Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2

Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M. de Haij-de Visser
Gemeente
:   Krimpen aan den IJssel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6315-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Deze foto toont een klas van juffrouw Brussaard uit het jaar 1929. Het is de eerste klas met niet minder dan veertig leerlingen, die allemaal netjes met de armen over elkaar zitten en alleen oog voor de schoolfotograaf hebben. Een groot deel van de Krimpense jeugd heeft in de periode van 192 2 tot 1967

als leerling van de eerste en tweede klas, onderwijs genoten van de dames Brussaard en Schnaar. Aan de meisjes van de hog ere klassen gaven zij ook handwerklessen. Beiden zijn op hoge leeftijd overleden.

SO De tweede straat in de gemeente, aangelegd in

1921, kreeg de naam Waalstraat. Deze onderscheidde zich van de Tuinstraat door de vele particuliere woningbouw in de jaren twintig tot dertig. Slechts een klein gedeelte in de voorste helft van de straat is eigendom van de woningstichting. De Waalstraat, die begint aan de kant van de Weteringsingel en eindigt bij de Tiendweg, heeft evenals de Waalsingel haar naam te danken aan de grote en de kleine Waal, die ontstaan zijn door de diepe draaikolken van de dijkdoorbraken in het verleden. Deze foto, vanaf de Tiendweg genomen, toont de straat nog zonder bomen, plantenbakken en bestrating. Om bij

warme dagen stofoverlast te beperken reed ook hier de gemeentelijke sproeiwagen, die soms wel twee keer per dag een ronde door de gemeente deed. Dit zeer tot vreugde van Krimpens jeugd, maar het

sproeien behoorde tot het verleden toen de stratenmakers hun werk gedaan Hadden.

51 Dat overstramingen in het verleden hun sporen nalieten is algemeen bekend. Meestal konden dijkdoorbraken weer hersteld worden, maar het kon ook gebeuren dat het land achter de dijk helemaal veranderde. Zo ook na de grate Sint-Elisabethsvloed in 1421, toen de Lekdijk doorbrak en een draaikolk met enorme kracht deze waterplas deed ontstaan, de Waal. Om dit water werd in 1925 de Waalsingel aangelegd. Zo kon een ramp een fraai stukje natuurschoon opleveren.

52 Bijzonder belangrijke borden in de meidagen van 1940, bestemd voor informatie van het gemeentehuis aan tijdelijk gehuisvesten. Vluchtend voor het oorlogsgeweld random de Grebbeberg kwamen inwoners van Rhenen en Wageningen met rijnaken, waarap eerder kolen vervoerd waren, in Krimpen aan. Ook in omliggende gemeenten werden de mens en opgewacht en verwelkomd. Door het gemeentebestuur was een verdeelsysteem opgezet om de evacues zo vlot mogelijk bij die Krimpense gezinnen onder te brengen waar daarvoor gelegenheid en plaats was. Op enkele punten in de gemeente stonden informatieborden waarop gegevens over de voed-

selvoorziening (bonn en) en niet minder belangrijk waren mededelingen van adressen waar farnilieleden te vinden en ondergebracht waren. Dit bord stond op het plein Tuinstraat hoek Weteringsingel. De

evacues verbleven in Krimpen van 11 tot 20 mei 1940.

S3 Gedurende de eerste oorlogsdagen werden inwoners van Rhenen en Wageningen geevacueerd, onder andere ook naar Krimpen aan den I]ssel. Daar werden de gezinnen door het ontvangstcornite van de gemeente op hun tijdelijke bestemmingen gebracht. Een gezin, bestaande uit ouders, zes kinderen en een pleegdochter kreeg onderdak bij mevrouw]. de Visser- Vogelenzang de long, die eigen kinderen bij familie bracht om dit gezin uit Wageningen bij elkaar in een huis te kunnen houden. Reden daarvoor was ook dat mevrouw Kalse (de naam van de Wageningse familie) hoogzwanger was en haar gastvrouw als "baakster" heel wat kinderen ter wereld

had geholpen. Na een goed verblijf - voor zover in oorlogsdagen van goed gesproken kon worden - vertrokken de evacues op 20 mei 1940, dus enkele dagen na de capitulatie, weer naar hun woonplaatsen

Maria. Op deze foto wordt de kleine vastgehouden door haar zusj e ]opie.

terug op schonere vaartuigen (kolenschepen) dan waarmee zij naar Krimpen gekomen waren. Gedurende die thuisreis werd de baby van mevrouw Kalse geboren; het kind kreeg de naam van het schip, Paulina

S4 Weinig woorden behoeven te worden toegevoegd aan deze door de heer F. Kalse zelfvervaardigde dankbetuiging. De heer Kalse, die ingenieur was aan de Landbouw-

hogeschool in Wageningen, In he~ evocuo~:esch:~

emigreerde in 1947 met zijn

gezin naar de Verenigde Staten

van Amerika.

TED DAN~DAOL McQINNcOING aan one verbl~f ~en hulze van de ~d. L. DE VI5~E~

~e k:::'rtmpen aon dt' /J.sel 'jt'dul'ende dt' eVCllcuCll~l,

van dt' ~~t'n;n~.sche bUl'gel'bevolkin'j val

___________ 11 ~/m QO Me; lQde

F. I(ol~e _ M .I(al~e I van Dombur~ ~a c _Wim _ Too~je _ R,e~je _ Fran.=.

~opie ~o .s~eehouwer.

55 Warm eten uit de gaarkeuken in 1941. In navolging van andere plaatsen in het land werd op initiatief en kosten van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd ook in Krimpen aan den I]ssel een begin gemaakt met het verstrekken van warme maaltijden: een groots opgezet project dat van start ging vanuit een nieuwe kantine op de scheepswerfVan Der Giessen NY: Aanvankelijk was het bedoeld voor eigen werknemers, maar later, toen de voedselschaarste steeds nijpender werd, ook voor inwoners en voor personeel van deelnemende bedrijven uit omliggende gemeenten. In de laatste oorlogsjaren werd via het bonnensysteem, waarvoor

men een klein bedrag betaalde, elke dag 3500 a 4000 liter soep of starnppot uitgedeeld. Aan dit project werd, in wisselende diensten, door twintig mens en in goed teamverband gewerkt. Op deze foto een deel

van de "gaarkeukenploeg". Van links naar rechts: Arie Bonte, Francien Berkelaar, Pietje Dekker, Arie den Hollander, baas Jacob Verloop, Teuna Mes, Leen Moree, Dirk Ligthart en Roel van der Hek. In de zomer

van 1945 werd deze centrale keuken gesloten en werd de kantine gewoon bedrijfskantine.

56 Een verzoek van de in 1917 opgerichte woningstichting Gemeentebelang aan de Inspecteur van het Staatstoezicht Volksgezondheid, om voor de bouw van enkele bejaardenwoningen in aanmerking te kunnen komen voor rijksvoorschotten, bleek bij hogere instanties geheel nieuw te zijn. Nog nimmer was een dergelijk verzoek gedaan, maar begin 1920 kwam een positief bericht op de gedane aanvraag. Daarbij kwam tevens het idee hoe zo'n bejaardenhol]e er uit zou moeten zien en de suggestie dat daarvoor een "woningopzichteres" aangesteld zou moeten worden. Dat laatste kon de woningstichting zich niet veroorloven, maar wel kwamen, dankzij de financiele hulp, in

1921 de woningen gereed. In de voortuin werden twee banken geplaatst, twee lindebomen werden geplant en op de voorgevel van het middelste pand van de 1 1 huizen prijkte de naam "Rustoord". De Na-

tionale Woningraad prees in haar kort voor 1940 verschenen jubileumboek Krimpens woningstichting voor haar Iofwaardig initiatief om speciaal voor bejaarden woningen te bouwen.

57 De derde openbare lag ere school voor basisonderwijs, die in de Oosterstraat gebouwd werd in de peri ode 1931-1932, was de eerste school met enkele klassen op een bovenverdieping en een gymnastieklokaal. Vooral die gymzaal werd intensief gebruikt, niet alleen door de leerlingen van de verschillende scholen, maar ook in de avonduren door verenigingen. De schoollokalen zijn voor het lager onderwijs nooit allemaal in gebruik geweest, wat aan andere scholen de mogelijkheid bood in noodgevallen naar de Oosterstraat uit te wijken. Hoewel er bij de bouw wel rekening mee was gehou-

den in de gevel een klok aan te brengen, is dat er nooit van gekomen. Van april 1953 tot september 1954 kon het meisj esni jverheidsonderwi j s dat in Krimpen van start ging van enkele lokalen gebruik

maken, totdat de nieuwe huishoudschool gereed was. Laatstgenoemde school is reeds afgebroken, de school in de Oosterstraat werd omgebouwd tot woonruimte voor een- en tweepersoons-

huishoudens, waarvan op 22 mei 1985 de sleutels werden uitgereikt.

58 Bij de herdenking van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd in de extra raadsvergadering op 6 september 1938 besloten een plein naar de jubilerende vorstin te vernoemen. Direct na deze naamgeving werd door de schooljeugd van Krimpen de

Koningin Wilhelminabank aan het gemeentebestuur aangeboden. Het benodigde bedrag hiervoor brachten de kinderen bijeen door de verkoop van 5-cents-bonnetjes aan de inwoners, gedurende een geslaagde bliksemactie. Achter de bank werd de Koningin Wilhelminaboom geplant. Op de

foto de leden van de gemeenteraad; in het midden burgeme ester ]. Aalbers. Verder ook leden van het Oranjecomite. Op 15 mei 1942 werd, in opdracht van de Rijkscommissaris in bezet Nederland, de naam Koningin Wilhelminaplein gewijzigd in Emmaplein en ook het hardhouten bord

met naam werd van de bank verwijderd. In de oorlogsjaren mochten in heel het land geen straten of pleinen de naam dragen van levende person en van het koninklijk huis. Na de bevrijding werden de bordjes weer verhangen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek