Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

ESKESLAAN (Eskesstraat)

11. De woningen op de afdruk werden omstreeks 1913 gebouwd op het terrein dat to en "allemantsjeland" werd genoemd. Sommige inwoners van Kollum hielden daar een volkstuintje, vandaar de naam.

Destijds liet de woningtoestand voor somrnige mensen veel te wensen over. De kleine en vaak vochtige huizen herbergden meestal grote gezinnen. De woningbouwvereniging Kollumerland trachtte hierin verbetering aan te brengen door het laten bouwen van woningen die men kon huren tegen een redelijke prijs. We kunnen ons voorstellen dat de bewoners die deze huizen aan de Eskeslaan betrokken, ingenomen zijn geweest met voor die tijd mooie woningen. De uitdrukking: "Meensen wat woane wij hier kreas en we hewwe het nije licht ok! ", zal toen zeker gebezigd zijn.

Achter het verste pand heeft een schuur gestaan die als veestalling diende voor de have van Daam, Pieter en Boukje van der Leij. Ook is de schuur gebruikt door vader en zoon Johannes en Willem Heins. Achter de woning, waarvoor een groepje vrouwen, stond de timmerwerkplaats van Jan Meersma. Daama gebruikte Andela de werkplaats voor het maken van lijkkisten.

Rechts voor de deur staat vrouw Huizinga.

ESKESLAAN (Eskesstraat)

12. De bomen aan deze laan werden in 1895 te koop aangeboden: noordelijk deel tot aan de Zuidersingel (Regnerus Meinardystraat), waaraan 32 eikebomen, bod: f 143,-; zuidelijk deel, waaraan 162 eikebomen, bod: f 471,-. De verkoop aan particulieren ging to en niet door. De burgerij .Juidde de alarmbel" en wenste de bomen te behouden op de plaats waar ze stonden. Resultaat: het gemeentebestuur kocht het noordelijk deel en een commissie uit de burgerij het zuidelijk deel. Uit deze commissie ontstond de verfraaiingscommissie, die een toepasselijke naam kreeg: "Eskeslaan". Deze commissie werd in 1970 opgeheven.

Op het terre in rechts verrezen de lagere technische school, de christelijke mayo en enkele bungalows. Links werden eveneens bungalows gebouwd en bejaardenwoningen.

De opname dateert van 1904.

Kollum, j)e Eskeslaan.

'I 04: "" ?...? v

Uitg-. T. Slagter. Kollum. 17'6

BOSCHSINGEL (Van Eysingalaan)

13. Na 1900 breidde het dorp zich uit in zuidelijke richting. Voornamelijk aan de Eskesstraat, Zuidersingel (R.M. straat) en de Trekweg (E. de W. straat). Voor zover ons bekend was de grond waarop de woningen staan, aan de Van Eysingalaan, begin deze eeuw eigendom van de gerneenteseeretaris Hindrik Johannes Hogeboom. De eerste woningen die hier gebouwd zijn, zijn die van (thans) Berend Holtsema en Gauke de Vries. De oude be naming "Bosehsingel" was afgeleid van het "Witwaterboseh", waar de sin gel heen leidde.

In verband met het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd in augustus 1923 een ,jubileumbank" geplaatst ter hoogte van de kruising Van Eysingalaan-Van Scheltingalaan. Bij het doortrekken van de laatstgenoemde laan werd de bank ges1oopt. am de herinnering aan genoemd jubileum 1evend te houden, werden een nieuwe bank en een monumentje bij het hertenkamp geplaatst. Het monumentje is opgetrokken met behu1p van materiaal van de ,jubileumbank". De bank wordt de "Wilhe1minabank" genoemd.

De opname dateert van 1936.

WITWATERBOSCH

14. In 1775 werd Martinus van Scheltinga grietman (burgemeester) van Kollumerland c.a. Hij was voomemens om ten zuidwesten van Kollum een .Jnritenplaats" te stichten. En naar de mode van die tijd behoorde daarbij een fraai park. Van Scheltinga was een vurige aanhanger van het Huis van Oranje. Toen in 1795 de Fransen ons land binnenvielen, week hij uit naar Overijssel, in de hoop op betere tijden, Buitenplaats en park bleven onvoltooid. De hoogtes en de vijver in het "Witwaterbosch" herinneren nog aan de idealen van een van de grietmannen van onze gemeente. Naar een oudere inwoner van Kollum ons meedeelde, had de vijver vroeger de vorm van de provincie Friesland. Op de standplaats van de buitenplaats van Martinus van Scheltinga stonden midden vorige eeuw een huis en een schuur, toen eigendom van en bewoond door de grietenijontvanger Kelly.

Martinus van Scheltinga werd in 1816 opgevolgd door zijn zoon Frans Julius Johan als grietman van Kollumerland c.a.

De opname dateert van 1936.

DE KELLYLAAN (Van Scheltingalaan)

15. Zoals reeds vermeld, was in de eerste helft van de vorige eeuw Kelly gemeenteontvanger van Kollumerland c.a. Hij was eigenaar van een huis en schuur die op de plaats hebben gestaan waar thans de voormalige ambtswoning van de burgemeester staat. De daarbij behorende grond was waar nu het hertenkamp en de begraafplaats zijn en werd de Kellytuin genoemd. De naam "Kellylaan" was dus afgeleid van Kelly.

Oudere inwoners van Kollum herinneren zich dat daar de zogenaamde "allemantsjes" lagen (volkstuintjes), Verschillende Kollumers huurden er een paar akkers bouwland; onder anderen Wieger Scheepvaart. Deze keerde terug van zijn akkers en ontmoette een dorpsgenoot. Op diens vraag "of de bouw nog wat opleverde", was het antwoord: "Nou, wat sil'k segge, de boantsjes binne slim suterig, mar de wuttels! " "Ik sil't jou segge, twie onder de mallejan! " (Ter verduidelijking: een rnallejan werd gebruikt voor het vervoer van boomstammen.)

De opname dateert van 1902.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek