Kessel in oude ansichten deel 1

Kessel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Hendricks
Gemeente
:   Kessel
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4037-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kessel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje voert ons terug naar de beginjaren van deze eeuw, naar een wereld die een geheel andere sfeer ademt dan onze tegenwoordige tijd. Kessel was toen een besloten gemeensehap waar iedereen elkaar met naam en toenaam ken de, waar nabuurdienst plieht was, waar feesten en gebruiken op eeuwenoude tradities steunden en waar de dagelijkse gang van zaken nog grotendeels bepaald werd door de opeenvolging van de seizoenen. Uit deze wereld, die nog vol bewondering opzag naar toverlantaarn en kiektoestel, stammen de ansiehten en foto's in dit album.

Kessel is ondenkbaar zonder de burcht met haar meer dan duizendjarige gesehiedenis. In het duister verleden van de vroege middeleeuwen werd het graafsehap Kessel gesticht. De eerste graven leefden aan het hof van de Duitse koning en behoorden tot de edelsten van het rijk. De latere graven, bekend onder hun voornaam Hendrik, bouwden in de elfde eeuw hier, op de hoge oever van de Maas, Kessels eerste bureht: een donjon, waarvan grote delen teruggevonden zijn in de tegenwoordige burehtheuvel.

Een ongelukkige keuze tussen Brabant en Keulen, in de landelijke politiek van die dagen dwong de laatste

graaf van Kessel, Hendrik V, tot verkoop van zijn bezittingen aan de graaf van Gelder, Reinoud I. De verkoopakte is gedateerd 27 september 1279. De graaf van Gelder benoemt nu ridder Godfried Berek tot kastelein. Tevens wordt hij leenman van bureht en land van Kessel. Dit geslacht, dat enkele eeuwen op het slot zal vertoeven, gaat zieh al spoedig, naar de woonplaats, Van Kessel noemen. In het tegenwoordige gemeentewapen leeft de herinnering aan hen nog voort: op zilver een vijfruitenkruis van keel, het wapen van het geslaeht Van Kessel.

De heren Van Kessel besturen "Huys en Landt" tot 1541. Dan sterft de laatste telg, Willem van Kessel, kinderloos. Onder dit bewind werd het slot uitgebreid en versterkt tot de tegenwoordige grootte. Zijtakken van dit geslaeht leven eehter nog enkele eeuwen langer op laathoven en boerderijen. Ze noemen zieh dan naar de naam van de hof zoals Roffaert of Op den Oever.

Familieverwantsehap brengt de Van Merwijeks aan het bewind. Caspar van Merwijek, aanvankelijk burgemeester van Nijmegen, stadhouder van Groningen, landdrossaard van het stieht Bremen, oom van Maar-

ten van Rossum, wordt leenman. Uit dit geslacht zullen vele nazaten belangrijke functies in het bestuur van het opperkwartier van Gelder bekleden. Zo zal zijn zoon Willem in 1566 met nog enkele andere afgevaardigden naar Brussel gaan, ten einde prinsesregentes Margaretha van Parma te bewegen een landdag te houden. Na twee en een halve eeuw sterft dit geslacht uit, wanneer Willem Antoon Mathijs, baron van Merwijck op hoge leeftijd in 1798 te Roermond sterft. In de parochiekerk te Kessel wordt hij in het familiegraf begraven,

De zoon van zijn zuster Judith, Karel van Keverberg, wordt opvolger en gaat als titel dragen: baron van Keverberg van Kessel. Zijn achterneef Frederik, in Kessel beter bekend onder de naam baron Frits, sterft op eenenvijftigjarige leeftijd na een tragisch en bewogen leven op kasteel Oeverberg, een villa door hem in 1876 in kasteeltrant gebouwd.

Verlaten en vervallen leidt de burcht enkele jaren een troosteloos bestaan. Even volgt een opleving, wanneer de zusters van de goddelijke voorzienigheid er een pensionaat vestigen. Dit zal echter van korte duur zijn. Terugtrekkende Duitse troepen laten in no-

vember 1944 kerk en kasteel de lucht in vliegen, Niet alleen de burcht, ook de Maas heeft haar stempel op de historie van Kessel gedrukt. Daar waar het Maasdal op zijn smalst is, bouwde men "Huys" en kerk op de hoge oever, op nauwelijks een steenworp van het water. De Maas bracht handel en nijverheid, wat leidde tot grote welvaart voor dorp en orngeving, Eeuwenlang vormde de tol op de Maas een belangrijke bron van inkomsten, zowel voor de hertog van Gelder als voor de heer van Kessel. Twee monumentale marktpleinen, vroeger verfraaid door eeuwenoude lindebomen, zijn heden ten dage nog de stille getuigen van de nijvere handelsgeest uit vroegere eeuwen.

De ansichten in dit boekje, gemaakt in het begin van deze eeuw, zijn de "verbeelding" van een voorbije tijd, die we op deze manier weer bij u in herinnering terugroepen. De foto's te verzamelen was geen eenvoudig werk. Nog moeilijker was het achterhalen van de namen van de personen. Daarom wil ik graag allen oprecht bedanken, die mij hierbij geholpen hebben. Moge dit kleine album een stukje lokale geschiedenis vasthouden en de belangstelling hiervoor bij velen opwekken.

1. De Dorpsstraat, zoals die eruit zag op het einde van de vorige eeuw. Dit is de oudst bekende ansichtkaart van Kessel. Op de voorgrond, met witte baard en bolhoed, staat H. van Bommel; daarachter, met zwarte snor, M. van Kessel. Op de achtergrond links staat de familie Kessels aan de deur van hun herb erg. Rechts ziet u de openbare lagere school, gebouwd in 1879, voorzien van degelijk hekwerk en pomp. In 1918 werd hier een verdieping op gebouwd. De meeste huizen aan de linkerkant staan er nog, zij het dan merendeels verbouwd.

KESSEL. R. K. Kerlo:.

2. Kessel anna 1900. Dit is weI het bekendste gezicht op Kessel. Talloze schilders en fotografen hebben vanaf de Weerd aan de overkant van de Maas dit beeid van Kessel vereeuwigd. Op deze ansicht ziet u de kerk, welke in 1870 gebouwd werd, met daarvoor het kerkhof en daarnaast het kasteel. Dat de Maas toen zo'n Iage waterstand had, kwam doordat ze toen nog niet gekanaliseerd was. Dat gebeurde pas in 1927. Vlak Iangs de Maasoever Ioopt het lijn- of jaagpad. Hierover liepen de paarden die de schepen stroomopwaarts trokken.

_ :unsthandel Berker. Verbunt, Asten 1. Br , No. 190

3. De Onderste Markt in 1900; gezicht vanaf de Markt in de richting van de Baarloseweg. Eeuwenoude huizen omringden dit monumentale plein, in het midden bekroond door een oeroude lindeboom. Ret witte huis links is het ouderlijk huis van de familie Cup, thans winkel. Ret huis in het midden is thans muziekwinkel Veri; daarnaast, rechts op de foto, het huis van de famille Scheres. Ret cafe tegenover Cup werd bewoond door de famille Van Laer. Deze markt werd vroeger Houtmarkt genoemd wegens de opslag van hout, dat verhandeld werd naar de mijnen in Belgic.

No. 189

KESSEL.

4. De Baarskampstraat anna 1900. Komende vanaf de Rijksweg was dit de eerste indruk die men kreeg van Kessel. Ret huis reehts vooraan, het laatst bewoond door de familie Hanraets was vroeger een logement waar voornamelijk zwervers en kramers overnaehtten. Voor een kwartje kon men er op een strozak siapen op zoider en kreeg men tevens koffie 's morgens. Er was altijd veel vertier en veel muziek in deze herberg, Een eind verder aan dezelfde kant van de weg ziet u het huis van de families Rutten en Van Wijngaarden. Links vooraan de woning van Van Tegelen met daaraehter de boerderij van Franssen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek