Kerken van Cuypers in oude ansichten

Kerken van Cuypers in oude ansichten

Auteur
:   Andries Monna en Jan Jongepier
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4368-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerken van Cuypers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Haelen, Sint Lambertus.

Ten noorden van Roermond ligt het dorp Haelen. Daar werd in 1859 een nieuwe kerk gebouwd bij een zestiende-eeuwse toren. Ret driebeukige bedehuis is in 1944 verwoest en direct na de oor1og ges1oopt. De hiernaast afgedrukte kaart werd a1 vee1 eerder uitgegeven bij een actie am de toren te herstellen. Op de achterkant ervan staat het vo1gende rijmpje: Uw liefdedaad/ Ten Hemel gaat.] En wit beseffen,/ Bij wat ge biedt.] Laat God zich niet/ In liefde overtreffen.

mterieur der parochiekerk van den rio La

Maastricht Vrijthof

70. Maastricht, Sint Servaas.

De bouw van deze driebeukige kruisbasiliek begon in de elfde eeuw, Tussen de twee hoektorens van de westbouw rees sinds 1556 een middentoren op. Toen in de vorige eeuw naar plannen van Cuypers een ingrijpende restauratieplaatsvond, kreeg de middentoren een bijna zeventig meter hoge, ijzeren spits. Van de van 1890 daterende bekroning resteert na een brand in 1955 het onderste deel. Over de vraag of Cuypers' schepping bij de huidige restauratie moet worden hersteld, zijn de meningen verdeeld.

71. Maastrich t- Wijk, Sin t Martin us.

Deze in 1858 voltooide driebeukige kruisbasiliek was de eerste stadskerk die Cuypers ontwierp. Tegen het honorarium van de architect maakte een van de kerkmeesters bezwaren. De kosten bestonden toch aIleen uit uitgaven voor papier en potlood? De toezichthoudende ingenieur uitte ook twijfels over de aan te brengen gewelven. De kunst van het gewelven metselen was immers verloren gegaan? Helaas zijn de oorspronkelijke beschildering en inrichting van de kerk niet meer aanwezig.

~erl( in Wijl(

]Yiaastricht

~ .~.

..,

- ---

. r-

-c: ;a;'~ne ~ct-~1.f~;5 ~rk~(k':"

72. Roermond, Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk.

Graaf Gerard van Gelre stichtte rond 1220 een cistercienzer vrouwenabdij, waarvan aileen de laat-romaanse kerk is overgebleven. Na een stadsbrand in 1665 werd aan de westbouw van deze kruisbasiliek een barokke klokketoren toegevoegd. Ten tijde van de Franse Revo1utie was het gebouw zo sterk verwaarloosd dat een algehe1e restauratie moest plaatsvinden. Van 1863 tot 1891 heeft Cuypers naar de inzichten van zijn tijd de kerk hersteld.

73. Roermond, Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk. Cuypers trachtte de Munsterkerk een zo volledig mogelijk midde1eeuws aanzien te geven. De barokke klokketoren op de westbouw werd vervangen door twee hoge, vierkante torens. De oostelijke, achtkante hoektorentjes kregen een vierkante, forse opbouw. Het interieur werd eveneens naar negentiende-eeuwse smaak aangevuld. Zo werd het grafmonument van graaf Gerard bont beschilderd en kwam er een nieuw hooga1taar, dat na een in 1966 voltooide restauratie op de zolder van de pastorie is terechtgekomen.

Hoofo-altaa- in de M.'

Nieuw traat:

rT'lARD.

74. Sittard, Sint Petrus' Stoel van Antiochie.

De merkwaardige naam van deze veertiende-eeuwse kerk is ontleend aan het feit dat, volgens de overlevering, de aposte1 Petrus de stichter zou zijn van de christe1ijke gemeente te Antiochie. De bouw van de toren van deze kruisbasiliek begon in de zestiende eeuw. In 1857 werd de barokke spits door de bliksem getroffen. Cuypers ontwierp een nieuwe toren, bestaande uit een achtkant dat door luchtbogen verbonden is met de vier hoektorentjes, De bekronende spits werd in 1875 voltooid.

THOR.'

St. Mi hiet kerk

75. Thorn, Stiftskerk van Sint Michael.

De midde1eeuwse kruisbasiliek was tot de Franse Revo1utie de kerk van de adellijke dames van het stift Thorn. Toen in 1797 het stift werd opgeheven, kwam het bedehuis aan de parochie. Bij een van 1860 tot 1885 door Cuypers uitgevoerde restauratie b1eef het barokke interieur gespaard. Ret exterieur veranderde ingrijpend doordat op het onderste dee1 van de westbouw een forse, bakstenen toren verrees. De schade die deze in de oorlog opliep, is in 1949 herste1d.

Venlo

Kleine Kerkstraat

76. Vento, Sint Martinus.

Nadat de zware toren van deze veertiende-eeuwse hallenkerk bij een aardbeving in 1532 ernstig was beschadigd, werd de ruine ervan in 1767 opgeruimd. Ten oosten van deze plaats ontwierp Cuypers bij een restauratie van de kerk in 1879 een nieuwe toren op een onvoltooid gebleven, middeleeuwse onderbouw. Voor de ingebouwde toren werd een neogotisch portaal geplaatst. In 1944 werd de toren verwoest en in de jaren vijftig kwam het huidige, nogal omstreden on twerp gereed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek