Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

· .. met name op het Dokkumereind en Hoekstereind van zakken met erwten, boonen, enz. uit de aldaar liggende marktschepen aanleiding gecft. Daar toch passeeren elken dag zeer vele leerlingen, vooral van de zoo bevolkte scholen 7, 8 en 11, vier malen per dag op hun weg naar en van de school en zijn door de nauwe passage gedwongen bijna rakelings langs de opeengestapelde zakken te gaan, zoodat daardoor menigeen de verleiding ...

123

124

... tot het gewelddadig openen dier zakken en het rooven van den inhoud te sterk wordt. Meer dan ooit doet zich de noodzakelijkheid gevoelen tot het beramen van diep ingri]pende maatregelen ter beteugeling van een maatschappelijk kwaad, dat steeds scherpere vormen heeft aangenomen, met name bij de kinderen der behoeftige volksklassen, bij de jeugd in onze achterbuurten, wier huiselijke opvoeding ...

· .. helaas zoo one in dig veel te wenschen overlaat, namelijk het cynisch genot in kwaad doen, in het vernielen en beschadigen van eens anders eigendom, in het zoo mogelijk bederven van eens anders genot en geluk, dat zij niet eerbiedigen, omdat zij het niet kennen' (Verslag van den staat van het lager onderwijs over 1903).

125

Lecueoarden

.('Ippeloo=, bi~ de Olcegali,een

126

Reitze Dijkstra werd in 1903 door Gjalt Zwama opgevolgd als kastelein in het Blauwhuis. Op de andere hoek van Oldegalileen was de tapperij van de weduwe Dorenbos en dan volgden kantoor en pakhuizen (Odessa, Rusland en Riga) van de graanfactor Dirk de Vries (die zelf aan de Eebuurt woonde).

De Grote Draaibrug of Rijksbrug, aansluitende op de Groningerstraatweg, was Rijkseigendom en bood vrije doorvaart. Voor de 'Kiepeloop' of Verversbrug, die ruim 80 maal per week gedraaid moest worden, was wei bruggeld verschuJdigd: 'des daags 5 cent, des nachts 40 cent'.

127

Aan het begin van de Groningerstraatweg werd door de werkliedenvereniging 'Help U zelven' in 1872 de eerste steen gelegd voor Werkrnanslust, tenslotte een complex van ruim 150 woningen, die - het terrein inbegrepen - f 1200,- per stuk kostten. De huurprijs

128 voor leden bedroeg f 1,25 +- f -,15 contributie, voor niet-leden f 1,85 per week,

._- . .....:. -~ ~.

.£eeuwarden.

G~oninge~ slraa;w~g .

/_ r _ 's s .

G50 Uitr.:.A. It.. MarkulJ. Leeuwarden,

Langs de straatweg stond al enige verspreide bebouwing, bijvoorbeeld aan de westzijde het bierhuis van Binne Vriesema en de woning van de fotograaf (en directeur der algemene begraafplaats, op jaartractement van f 400,-) H.J.Craye. 'Overigens is deze fraaie laan gelukkig nog ongerept gebleven.'

129

130

De 1861-'63 op kosten van het Rijk gebouwde kazerne 'Prins Frederik' (in plaats van het in 1860 afgebrande complex) moest in oktober 1903 onderdak gaan bieden aan staf en twee bataljons van het 20 augustus geformeerde 9de regiment infanterie. Bij de vaandeluitreiking op 10 september van het volgend jaar, in het kamp van Millingen sprak koningin Wilhelmina ...

Cantine Manschappen 9 de Reg. Infanterie

Leeuwarden

... 'Op dit vaandel staan geschreven de woorden Koningin en Vaderland. Schaart U met deze leus onder zijne plooien en geve God, dat zij U voere tot overwinning'. Hare Majesteit ondernam ook een wandeling door alle compagniesstraten. 'Het kamp ziet er zeer feestelijk uit ...

131

Kazerne Leeuwarden.

Waschzaal.

Uitg. Dijkstra' Boekliandel.

132

... en is versierd door eerebogen en poorten van sparregroen, heide en pijnappels, masten en vlaggen. Na het vertrek van H.M. hadden in de compagnieen volksspelen onder de korporaals en minderen plaats om verschillende prijzen, besloten door vuurwerk, waarvan het hoofdnummer was: Trouw aan het Vaandel. 9 R.T. Leve de Koningin!",

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek