Kloetinge in oude ansichten deel 1

Kloetinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3467-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

YIGeiin~~

UI~i". P Stul,I<I.pelle.

... :

9. Een gezicht op Kloetinge vanuit de richting van de molen, Het wat grot ere huis links was de wagenmakerij van Van de Linde. Toen op een mooie zondagmorgen, omstreeks 1910, dominee Meloen werd verwittigd dat deze wagenmakerij in lichter laaie stond, kon hij niet veel meer doen dan snel de dienst beeindigen, aangezien de meeste spuitgasten die morgen ter kerke waren getogen. Geheel rechts is de boerderij van Sijmen Noteboom, daarnaast het woonhuis van de latere burgerneester C. Zandee,

KLOE'l'I);G8.

10. Een foto uit 1903. Het huis rechts werd bewoond door Jan Slabbekoorn, de plaatselijke srnid. Hij zelf staat in het deurgat te kijken naar de poserende kinderen. De ronde betonschijf, rechts in de straat, diende am de houten wagenwielen van een ijzeren band te voorzien. In het wat grotere huis naast de smidswoning was het snoepwinkeltje van Geertruida de Groene. In later jaren woonde hier de kassier van de Boerenleenbank, de heer Corstanje. Daarachter was het huis van het hoofd der school, meester Hoek, dan de open bare bewaarschool, tegenwoordig de bejaardensoos, en naast het Peperstraatje zien we de woningen van Kees en Jan van Liere.

KLOETJ:XGE.

11. Gezien de nummering van deze kaart en de vorige, moeten er in deze serie van G. Verheule uit Goes minstens zeven foto's zijn gemaakt. De andere vijf hebben wij helaas niet kunnen ontdekken. We kijken hier de Lewestraat in vanaf een standplaats, die ter hoogte van 't Westeinde moet liggen. In het huis reehts is momenteel het sehildersbedrijfvan de heer Trimpe gevestigd en daarvoor is nu de ingang van de Willemstraat.

12. Dit is er een uit een serie toto's, gemaakt door Van der Peijl uit Yerseke, die, gezien de nummering links onder uit tenminste zeven ansichten moet bestaan, waarvan er vier in dit boekje zijn opgenomen. De iepen op het dorpsplein hadden nu niet direct een versierende waarde, doch waren alleen maar uit winstbejag gezet. Zodra de bomen kaprijp waren, werden ze gerooid en aan een klompenmaker verkocht. Voor de meeste gemeenten op Zuid-Beveland, Kloetinge maakte hierop geen uitzondering, was het meestal een van de weinige bronnen van inkomsten. De hele serie toto's moet zijn gemaakt in 1904.

13. Links staat de plaatselijke herberg "De Gemeenteherberg", in die tijd gedreven door de weduwe Akkenaar. Lange tijd was hier, in de gemeentekamer, het plaatselijk gezag gevestigd. Naast "De Gemeenteherberg" was het huis van Jacob van Liere, rentenier en president-kerkvoogd, daarnaast het huis van zijn schoonzoon, Geert Harinck, dat later is gesloopt om het Slob te verbreden voor de huidige Lewestraat. Rechts ziet men de klapbank, die eigendom was van de jongelingsvercniging "Eendracht Maakt Macht". In 1899 werd deze bank voor de somma van zeven gulden overgenornen door de gemeente. Vroeger lag het hele dorpsplein onder de kinderkopjes, maar gezien de slechte toe stand van de weg, vanaf "De Gemeenteherberg" tot aan smid Jobse, besloot de gemeenteraad op 2 mei 1895 om de "kopjes" te vervangen door klinkers.

14. Blijkbaar lag dit stukje straat nog goed, want het is pas in veellater tijd vervangen. Middenvoor zien we de pastorie, bewoond door ds. Meloen, daarnaast het gemeentehuis. Beide panden kwamen op de plaats van het afgebroken ambachtsherenhuis. De beuk in de tuin van de kerk moet omstreeks 1890 zijn geplant, gelet op de stamomvang. Anno 1977 is deze boom uitgegroeid tot een stamomvang van twee meter zesenvijftig. De leilinden langs het toegangspad naar de kerk zijn beduidend ouder.

15. Op de groen geschilderde baard staat met metalen letters 1704 als het stichtingsjaar van deze molen vermeld. Een jaar daarvoor was de vorige molen omgewaaid. Alhoewel 1704 wordt vermeld, geven de bronnen aan dat de toenmaIige ambachtsheer, De lange van Ellemeet, een post van ruirn vijfenvijftighonderd gulden uittrok voor het bouwen van een nieuwe molen. Sinds 1809 is de molen uit het ambachtsheerlijk bezit vervreemd door verkoop aan de Wolphaartsdijkse heelmeester Herdink. WeI moet aan het St-Sebastiaansgilde jaarlijks een bedrag van zes gulden worden betaaId of een paar maten mee!. Van de kinderen op de foto zijn aIleen de boerinnetjes links herkend. Dat zijn Keetje en Kaatje Dekker. De man voor hen is de helper van de fotograaf. Deze komt niet aileen voor op de Kloetingse foto's, maar ook op foto's die in andere dorpen zijn gemaakt. (Zie de boekjes "Heinkenszand in oude ansichten" en "Borssele in oude ansichten".)

Uitg. G. Verheule. No. 13149

::Sieowstraat. KLO.ETIXl;r:.

16. De Nieuwstraat met een groep kinderen, die in de gaten wordt gehouden door veldwachter Joh. Meulendijk, die hier op 1 december 1895 werd benoemd in de plaats van veldwachter Scholten. Tegelijk met diens benoeming, komt ook het punt van de bewapening aan de or de in de raadsvergadering. De aIIernieuwste instructie luidde, dat het politiepersoneel bewapend moest zijn met een achterlaadkarabijn, tenzij het oude geweer (een voorlader) nog in goede staat verkeerde. Het wapen werd staande de vergadering door de heren raadsleden gekeurd. Het zal u niet verwonderen dat de uitgaaf van vijfentwintig gulden niet werd gedaan. Het wapen was nog goed, Overigens liep de veldwachter rond met een wandelstok, die veel jongens uit zijn tijd aan den lijve hebben gevoeld.

17. Een beeld van de leerlingen van de openbare lag ere school, gefotografeerd op 6 september 1906. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Anton Meulendijk, Jan Welleman, Stoffel Meulpolder, Minikus Schouten, Jan Tholenaar, drie onbekenden en meester Blok. Op de tweede rij staan:

Wanne Proos, Maria van Liere, Sien van Liere, Maria Westveer, Zus Oele, Mina Scheele, Mina Breeweg, Keetje Oele, Leunes Dekker en Arjaan Dekker. Op de derde rij zitten: Marie Proos, Doortje Tholenaar, een onbekende, Jo Harthoorn, Mina de Waard, Brechtje Scheele, Ka Proos en een onbekende. Op de voorste rij zitten in het gras: Kees en Frans Meulendijk, een onbekende, Marien Schouten, Jan Breeweg, Kees Hollestelle en de gebroeders Penny.

18. Dezelfde openbare lagere school, maar nu een andere groep kinderen. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: een jongen Glerum, een onbekende, een jongen Paardekoper, Jan de Dreu, Piet Zandee, Piet van de Velde en Marien Korstanje. Op de tweede rij, van links naar rechts: Rika Trimpe, Maatje van Dalen, Kaatje Dekker, Anna Dekker, Maatje Kole, Keetje Harinck, Mientje Geluk en Ko Korstanje. Zittend op de derde rij zien we, van links naar rechts: Pietje van Dalen, Zus Zandee, Adriana Paardekoper, Leun Glerum, Arjaantje Kallemijn, Lena Paardekoper, Betje de Waard, Pietje Evertse en Pietje Korstanje. Op de voorste rij komen we tegen: Gilles de Waard, een jongen Van Dalen, Arjaan Zan dee, Gilles de Dreu, Gerard Dekker, Simon Dekker, Jacques Evertse en Hendrik Trimpe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek