Kesteren en Opheusden in oude ansichten

Kesteren en Opheusden in oude ansichten

Auteur
:   G.R. Sterk
Gemeente
:   Kesteren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4402-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kesteren en Opheusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Toen men indertijd op de lagere school probeerde ons de eerste beginselen van de vaderlandse geschiedenis bij te brengen, werd ons al spoedig geleerd dat 100 jaar voor Christus de Batavieren, Friezen en Kaninefaten in one land kwamen; 50 jaar later verschenen er eveneens de Romeinen.

De Friezen vestigden zich in het Noorden, de Kaninefaten in de kuststrook en de Batavieren, die in hun uitgeholde boomstammen de Rijn kwamen afzakken, langs de grote rivieren.

WaarschijnJijk waren zij de eerste bewoners van de Betuwe.

Voordien was het "eiland der Bataven" jachtgebied van de stammen die er omheen woonden.

De Betuwe was toen een vrijwel ondoordringbare wildernis, bedekt met kreupelhout van essen, elzen, populieren en wilgen, afgewisseld met hier en daar een eik of linde.

Aangezien de Rijn toen dichter bij Kesteren lag dan nu het geval is behoeft het geen verwondering te wekken dat ook daar de Batavieren aan land kwamen.

Enkele tientallen jaren later voegden zich bij hen de Romeinen.

Zij legden te Kesteren tegen de aanvallen der verenigde Germanen en Bataven onder Claudius Civilis een legerplaats aan.

Mogelijk gebeurde dit onder leiding van Drusus, een stiefzoon van keizer Augustus.

Uit het bovenstaande blijkt dat Kesteren tot de oudst bekende vestigingen van de Betuwe behoort.

Hoewel Kesteren geen heerlijkheid, doch slechts een "maalschap" (buurtschap) was heeft het in de loop der eeuwen in haar omgeving steeds een vrij belangrijke plaats ingenomen.

Het "Huis ter Lede" (waarschijnlijk gesticht in de 12e eeuw) werd als een der oudste en sterkste kastelen van Gelderland beschouwd.

Lange tijd (in ieder geval van 1327 tot 1797) zetelde in het ambtshuis de gerichtsbank van hogere of hoogste aanleg voor de Nederbetuwe, waarop men zich van de gewone dorpsschepengerichten of van de gerichten van tweede aanleg kon beroepen.

Oudewaard, Lede en Marsch waren hoge heerJijkheden. V oorts werd tot Kesteren gerekend het kasteel Colverschoten en de "heerehuizinge" den Oord (gesloopt 1864). Nadat Gelderland tot een hertogdom verheven was werd

het ertschenkarnbt, een der hofambten, verb on den aan een te Kesteren gelegen complex gronden, (Schenkhof). Ook nu speelt Kesteren in de Midden-Betuwe nog een vrij belangrijke roJ. De aanwezigheid van twee streekscholen voor m.a.v.o., een streekmuziekschool, een lagere landen tuinbouwschool, diverse industrieen, een fruitveiling en een groot proefbedrijf voor de fruitteelt dragen daar in niet geringe mate toe bij.

Het dorp Opheusden is minder oud dan Kesteren. Mogelijk is het ornstreeks het jaar 1000 gesticht door een der heren van Arkel als versterking in de oostelijke uithoek van zijn gebied.

De bevolking zou oorspronkelijk dan ook bestaan hebben uit uitheemse soldaten.

Het Opheusdense veer werd reeds in 1300 in akten genoemd.

Uit het feit dat de enige muurschildering die zich destijds in de Opheusdense kerk bevond, St.-Christophorus, de beschermheilige van de veren, voorstelde, blijkt dat het veer over de Rijn toen voor Opheusden van groot belang was.

In 1340 was Opheusden bekend om zijn schapenfokkerij. Tijdens de strijd tussen de Heeckerens en de Bronkhorsten

werd het dorp volledig verwoest. Op 25 mei 1482 stichtten Gijsbert van Randwijck en zijn tweede echtgenote Johanna Vonck, in het oostelijk gedeelte van het dorp het klooster Mariengaarde,

De namen Kloostereind (thans Dalwagenseweg) en Achter 't Klooster herinneren hier nog aan.

In latere jaren ontwikkelde Opheusden zich meer en meer tot een belangrijk centrum van de boomkwekerij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in de gemeente, in het bijzonder te Opheusden, vele woningen en andere gebouwen verwoest of min of meer beschadigd.

De ontwikkelingen, welke de gemeente mede als gevolg hiervan in en na 1945 doorgemaakt heeft zijn er de oorzaak van geweest dat het huidige dorpsbeeld van Kesteren en Opheusden belangrijk afwijkt van het vooroorlogse.

De foto's die in dit boekje zijn opgenomen, zijn afkomstig uit het gemeentelijk fotoarchief en uit particulier bezit. Voor de medewerking, welke het gemeentebestuur en enkele ingezetenen voor de samenstelling van dit boekje verlecnden. is een woord van dank hier zeker op zijn plaats.

Kesteren Schoolslraat

I. De Schoolstraat, gezien vanaf de spoorwegovergang in noordelijke richting, in de tijd dat de bestrating nog ontbrak. De bebouwing aan de rechterzijde van de weg viel omstreeks 1955 ten offer aan de aanleg van de noord-zuidverbinding.

Schoolstraat

kESTE.REIY

2. Bij de aanleg van de noord-zuidverbinding Oss-Veenendaal werd de Schoolstraat (thans Hoofdstraat) gereconstrueerd tot een vierbaansweg met middenberm. Dat de Schoolstraat niet altijd voldeed aan de eisen die men nu aan wegen stelt, blijkt duidelijk uit deze foto. De manufacturenzaak van Van Barneveld (links) moest bij de aanleg van de noord-zuidverbinding verdwijnen. Enkele jaren geleden werd ook de school gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe kantoor van de Technische Dienst.

3. Langs de westzijde van de Schoolstraat (tussen de Nedereindsestraat en de later aangelegde Torenstraat) woonden indertijd van links naar rechts de heren C. A. de Haas, J. O. van Schaik en A. van Hattem. Bij het herstel van de tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstane oorlogsschade werd het exterieur van de slagerij van de heer Van Hattem vrij ingrijpend gewijzigd; de be ide andere panden moesten worden gesloopt.

4. Omstreeks 1910 gaf de Drucht in zuidelijke richting dit beeld te zien. Op de plaats van het witte huis staat nu de kleine Hema van de heer A. C. D. van der Linden. Op de achtergrond is nog juist zichtbaar de vorige woning van de heer N. J. Riernsdijk. Toen de realisering van het uitbreidingsplan ten westen van de algemene begraafplaats ter hand genomen werd, moest dit pand worden gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek