Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

FOPPE HOFSTRA (he eft gewoond aan de Verlengde Putstraat)

21. Bij de oudere inwoners van Kollum was hij een bekende verschijning. Foppe met zijn driewie1er, waarbij "Beike" (de hond, te zien bij Foppe zijn linkerhand) hem trouw hielp om gemakkelijker vooruit te komen. Foppe heeft gewoond aan de Verlengde Putstraat, in gezelschap van Aaltsje van der Woude (Aaltsje "paap"). Zij heeft ook gewoond op het "Park" (Westerdiepswal noord).

Om mede in zijn levensonderhoud te voorzien, had Foppe een grammofoon achter op zijn driewieler geplaatst en verrastte jong en oud dan op een stukje muziek. Als tegemoetkoming voor het gebodene ontving hij een kleine bijdrage. Soms werd de grammofoon verwisseld voor Aaltsje, die geen zangstukje ten beste gaf, maar als passagier meereed.

Op de afdruk: Foppe met de onafscheidelijke boodschappentas en als passagier Lemke, met wie hij gehuwd is geweest. Foppe was afkomstig van Damwoude en Lemke van Buitenpost. Na Lemke's overlijden vestigde Foppe zich te Kollum, waar hij in Aaltsje een nieuwe huisgenote yond.

MARKTPLEIN (Rechthuisp1ein)

22. Ret schip op de afdruk was eigendom van schipper-brandstoffenhande1aar Renze Westerhof (Renze en Maaike) en voer onder de naam "Verwisseling". Voor zover weer en wind gunstig waren voeren ze ermee op de zeilen, onder andere naar de Drentse venen om bagge1aar (harde turf). Bij tegenwind of windstilte werd de hu1p ingeroepen van een scheepsjager. Ret schip werd dan door midde1 van een lange ,jaaglijn" door een paard voortgetrokken. Ook gebeurde dit door de schipper ze1f of door diens vrouw en/of kinderen. Totdat de "opdrukker" uitkomst gaf. Dit was een ijzeren bootie van ongeveer vier meter 1engte, met in de "machinekamer" een benzine- of petro1eummotor, waaraan de schroef gekoppe1d was. Westerhof kocht zo'n opdrukker. Dat deze koop concurrentie betekende voor de scheepsiagers, ondervond hij in de herfst van 1931 bij Ruischerbrug. Hij werd daar uitgejouwd door de scheepsjagers en bekoge1d met stenen. De politie greep in en maakte een eind aan de demonstratie. In 1949 werd de "Verwisseling" verkocht.

In onze omgeving was Koert Davids scheepsjager. Hij woonde destijds bij de P1attebrug, waar thans de familie Tuinenga woont.

De opname dateert van 1935.

a· rkt .?. Le Ln

1 .

.<1

MARKTPLEIN (Rechthuisplein)

23. Op de voorgrond het motorschip "Eendracht" van Ane van der Werf. Daarachter de stoomboot "Kollumerland" van Klaas Oppedijk en Simon Zondervan. Deze beurtschepen onderhielden een geregelde dienst op Groningen en Leeuwarden. Een van de bemanningsleden van de "Kollumer1and" had een hekel aan zekere brugwachter. am het bruggeld te inn en werd bij het passeren van de brug door de brugwachter met een klompje gehengeld, dat door middel van een touw aan een lange stok bevestigd was. De passant moest hierin het verschuldigde bedrag deponeren. De "KoHumer1and" moest bedoelde brug en brugwachter passeren en dus betalen, Onze "vriend" had het daarvoor bestemde geld (kopergeld) gloeiend heet gemaakt op de vuurplaat van de stoomketel, met de gedachte: "Ik sil hem wel krije! " Aldus verdween het geld in het klompje. Bij het ledigen sprong de brugwachter "weI een meter van de grand en had er syn frats en ofleerd".

De opname is uit 1935.

MARKTPLEIN (Rechthuisplein)

24. In 1815 kocht het grietenijbestuur grond van de erven van Eyso de Wendt en bestemde het voor het aanleggen van een veemarkt. Voordien had de veemarkt plaats aan de Voorstraat. In 1875 werd de veemarkt uitgebreid met een gedeelte van de Eyso de Wendtstraat (vanaf Oostenburg-Vaart). Voor zover ons bekend werden de Kollumer najaarsmarkten gehouden tot 1931. Toen werden slechts drie koeien, enkele kalveren en schapen aangevoerd. WeI werden er nadien voor- en najaars veekeuringen gehouden.

Op het postkantoor - links - is een gedeelte te zien van de antenne voor telegrafisch verkeer. In 1920 ontving men op het postkantoor een brief met het volgende adres: "Heer directeur van het postkantoor, zendt gij mij he en waar ik behoor, te Kollum moet ik wezen, de heer T. Slagter mag mij lezen." Ook ontving men eens een zilverbon ter waarde van f 1,-, waarop geschreven stond:

"Geef mij aan vrouw en kind, voordat ge z' aan de drank verslindt."

Op het marktplein staat een muziektent, die op 31 mei 1911 door de muziekvereniging "Euterpe" in gebruik genomen werd. Men gaf bij die gelegenheid een concert.

De opname dateert van 1916.

DE WALLEN

25. Bedrijvigheid aan de Wallen. Voorheen gaf het lossen en laden, het komen en gaan van schepen, aan de Wallen een gezellige en afwisselende drukte. Voordat een schip geladen met turf gelost werd, kwamen de beedigde turfmeters om te controleren of de door de schippers opgegeven inhoud overeenkwam met hun bevindingen. Was "de zaak gezond", dan mocht het schip gelost worden. Voorheen waren het de turfdragers die het produkt bij de k1anten af1everden. Later geschiedde het vervoer met een tweewielige kar (op de afdruk).

Ook de trekschuit van Fennema, die een vaste dienst onderhield op Dokkum, had de Wallen als vertrek- en aankomstpunt. De stenen walbeschoeiing werd in 1878 aangebracht; voordien bestond deze uit hout.

Op de afdruk zijn de Wallen bestraat met "ba1flintsjes" met ernaast een klinkerpaadje voor de voetgangers.

De opname dateert van 1913.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek