Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

.£jouwerl

Nog meer naar het westen werd de straatweg gekruist door de baan van de Noord Friesche Locaal Spoorwegmij., 1901 aangelegd, 1905 in exploitatie bij de H.IJ.S.M. Op de halte tel de men in 1903 3903 vertrekkende en 4215 aankomende reizigers. Van station tot halte duurde de reis 5 minuten, van hier tot Metslawier 1 uur 19 minuten en tot Tjummarum circa 55 minuten.

103

'/ (

104

In de van 1851 daterende Zwem- en badinrichting ('koude, warme, douche- en stortbaden in porseleinen kuipen') werden in 19036050 binnen- en 11510 buitenbaden genomen. 'De bij uitstek slechte zomer, die den vorigen nog in guurheid overtrof, deed opnieuw het cijfer der genomen buitenbaden dalen.' Ook de slechte kwaliteit van het zwemwater ('de inktpot') zal daartoe hebben bijgedragen.

,.;;. ft.

In een vergadering op 3 juli 1903 van de athletische club 'Claudius Civilis' 'waren aIle aanwezigen ervan overtuigd, dat eene betere gelegenheid voor het zwemmen en baden voor eene gemeente als Leeuwarden gevonden moest worden'. Op 9 juli werd toen het 'zwernbad' in de Grote Wielen geopend, waar baden (met verstrekking van badbroek en handdoek) 25 cent en abonnementen (eigen badlinnen) drie gulden kostten.

105

106

'Aan de Spanjaardslaan bij den Marssumerstraatweg, waar de rechterkant Iangen tijd een vrij uitzicht op de weiIanden aanbood, zijn in de Iaatste jaren eenige kapitaIe heerenhuizen verrezen, terwijl de open pIek daartusschen nu door eene villa wordt aangevuld, die in fraaiheid voor geen andere behoeft onder te doen' (courantenbericht april I903).

De bedoelde fraaie villa (Spanjaardslaan 88 = 168) werd in oktober 1903 betrokken door de koopman Gerrit Dijkstra (en in 1924 door de fabrikant J.D.Dresselhuys). Het andere afgebeelde huis (Spanjaardslaan 82 = 162, hoek latere Pelikaanstraat) was in 1890 gebouwd voor Nanne de Boer, rustend landbouwer.

107

Rengerspark, Leeuwarden.

108

Het noordoostelijk deel van de Spanjaardslaan behield lang een landelijk karakter. In 1902 schonken oud-burgemeester Mr. W.J.van Welderen baron Rengers en zijn echtgenote aan de gemeente drie percelen weiland, groot 3+ ha, 'tot stichting van eene open bare wandelplaats'. Dit Rengerspark werd in 1906 voor bet publiek opengesteld.

De koemelkerij van Meile Wesbonk (Spanjaardslaan ] 4, hoek Spanjaardsstraat) werd eerst in 1934 afgebroken, tezamen met de woninkjes nos. 16-20 (daterend van 1865). De verschillende Houtstraten hierachter zijn rand 1880 ontstaan, de Spanjaardsstraat is van 1897.

109

110

Nog in 1902 beletten paaltjes het rijverkeer op het eerste deel van de Noordersingel (ook ziekenvervoer en passeren van de brandspuit was daar niet mogelijk). Het Diaconessenhuis werd er in 1894 geopend. 'In het gesticht werden 489 patienten, nl. 7 Ie kl., 63 2e kl., 75 3e kl.A en 344 3e kl.B, onder welke laatsten 139 voor rekening van armbesturen, diaconieen en particuliere vereenigingen, verpleegd.

De zusters hielpen bij 416 operaties. Het getal dienstdoende zusters bedroeg 21, onder welke 4 proefzusters' (jaarverslag 1903). In dat jaar zag het bestuur zich genoodzaakt, de verpleegprijzen in de 2de en 3de klasse drastisch te verhogen en we] tot f 3,- resp. f 1,per dag. Ook moest een leerling-verpleegster worden ontslagen 'orndat zij hare socialistische denkbeelden aldaar propageerde'.

111

Leeuecarde n

Omstreeks 1900 werd een aanvang gemaakt met het verkavelen van het terrein rond het ziekenhuis. 'Met leedwezen maakt het bestuur melding van de bebouwing van het weiland, grenzende aan de inrichting, waardoor de kalmte, zoo wenschelijk voor de zieken, voor meer bedrijvig leyen heeft plaats gemaakt en het mime uitzicht is verdwenen' (jaarverslag 1907).

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek