Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

lieeuwarden

N reuwe xace.

Het aanta1 publieke waterp1aatsen, in 1896 nog 71 (waarvan 26 met twee, drie met drie en een met zes 'staanplaatsen'), was sedertdien jaarlijks afgenomen (in 1900 verdwenen bijvoorbeeld vier 'sterkrnannetjes'); daarnaast waren er hier en daar nog 'publieke privaten' (dat aan het Hoogpad werd in 1903 afgebroken).

133

134

Aan het begin van het Noordvliet woonden aanzienlijke kooplieden als J.e.Kutsch Lojenga (handelaar in staafijzer, steenkolen en ijzerwaren), Jan Koopmans (meelfabrikant) en Dirk Tigler Wijbrandi (koopman in granen). Zij hadden daar ook hun pakhuizen en fabrieken (stoommeelfabriek Friso, Q 29).

SiJlJr/]- m 2uidditt II. Ltl'1I -arden,

Achter de blauwe brug is de, in 1752 'geheel van steen opgetrokken, door wind gedreven' oliemolen 'de Jonge Fenix' van E.Hekman zichtbaar, die 10 augustus 1903 'met aanhoorige zeer solide en hechte gebouwen, waarin complete olieslagerij, pletterij, tras- en runmalerij en ruime bergplaatsen, voorts knechtswoningen en z.g, oliekamer, straten, bleeken, zonplek. overbouwde steeg, etc.' in percelen werd geveild.

135

136

Na het overlijden (in 1904) van de weduwe van de poelier H.van Asperen werd het pand Grachtswal oostzijde U 103 door de gemeente aangekocht ten behoeve van een doorbraak naar de Wijbrand de Geeststraat. Andere bewoners van deze rustige kade: Servaas Wigersma, winkelier en numismaat (93), mr. J.Bieruma Costing, advocaat (47), en H.G.W. Sprenger, directeur Leeuwarder Courant en vice-consul van Spanje (45).

Eeewatoen

Oosterkcoe

Aan de overzijde, op de Oosterkade, vond men achtereenvolgens de slagerij van P.H. Beckers, het aardappelwinkeltje van schipper Pieter van der Noord, 'net Oude Schippershuis' van Evert Kalrna, 'het Amsterdamsch Veerhuis' van Freerk Vlietstra, de toe gang tot het achter deze panden gelegen, in 1850 gestichte 'locaal tot het houden van bijbellezingen voor behoeftigen' en een blok woonhuizen.

137

l.ceueoarde n

In de volksbuurt achter de Oosterkade stond een der vier kosteloze gemeentescholen. De leerlingen namen ook in 1903 deel aan de St.Nicolaasuitdeling in zaal Visser (Breedstraat). 'Beurtelings kwamen zij, onder geleide van hun onderwijzers, binnen om, na aan hun harten lucht te hebben gegeven door het zingen van toepasselijke liederen, de voor

138 hen besternde mandjes gevuld met een of ander kleedingstuk ...

Lceutcard en

euwe Oo steestra et

... speelgoed, gebak, krentebrood en wat al niet meer, dankbaar en vreugdevol in ontvangst te nemen. Er waren verscheidene dames en heeren opgekomen om zich te vergasten aan het aanschouwen van die door de darnescomrnissie gelukkig gemaakte kinderen.' Behalve aan 1800 leerlingen van lagere scholen werd ook aan 1000 bewaarschoolkinderen een pakje uitgereikt.

139

140

De Friesche Tuinbouwvereeniging stichtte in 1905 een groenteveiling, die gehouden werd op de groente- en fruitmarkt op de Oosterkade. De markt in zee- en gedroogde vis was daarheen a1 in 1851 overgebracht, die in 'rivier- en meervisch' bJeef op de Voorstreek bij de Koningspijp.

UITG. ,.. . .I ?? 00 ?.?? ",.ST£ROAM.

Grackt. raj. Leetucarden,

Een voetbrug met draaibaar gedeelte is in 1902 aangelegd bij de Nieuwe Oosterstraat, waardoor de gemeentepont (in 1849 ingesteld) kon vervallen. Het veergeld bedroeg voor iedere overvaart per persoon een halve cent, een weekabonnement kostte 5 cent.

141

UITO ??.?? J. BOO"', AIl4BTEAOAM.

,

J, tc ,

Langs het Nieuwe of Tijnje Kanaal (van 1895) werd aanvankelijk slechts weinig gebouwd: men vond dit een te ver afgelegen woonwijk. Voor 1903 stonden er slechts een rijtje huizen tussen Grachtswal en (Iatere) Margaretha de Heerstraat aan de noardzijde en een tiental panden bij de Johan Willern Frisostraat aan de zuidzijde van de Emrnakade.

142

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek