Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Trarnstraat, Leeuwarden.

Op deze Iijnen zijn er in 1903 159.045, resp. 116.386 reizigers vervoerd. Een voormalige herberg werd als tramstation ingericht. Vandaar waren er per dag zeven en negen verb indingen met St.1acob en Franeker. Slechts enkele trams reden door naar het spoorstation (via Westersingel, Verlaatsbrug, WiIlemskade z.z. en Sophialaan).

93

Tram !. tion. I.F.ECW~R[)ES.

94

Ondanks het feit, dat de plaatselijke afdeling der Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel ten tijde van de landelijke spoorwegstaking (6 - 10 april 1903) in een vergadering in het gebouw 'de Ontwikkeling' besloot om 'bepaald niet te staken', brak er op 7 april bij de N.T.M. toch een staking uit. (In Heerenveen fungeerde de directeur der maatschappij als machinist.)

De volgende dag werd - na een ultimatum - het werk in geheel Friesland hervat en er werd niemand ontslagen. Het bleef echter onrustig in de stad en de bakkersgezellen namen de staking over daar zij ontevreden waren over de lange werktijden en de nachtarbeid. (Zij wilden niet Ianger werken dan 11 uur per dag, op zaterdag 15 uur.)

95

Vr :: .{,nll ortsbrl:9. 'Wesiersinge' ? ..£.andschap richtinq Deinum enz.

/ao"'ama £eeuwarden

96

De Vrouwenpoortsbrug van 1871, vervangster van de twee jaar tevoren in tweeen gebroken brug van 1859, moest in 1879 met aanzienlijke kosten worden verbeterd, daar zij te zwaar was om te kunnen worden gedraaid. Dit draaien werd (in 1903 gemiddeld 90 maal per week) verricht door de 'gaarder der bruggelden', die 'daarvoor f 8,-loon en vrije waning genoot.

~, /:f'.- r, ~

<. ,

vrouw poort

2",";· {;itg-. Il'Illandla .? mstt·rdana

De straatverlichting geschiedde in 1903 met 598 lantaarns met gasgloeilichten, 56 Iantaarns met open glasvlammen en 24 petroleumlantaarns. Eerst in 1907 werden de open vlammen vervangen door gloeilicht en in 1914 verdwenen de petroleumlantaarns (op Schilkampen). De gasprijs voor de (ruim 2400) consumenten bedroeg 6 cent per rn". In totaal werd er 2.700.484 m ' gedistribueerd.

97

s,

II __ ===~-_= __ =I._ ;1 =~

ii

, -1-1

~} ,~. d~

1, t;:;;

....... ~~

98

Van de logernenten bij de voorrnalige stadspoorten is de Klanderij al vermeld, Daarnaast rnoeten genoernd worden de Bleek (weduwe G.P.Kloprna) buiten de Hoeksterpoort en de hier afgebeelde etablissernenten bij de Vrouwenpoort. Sijtze Jongrna dreef van 1875 tot 1913 het koffiehuis annex stalhouderij 't Klein Wagentje, Nieuwestad 1, hoek Westerplantage.

Ten gevolge van de aanleg van spoor- en tramwegen nam na 1900 de drukte met paard- en wagens bij deze uitspanningen snel af. Aan het wagenplein bij de Groene Weide werd door de logement-, koffijhuis- en stalhouder H.J.Albers in 1898 een rij huizen gezet, een waarvan hij zelf in 1909 betrok.

99

sc .t

100

De Marssumerdijk of Harlingerstraatweg werd, voordat de Wilhelminabaan (in 1905) gereed kwarn, gebruikt als harddraversbaan (start bij de huidige Westerparkstraat, einde bij Baens-ein, Europaplein). Zo organiseerde de Leeuwarder Harddraverij Vereeniging hier op 13 juli 1903 kermisdraverijen, waaraan dertien paarden deelnamen.

De prijs van f 250,- was voor Sador II (gereden door J.Ensing) uit de stal van H.K.Glas te Loppersum. 'Het stedelijk muziekkorps luisterde den wedstrijd op. Een flinke regenbui ontlastte zich omstreeks 3t uur en deed vrij wat afbreuk aan het genoegen der talrijke volksmenigte .'

101

102

Bij het al eerder vermelde Koninklijk bezoek in september 1905 werd er op de harddraversbaan een ringrijderij met chaisen gehouden, waaraan 61 paren deelnamen. R.H. Schaap te Deersum en mej. F .Cuperus te Wirdum wonnen de prijzen, ter beschikking gesteld door Hare Majesteit, die de finale vanaf een tribune bij Baens-ein gadesloeg.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek