Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

?

GNOET Uf r KOl LU/~.

KELL YLAAN (Van Scheltingalaan), landbouwschool

16. Voordat de voormalige landbouwschool officieel geopend werd, kwamen het bestuur en de genodigden op 17 maart 1933 bijeen in gebouw "Pro Rege", onder leiding van voorzitter Sjoerd Bakker. Ret aantalleerlingen bedroeg toen tweeentwintig. WeI een bewijs dat dit onderwijs toen in een behoefte voorzag. Wegens gebrek aan leerlingen werd de school na vijfendertig jaar, op 1 augustus 1968, opgeheven.

De riante woning - rechts - is thans eigendom van Folkert J. van der Veen (kaashandel) en het vroegere schoolgebouw is eigendom van poeliersbedrijf Sieger Visser.

HOOGPIJPKE

17. De naam wiist op een sluisje of brugje uit vervlogen tijden. In 1924 werden bij graafwerkzaamheden voor het bouwen van de gereformeerde kerk resten van een sluisje aangetroffen. Bij het graven voor funderingen van het rusthuis "Bethesda", werd in 1966 de bedding van een oude waterloop ontdekt. En in 1977 werden bij graafwerkzaamheden bij de woning van Jan Salverda (hoek Hoogpypke-Eyso de Wendtstraat) oude kademuren aangetroffen. Genoemde vindplaatsen wijzen op de oude waterloop die hier gestroomd heeft; volgens Andreae's Plaatsbeschrijving: de Tija.

Op de afdruk: voor de woning van Geert Goeree staat de "supenbreiwagen" met paard van melkboer Jan Pol; hij is te zien vlak naast de lantaarnpaal. De middelste woning is bewoond geweest door onder anderen de families Zwei de Boer en Johannes Kramer. De woning links van het schuurtje door onder anderen de familie Age Bruining.

De opname dateert van 1935.

NIEUWE STRAATWEG (Mr. Andreaestraat)

18. In 1596 de "Torpmaweeh" genoemd. De weg liep toen vanaf de Voorstraat, even ten oosten van het huis van de familie Lutz, in noordelijke riehting en leidde naar "Jumaheert" (Gerke Dijkstra), de "Phaesmastate" (S. Meirink) en sloot ter hoogte van het "Vlooiennest" (bungalow W.M. Cadee) aan op de "Groeneweg", die door de landerijen in oostelijke riehting naar "de Torp" leidde (ten westen van Kollumerpomp). Omstreeks 1616 verviel de naam "Torpmaweeh" en deze werd toen "Grietmansweeh" genoemd naar de grietman Boeko van Feytsrna, die begin 1600 "Feytsmastate" bij Kollumer Oudzijl bewoonde.

Toen Kollum zieh omstreeks 1760 in oostelijke riehting uitbreidde, verviel de "Torpmaweeh" en werd de Nieuwe "Straetswegh" aangelegd. De bossehage op de afdruk is een deel van het park dat omstreeks 1850 werd aangelegd in opdraeht van notaris Daniel Hermannus Andreae. Ret vroegere weiland ten noorden van genoemd park, thans "Meekama" genoemd, werd tot 1930 geexploiteerd door de vereniging "Ret Sportterrein", voor het beoefenen van versehillende takken van sport. Ook werd het gebruikt voor het houden van festiviteiten.

In 1930 kreeg genoemde vereniging een veld ter besehikking in het destijds fraaie park "Oostenstein".

NIEUWE STRAATWEG (Mr. Andreaestraat), gemeentelijke ulo-school

19. Op 2 augustus 1915 werd deze openbare lagere school geopend. Tot dan werd les gegeven in de school op het west, waar thans drukkerij Banda gevestigd is. Toen de behoefte aan ulo-onderwiis zich geld en deed, werd besloten de school aan de "Nieuwe straatweg" te verbouwen. Op 21 juli 1924 werd de ulo-school in gebruik genomen. Na ruim vijftig jaar dienst te hebben gedaan werd de school afgekeurd. Aan de Gerrit Bleekerstraat werd een nieuwe school gebouwd, de "Professor Casimier School", die op 28 oktober 1968 geopend werd. Leraren en leerlingen van de "mavo" moesten nog enkele jaren genoegen nemen met de oude school aan de Mr. Andreaestraat. Zij betrokken op 17 augustus 1976 de nieuwe gemeentelijke "mavo", eveneens aan de Gerrit Bleekerstraat.

Op de achtergrond is de zijgevel van een vroegere school te zien (zie inzet). Deze deed van 1828-1859 dienst als lagere school en daarna als "bewaarschool". In de westelijke zijgevel is een gedenksteen aangebracht in 1828. Het opschrift luidt: "In dit gebouw voor 't onderwijs/Der jeugd in 't algemeen/Heeft Henricus Eskes nu/Gelegd den eersten steen/Den 23 April 1828." Vermeldenswaard is dat in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen een school wordt gebouwd naar het voorbeeld van de genoemde school uit 1828. Het pand is eigendom van Louw Spijkerman en het werd dit jaar door brand getroffen.

NIEUWE STRAATWEG (Mr. Andreaestraat)

20. Wieger Scheepvaart en Pieter Postma in 1936 voor de school aan de destijds Nieuwe straatweg. Zij onderbreken even hun werkzaamheden om de fotograaf de gelegenheid te geven voor het maken van een foto. Scheepvaart was van beroep timmerman en Postma los werkman. Laatstgenoemde kon soms moeilijk een zin formuleren. Hij voer eens in gezelschap van enkele collega's met een praam op het Bergumermeer. Er stond een stevige bries, waarvan de "schippers" profijt trokken; het zeil op de praam stond dan ook bol. Dit gebeuren had blijkbaar nogal indruk op Pieter gemaakt en wanneer hij hiervan vertelde dan drukte hij zich aldus uit: "We min weer troffen. We vlogen met de wiel (meer) over de praam hinne, dat het soesde! "

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek