Klazienaveen in grootmoeders tijd

Klazienaveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H.T. Hoogers
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6110-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 We keren weer terug naar het centrum en wel naar de noordzijde. Op de hoek Meridiaan/Van Echtenskanaal N.Z., ongeveer op de plaats van de Meridiaanflat en supermarkt Edah, werd in 1896/1897 de eerste openbare school met onderwijzerswoning te Klazienaveen gebouwd. De school werd officieel geopend op 1 juli

1 897. Het eerste hoofd van de school werd H. de Vries, opgevolgd door J. Meertens, L.CA. Grijze, H,J.W Noback en ].G. Jeuring. Op 22 januari brandde de school volledig af en werden de leerlingen in deeltijd ondergebracht in de christelijke school van meester De Bruyn. In 1965 werd een nieuwe school aan de

Horizon betrokken en werd de oude school, ,Dordschebrug" gesloopt. Het kleine gebouwtje op het schoolplein is de eerste brandweerkazerne van Klazienaveen. WeI even iets anders dan de huidige!

40 Een opname uit 1923 van de leerkrachten van openbare school 1 te Klazienaveen, voor velen beter bekend als school "Dordschebrug", de school die we op de vorige foro zag en. Zittend, van links naar rechts: mevrouw Meertens; haar echtgenoot werd later hoofd van deze school en weer later wethouder voor de SDAP te Rotterdam. Dan het hoofd van de school H. de Vries, die vele maatschappelijke functies in het dorp bekleedde. ]uffrouw Lengkeek was 42 jaar onderwijzeres aan deze school en een zeer sociaal bewogen vrouw, Velen hebben veel aan haar te danken. Staande: meester Noback, hier nag gewoon leerkracht. Later werd hij hoofd

van de open bare school ge blok aan de Dordschedijk en nag weer later tot aan zijn pensionering hoofd van school "Dordschebrug". Tot slot zien we meester Koster en Van Liere.

41 Het is bijna niet voor te stellen. In 1995 heeft het bijna 11.000 inwoners tellende dorp Klazienaveen geel1 enkel muziekkorps. Dat was kort voor de Tweede Wereldoorlog we! even anders, want toen kende het dorp maar hefst drie muziekverenigingen. We hebben u al de chnsrelijke muziekvereniging "De Bazuin" en de uit de SDAP starnmende vereniging "Ontwaakt" gel1oemd. Daarnaast was er ook nog de rnandolineclub "Can Amore", dat steevast door de dames, ,kon nag mooier" werd genoemd. Op de foto zijn zij in zelfgemaakte Tiroler pakjes tijdens een optocht ter ge!egenheid van de geboorte van prinses Beatrix afgebeeld. Ze zijn op

weg naar het schoolplein van school "Dordschebrug" voor een muziekuitvoering. Dirigent was de heer J. van Weeren uit Emmercompascuum. De mandohneclub heeft niet zo lang bestaan. Zij werd in

1936 opgericht en in 1941 opgeheven.

42 We gaan wat verder oostelijk en terug in de tijd, mar 1910. Geheellinks de onderwijzerswoning van school "Dordschebrug" . Dan komen we bij de winkel van D. Zwart, later garage Plaatje. Aan D. Zwart met zijn vaste fotograaf M. de ]onge (de eerste kantoorhouder van het oude postkantoor) hebben we te danken dat er zoveel zeer oude ansichrkaarten van Klazienaveen zijn. Ook van deze prachtkaart was hij de uitgever. Op de plaats van de onderwijzerswoning en de winkel van D. Zwart staat nu superrnarkt Edah. In het witte huisje woonde toen net Klaas Homan Bruins. Het voorste

deel van de woning had hij in gebruik als stel- en rijtuigmakerij. Tot slot een grate loods, die pas eind [aren tachtig werd afgebroken en bij vele Klazienaveners nog bekend is als de kunstmestloods van

Lufting. Deze laatste rwee pan den ziet u groot in beeld op de volgende foto.

UI K azienaoeen - Dordschebruq

43 En daar zijn dan de twee laatste pan den van de vorige foto. Groot in beeld, gefotografeerd in 1916. In het witte pandje links begon in 1910 Klaas Homan Bruins een stelen rijtuigmakerij. Hij verkocht in 1920 het geheel aan ]. Heldring, die op deze stee en houtstek begon. Nu is dit de geasfalteerde parkeerplaats van notaris Krol. De tweede persoon van links, met zaag in de hand, is Klaas Homan Bruins. Verderop in dit boekje komen we Klaas weer tegen, maar dan kart bij de Kloostermanswijk. Dan krijgen we de grate houten loods die eind jaren tachtig is afgebraken en waarap nu een woonhuis staat. De loods is gebouwd door de firma H. Linzel, die

hierin een zaak in bouwmaterialen had, in 1915 overgenomen door De Lang en Leegstra. Later werd het de kunstmestloods van Lufting. In het huis rechts hebben onder anderen: H. Linzel, manufactu-

rier Starkenborg, kapper Willy Bolk en Lufting gewoond.

44 Het bewaarschooltje dat u op deze foto uit 1 93 1 ziet stond achter de kunstmestloods van Lufting. Het was bereikbaar vanafhet Van Echtenskanaal N.Z. via een smal gangetje tussen de kunstmestloods van Lufting en houtstek van]. Heldring dat in de plaats kwam van de werkplaats van Klaas Homan Bruins. Op 6 februari 1928 werd de vereniging "Openbaar Bewaarschoolonderwijs" opgericht. Het initiatiefhiertoe ging uit van de oudercommissie en het personeel van de openbare school "Dordschebrug". Na op 9 juh 1928 op diverse noodlokaties te zijn begonnen met 57 leer-

hngen, kon in december 1930 het schooltje worden betrokken. Eerste leidster was mejuffrouw C. Pranger met haar helpster mejuffrouw ]. Koster. Het schooltje werd in 1970 afgebroken, nadat in

december 1969 een nieuwe school was betrokken aan De Horizon.

4S Een opname zeer ver terug in de tijd: 1904. De plaats is waar het Seholtenskanaal uitmondt in het Van Echtenskanaal. De brugwachter heeft speciaal voor de fotograaf de brug geopend, want enige beroering in het water vanwege scheepvaarrverkeer is niet waar te nemen. De in 1903 gebouwde roorns-kathoheke kerk komt u later in het boekje nog tegen. Ons gaat het in het bijzonder om het kleine houten gebouwtje dat u reehts op de foto ziet. Dat is het stationsgebouwtje van de D.S.M. (Dedernsvaartsche Stroomtramweg Mij.) In 1903 stond dit gebouwtje nog in Erica, maar toen de lijn in 1904 werd doorgetrokken naar Klazienaveen

verhuisde het stationsgebouwtje mee en kreeg een plaats naast de kerk. Klazienaveen (hier nog Barger-Oosterveen) was toen eindhalte, Met de bouw van de nu over de Molenwijk hggende tram-

brug moest toen nog worden begonnen.

46 U ziet het nog niet op deze foto uit 191 1 , maar ik verzeker u dat de bekende trambrug toen al een verbinding vormde tussen de noordkant en de zuidkant van het Van Echtenskanaal. De tram komt uit de richting Klazienaveen-Noord en is net de trambrug over. Hij maakte dan een zeer ruime bocht,

om vervolgens direct naast het kanaal zijn weg richting Dordschebrug te vervolgen. Door die ruime bocht moest natuurlijk de rooilijn van de bebouwing ter plaatse zuidelijker liggen. We kunnen dat nu nog zien aan de winkel van schildersbedrijf Soenveld, vroeger onder anderen bloemist Lubberman, welk woonwinkelhuis ten opzichte van

de ernaast staande panden wat naar achteren staat. In het eerste huis links woonde toen vervener Boukema. Het pand zou nu gestaan hebben op de hoek Pastoor Jongeriusstraat/Langestraat westkant,

nu dus de noordoosthoek van "De Molenhoek" -flat.

K az enave e o

47 En daar hebben we ze dan in een beeld gevangen: de trambrug en op de voorgrond de mime bocht van de rails. Al in het jaar nadat de verbinding Erica-Klazienaveen gereedkwam werd begonnen met een kleine uitbreiding en wel met de aanleg van de trambrug en een rangeeremplacement direct aan de noordkant van de brug tot aan hotel Klazienaveen-Zuid. Dit hotel stond ongeveer op de hoek Mr. Ovingstraat/N oorderkeerkring. Op dit rangeerterrein passeerden de trams komend uitTer Apel en Coevorden elkaar en bovendien was er natuurlijk een aftakking voor de turfstrooiselfabriek van de maatschapppij. Later volgde

nag een uitbreiding met een aftakking voor de Purit. Links de directeurswoning van de Maatschappij Klazienaveen, intussen in particuliere handen en schitterend gerestaureerd. Zo blijft er op Klaziena-

veen toch nog iets bewaard uit grootl11oeders tijd.

Groaten uit KLAZIENAVEEN.

48 Een kiekje van de trambrug genomen in westelijke richting. De fotograaf staat aan de noordkant van het kanaal ter hoogte van het voormalige kantoor van de Maatschappij Klazienaveen. Ziet u dat het tweede en derde pand van links wat naar achteren staan? Hierdoor kon de tram met een grate bocht de trambrug op rijden. Het eerste huis links is cafe Bruggenwirth, later Heine, nu schoenen sportzaak Ioop Jansen. Dan spijkerfabrikant Bruggenwirth junior, later bloemenzaak Lubberman. Dan de graente- en fruitzaak van Harm Boer, die tevens brugwachter van de trambrug

was. Het pand is afgebraken om plaats te maken voor de Pastoor Jongeriusstraat. De tramrail had hier een kleine aftakking voor het laden en loss en van goederen die richting Zwartemeer moesten.

Dat gebeurde per snikke, die u op de voorgrond al flink beladen ziet liggen.

Groeten uit KLA.ZIE_ T A. Y EEl'.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek