 1871 opgericht door jonkvrouwe D.H. van Doorn-Snouck Hurgronje en in stand gehouden door de familie Van Doorn. In rnaart 1909 werd de school overgenomen door de "Stichting Vereeniging tot instandhouding eener Christelijke bewasrschool te Koudekerke", Deze stichting kocht de school met het woonhuis voor f. 1400,- van de freule H. van Doorn, die op haar beurt dit bedrag weer aan de vereniging terugschonk. Ook gaf zij nog effecten, die f. 228,80 netto per jaar aan rente opbrachten. Helaas bestonden deze effecten uit Russische staatspapieren, zodat men maar enkele jaren van deze inkornsten heeft geprofiteerd, Bij het zilveren jubileum in 1934 was de financiele toestand van de stichting verre van rooskleurig, Er werd in ernst gesproken over opheffing, Zover is het niet gekomen, maar wel werd tot het uiterste bezuinigd; het salaris van de leidster bijvoorbeeld werd met honderd gulden per jaar verrninderd. (Het is wel eens goed iets te lezen over die crisisjaren: alles adem de armoe, intering en bezuiniging.) Een bazaar zou weer uitkomst bieden. Inderdaad was het batig saldo f. 550,-, hetgeen in ieder geval een verlichting betekende voor de stichting, Het damescomite staat hier afgebeeld met het gedeelte van de toen tweeendertig leerlingen dat een voorstelling gaf. Eerst de dames van links naar rechts: helpster Mina Verhage, mevrouw Smit, mevrouw Van der Harst, mevrouw Ruitenbeek, groene kruiszuster Alida de Ridder, voormalig groene kruiszuster mevrouw Marijs-Allaart, mevrouw Hey-Goslinga, mevrouw Mosselman, mejuffrouw Anna Penny, mejuffrouw Geesje Schaap, mevrouw Bakker-Maatjes, mevrouw Drijber-Prins, mevrouw Bakker-Lazernan, mevrouw Gerlach van St.-Joosland-Penny, jonkvrouwe Van Doorn-Snouck Hurgronje, freule Van Doorn, mevrouw Loeff-Kunst en leidster mejuffrouw HoutingVergers. De kinderen zijn van links naar rechts: Jan Kleinepier, Tannie Mosselman, Gerard Janse, Louis Van De Velde, Mina Verhage, Henk Koole, Mina Verstraate, Martinus Verhage Kzn., Betje Filius, Kees Roose Wzn., Ko Flipse en Wim Melse, Zittend: Laura Cyvat, Anna Arendse, Laurine Bakker, Anna Speyer, Nellie Hey, Annie de Karn, Marietje de Priester en Marietje Simpelaar,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek