Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1680-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 1680 1 ISBN13: 978 90 28816800

© 1981 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2010 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1981

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

NL ISBN 90 288 1680 1

Bij de Europese Bibliotheek in Zaltbommel verschijnen onder andere de volgende series:

IN OUDE ANSICHTEN, een serie boekjes waarin wordt vastgelegd hoe een bepaalde plaats er uitzag in "grootvaders tijd", dat wil zeggen in de periode die ligt tussen ongeveer 1880 en 1930. In deze reeks zal aan bijna elke plaats in Nederland een deeltje worden gewijd. Er zijn reeds zo 'n 1250 boekjes verschenen. Naast de deeltjes over steden en dorpen verschenen in deze serie vele boekies over algemene onderwerpen zoals bijvoorbeeld de paardetram, de stoomtram, de elektrische tram, kastelen, molens, de marine, de luchtmacht en de padvinderij. Bovendien zijn onder de serienaam In oude prentkaarten en/of En cartes postales anciennes reeds zo 'n 400 delen over steden en dorpen in Belgie verschenen; in Frankrijk kwamen onder de serienaam En cartes postales anciennes circa ISO boekjes uit; in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verschenen onder de titel In alten Ansichten respectievelijk 400, 40 en IS de/en.

KENT U ZE NOG ?.. is een reeks die de mensen-van-toen in een bepaald dorp of een bepaalde stad centraal stelt, in de periode die wij eveneens aanduiden als "grootvaders tijd" (circa 1880-1940). Ook in deze reeks zal aan bijna elke plaats in Nederland een deeltje gewijd worden. Er zijn reeds zo'n 275 boekjes verschenen.

Nadere inlichtingen over verschenen of nog te verschijnen deeltjes kunt u verkrijgen via uw boekverkoper of rechtstreeks bij de uitgever.

Deze uitgave van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel is gedrukt en gebonden bij Grafisch Bedrijf De Steigerpoort te Zaltbommel.

INLEIDING

Er zullen weI niet veel plaatsen in Zeeland zijn waarvan zoveel oude ansichten en/of foto's beschikbaar waren, als het Zeeuwse vissersdorp Yerseke. Het was hierdoor mogelijk dat tegelijkertijd met het verschijnen van .Yerseke in oude ansichten" deel3 het platenboekje "Kent u ze nog ... die van Yerseke" deel2 te laten uitkomen. Deell van "Kent u ze nog ... die van Yerseke", dat in 1977 uitkwam, is allang uitverkocht.

In de drie deeltjes .Yerseke in oude ansichten" valt de nadruk hoofdzakelijk op diverse oude dorpsgezichten, zoals oude straten, gebouwen en niet te vergeten de plaatjes over de mossel- en oesterteelt, die in Yerseke een zeer grote plaats inneemt.

Bij het samenstellen van dit platenboekje hebben we met genoegen naar de verhalen geluisterd die bij het bekijken van de oude ansichten en/of foto's loskwamen. De oude fotoalbums kwamen te voorschiin, in sommige gevallen zelfs verguld op snee en hier en daar met fluweel bekleed. We hebben met verschillende Yersekenaren al die oude, soms vergeelde portretten van mann en en vrouwen met grote belangstelling bekeken. Er waren soms personen bij, gekleed in de traditionele Zuidbevelandse dracht. U zuIt in dit platenboekje oude ansichten en/of foto's aantreffen waarop mensen staan die reeds lang uit de tijd zijn en bij wie men zich afvroeg: "Wie zouden dat zijn? " Troffen we iemand aan van vergevorderde leeftijd, dan kwam vanzelf de vraag naar voren: "Kent u ze nog? " In de meeste gevallen werden ze dan herkend. Soms bestond er enige twijfel over zijn en/of haar naam. Ook kwam het weI voor dat ze helemaal niet herkend werden. Ook bij navraag aan derden wist men er niet uit te komen en konden de namen van de op de vergeelde foto's voorkomende personen helaas niet worden achterhaald. Van deze zeer oude foto's hebben we er toch maar enkele in dit platenboekje opgenomen, als "zoekplaatje". Het zullen uitsluitend de

ouderen uit Yerseke zijn die, indien nog in leven, zichzelf mogelijk zullen herkennen!

Het was voor de samensteller een aardige bezigheid dit platenboekje over de inwoners van Yerseke samen te stellen. In dit boekje worden de herinneringen nog eens opgehaald uit het vorige geslacht.

Velen van onze voorouders waren mannen van naam, die het in die tijd voor het zeggen hadden en die zich met hun hele persoonlijkheid voor de gemeenschap van Yerseke hebben ingezet. We denken aan belangrijke personen, die de vooraanzittingen begeerden, maar ook aan de still en in den lande. Zij vielen in het dagelijkse leven van de dorpsgemeenschap niet zo op. Ze leefden het eigen leventje en waren over het algemeen erg tevreden. Het was toen een armoedige tijd, waarin vooral deze groep het niet breed had. Men moest hard werken om aan de kost te komen. Men was van's morgens vroeg tot's avonds laat in de weer om een karig loontje te verdienen voor een meestal kinderrijk gezin. Wanneer de kinderen groot werden, moesten ze met vader en moeder mee, om de helpende hand te bieden op het land of op en aan het water. We denken in dit verb and aan de mossel- en oesterteelt, waarbij niet alleen mannen te werk gesteld werden, maar destijds ook vrouwen en kinderen. Om toch maar een cent te verdienen, werd zo mogelijk het gehele gezin ingezet bij het arbeidsproces. De plaatjes in dit boekje spreken voor zichzelf. Veel en zwaar werk, maar tegen een geringe vergoeding. De verdiensten waren in die tijd niet evenredig met de vele werkzaamheden die ervoor verricht moesten worden. Men was vroeg op het land of aan de haven, zowel groot als klein. Het was in die tijd een en al bedrijvigheid, zowel te land als op het water en niet het minst op de kade, bij aankomst van de mossel- en oesterschepen.

Het zal wel duidelijk zijn dat de samensteller, zowel in .Yerseke in oude ansichten" deel 3, als in

het platenboekje "Kent u ze nog ... die van Yerseke" deel2, speciaal uitvoerige aandacht besteed he eft aan de werkzaamheden bij de mossel- en oesterteelt, waarin vele Yersekenaren werk vonden en thans nog vinden. Wie Yerseke zegt, denkt aan mossels en aan oesters. Er komen dan ook in deze beide platenboekjes over Yerseke diverse plaatjes voor over deze belangrijke bron van inkomsten.

Verdienstelijken en roemruchten staan in dit platenboekje afgebeeld. Sommigen waren het allebei tegelijk. Over een enkeling doen nog verhalen in Yerseke de ronde en anderen zijn al weer bijna vergeten. Een klein gedeelte van "de oude garde" is nog onder ons.

Ik hoop, als samensteller, dat dit platenboekje menigeen een plezier zal doen en dat een "stikje fermielje" hierin is terug te vinden. Of anders toch weI een onderwijzer of onderwijzeres, die destijds les gaf, of een veldwachter (politie), die hen de les las. Een en ander zal men zich zeer zeker in Yerseke nog weI kunnen herinneren.

Bij het samenstellen van dit platenboekje was de hulp van velen, zowel in als buiten Yerseke, nodig. Aile bij de fotoverantwoording vermelde personen worden dan ook hartelijk bedankt voor het tijdelijk afstaan van de vele oude ansichten en/of foto's en tevens voor hun zeer uitvoerige informaties. In het bijzonder een woord van hartelijke dank aan Louis Vermast uit Erica (voorheen woonachtig te Yerseke), mevrouw C. Stevense-Louisse uit Yerseke, CF, Stevense uit Middelburg, mevrouw D. Smits-van den Bogaard en L.C. Wisse, beiden uit Yerseke, die hierin weI het leeuweaandeel hebben gehad.

De samensteller wenst u allen veel genoegen bij het bekijken en lezen van dit platenboekje, waarmee we nu gaan beginnen.

1. Het is al weer heel wat jaren geleden dat van de leerlingen van de openbare lagere school aan de Vierstraat in Yerseke deze opnarne gemaakt werd. Niet aileen in deze tijd komt de schoolfotograaf regelmatig naar Yerseke om foto's te maken van de leerlingen en het personeel, dat was vroeger ook al het geval.

Op dit unieke plaatje zien we een leerkracht met de kinderen, van wie het grootste gedeelte nog gekleed is in de prachtige Zuidbevelandse klederdracht. Opvallend is wel het feit dat men hier geen klompen meer draagt, maar schoenen en rijgIaarsjes.

Daar het voor de samensteller helaas niet mogelijk bleek om aile narnen te achterhalen, werd dit prachtige gezelschap als .zoekplaatje" opgenomen. Mogelijk herkennen de nog in leven zijnde personen zich zelf,

2. Op 20 januari 1900 werd het oudeliedentehuis .Vredelust" aan de Danistraat in Yerseke officieel geopend.

Op dit leuke plaatje poseren de eerste vader en moeder van dit bejaardentehuis, Van links naar rechts kijken ons aan moeder Wilhelmina van Dalsen en vader Marinus Kosten.

Wilhelmina van Dalsen draagt de Thoolse muts, terwijl Marinus Kosten de Zuidbevelandse kleding aan heeft. Let op zijn gestreepte overhemd met zwarte strik.

Het zullen alleen de ouderen uit Yerseke zijn die deze personen nog herkennen.

3. Niet aileen tegenwoordig worden er diverse tentoonstellingen gehouden, maar dat was vroeger ook al het geval. Zo werd in 1913 een paasveetentoonstelling gehouden in Rotterdam, waarheen onder anderen de slagers uit aile delen van Nederland een inzending hadden gestuurd. Zeer bekend waren in die tijd reeds de paasossen en de paasvarkens.

Op dit plaatje zien we een inzending van de familie De Waard, slager uit Yerseke, die bestond uit twee slaehtvarkens en waarmee hij een derde prijs in de waeht sleepte, zoals op de deur van het inmiddels verdwenen sehuurtje duidelijk te lezen staat.

Van links naar reehts poseren voor de fotograaf: slager Bram de Waard, met witte jas en koppelriem, waaraan zijn gereedsehap hangt, Marinus de Waard, Maatje de Waard, mevrouw Janna de Waard-van der Hoofd, die haar Zuidbevelandse kleren aan he eft, en ten slotte Kaatje de Waard.

Vroeger meld nagenoeg iedereen in Yerseke een varken, dat meestal in de slaehtmaand november geslaeht werd. Slager De Waard had het dan wat druk met de vele huisslaehtingen. Maar dat zien we tegenwoordig niet meer. Varkens van vijfhonderd pond waren to en geen uitzondering! Nadat het varken "gestoken" was, werd het met stro gebrand. De ouderen uit Yerseke zullen zich dat nog wel kunnen herinneren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek