Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

-z

In de Singelstraat, 1877 aangeIegd over het terre in van de afgebroken herberg 'de Couden Bal', woonde omstreeks de eeuwwisseling voomamelijk 'kleine burgerij' (onderwijzers, notariskierken, handelsreizigers). Er was een winkel annex slijterij, een slagerij en een bakkerij (de broodbakker Jan Vonk vestigde zich, komende van Ureterp, in 1900 op no. 43 en in 1905 op no. 41).

113

114

'De nieuwe pachter van den Prinsentuin, de heer Jarig de long, wenscht de goede gewoonte van zijn voorgangers te volgen door den ingezetenen gedurende het zomerseizoen een zestal concerten in den tuin aan te bieden, vier door het stafmuziekkorps van het 1 e regiment infanterie, kapelmeester de heel' Bicknese, ...

· .. een door gelijk korps 2 R.I., kapelmeester de heer Reil, en door een geIijk korps 7 R.I, kapelmeester de heer Zaagmans. Voor de zes concerten bedraagt de abonnementsprijs slechts f 2,-. Dit is een gelegenheid, am in den Prinsentuin in een rustige omgeving goede muziek te hooren' (courantenbericht 1 mei 1903).

115

Nadat de vereniging 'De IJsc1ub' haar wedstrijden in 1886 had verplaatst naar de ijsbaan achter de Bleekerstraat, werden de rijderijen op 'de oude baan' achter de Prinsentuin georganiseerd door 'De Nieuwe Leeuwarder IJscIub'. In 1903 telde deze vereniging 645 leden; men nam zich voor om - ijs en weder dienende - drie hardrijderijen en enige

116 avondfeesten te houden.

Noordcrsinf{eI

l'~: r, S. J. l.)O{HI ..?? :II·tl.

Yoor het particuliere pontveer over de Noordergracht was in 1879 concessie verleend. Bij de verlenging daarvan in 1898 werd exploitatie van gemeentewege (nog) niet noodzakelijk geacht. De pont moest in de zomermaanden 'ter overvaart gereed zijn van's morgens 6 tot's avonds 9 uur'; er mochten niet meer dan 7 personen tegelijkertijd worden overgezet (tegen een vergoeding van + cent p.p.).

117

,;ITO. N . .;. BOO!'(, AMSTEROA.M.

118

Op de Noorderbrug staande heeft men het gezicht op de doorgraving van 1859 naar de Dokkumer Ee, waarin druk scheepvaartverkeer. Ter weerszijden van dat vaarwater was nogal wat industrie: cichoreibranderijen, een oliemolen, een kalkbranderij, scheepswerfjes, enz.

n J 1 I J'( '.' I j

'Bij het einde des jaars (1903) waren binnen deze gemeente in nijverheidsinrichtingen 42 stoomketels in gebruik met 1304t paardekrachten en 36 stoomtuigen. Er waren nog 347 arbeidskaarten voor jongens beneden den leeftijd van 16 jaren en 197 voor meisjes in omloop.'

119

S:eet:warcien.

Bet Stedelijk Gymnasium, waarvoor in 1881 een nieuw gebouw bij de Reijndersbuurt gereed kwam, werd in 1903 bezocht door 73 leerlingen, waarvan er 10 met goed gevolg hun eindexamen aflegdcn. De tot ale kosten van dit onderwijs bedroegen nog geen f 27.500,- (waarvan circa f 25.000,- voor jaarwedden der docenten).

120

Arendstuin met Gemeenteschool . LEEUW ARDEN

De van 1882 daterende gemeenteschoo1 der 2de k1asse b, no. 7, had een aanzienlijk grotere bevo1king, nl. 172 jongens en 175 meisjes. 'Een 1eerling werd (in 1903) veroordee1d wegens beschadiging van p1antsoenen in de Spanjaards1aan. Zeer terecht wijst het hoofd op het feit, dat de Arendstuin het kruispunt is voor de leerlingen van verschillende scholen, bij het gaan naar en het komen van de school . . .

121

ArelJds~uin

Leeuwarden

122

... Wij achten het daarom dringend noodzakelijk, dat, om de steeds toenemende brutale vernieling van plantsoen, bloem- en grasperken tegen te gaan, in dat fraaie park, gedurende een half uur voor en na elken schooltijd minstens twee politieposten worden geplaatst. Het zij ons vergund, nogmaals Uwe aandacht te vestigen op de herhaalde ergerlijke straatschenderijen, waartoe de wekelijksche opslag ...

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek