Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

fltnbadls:ilool.

De ambachtsschool kwam in 1905 gereed. Ervoor lag 'het prachtige sportveld aan het Nieuwe kanaal, een terrein, zooals er schier geen tweede in de provincie te vinden is'. Sportverslag uit 1903: 'Bij den op het nieuwe sportterrein gehouden voetbalwedstrijd tusschen de 'Z.A.C.' van Zwolle en het eerste elftal der Leeuwarder A.C. 'Frisia' was de uitslag Frisia 3 en. Zwolle 2 goals'.

143

Lceuwardcn

[ohan \'iIlem friso straat

144

'De sterkste ontwikkeling op het gebied van het bouwen merken we op aan het Nieuwe Kanaal Zuidzijde. Wie gedurende eenige weken verzuimde zijn schreden daarheen te richten, moet verbaasd staan over de werkzaamheid, daar ten toon gespreid. Zoo langzamerhand begint ook de leek eenig begrip te krijgen van het stelseI, dat ten grondslag ligt aan het net van straten ...

Lecuwar den

Wi lern Lodewijk tr a at

... dat op den dum de daar verrijzende voorstad zal vormen. Zoo is thans de Johan Willern Frisostraat geheel af. De Willem Lodewijkstraat, rechthoekig daarop, nadert haar voltooiing. Vooral deze maakt een aangename indruk. Ze ziet uit op het veld, een breede rijweg naast het trottoir loopt langs een afzonderlijk voor voetgangers aangelegden wandelweg en daarnaast, parallel, de geprojecteerde tramweg en spoorweg' (courantenbericht april 1903).

145

l.c eurca rdcu

146

In het Iaatste kwart der vorige eeuw ontstond er een troosteloze arbeiderswijk tussen Achter de Hoven, de spoorweg en de Potmarge. In 1899 waren er 3552 eenkarnerwoningen te Leeuwarden, of 49 procent van de woningvoorraad; in tien jaar liep dit getaI terug tot 2856 (33 procent). Eerst sedert de invoering van de Woningwet kon de gemeente tot onbewoonbaarverklaring overgaan (van 1904-' 11 217 maal).

Cit;. s. J. HOOD, .~mst.

Aan de Grachtswal zuidzijde werd deze wijk in 1878 afgesJoten door vier kapitaJe herenhuizen, 'het vrekkenbuurtje'. In 1903 woonden daar Jorrit de Jong (koopman in boter en kaas, naast zijn pakhuis hoek Romkeslaan), Dr. E.Houtstra (rector gymnasii), Mr. H. Binnerts (vice-president van het Gerechtshof) en J.E.Kuipers (directeur van de stoommeelfabriek 'Fortuna').

147

148

'Een emstig ongeval. Hedennamiddag tegen 3 uur ging de Drachtster boot Voorwaarts de terugtocht ondememen van haar Iigplaats in de stadsgracht bij het Stads-ziekenhuis, toen ze, nag voor ze in diep water gekomen was, omsloeg met de binnenzijde naar den wal gekeerd. Vreeselijke kreten gingen op uit de zich op de boot bevindende passagiers, kreten die weerklank von den bij de toeschouwers.'

Gracht bij Zuiderplein

c.Leeuwarden

l'ltz. W. £t:khoit &; Zoon 7

Personeel van aannemer Woltring, werkend aan de verbouwing van 'Arnicitia', wist met breekijzers en bijlen gaten in het scheepsdek te maken, waardoor alle passagiers konden worden gered. WeI moesten 18 personen (waaronder 4 kleuters) in het stadsziekenhuis worden opgenomen, doch slechts voor een nacht. Ter verdeling onder de redders werd een bedrag van f 29,25 bijeen gebracht.

149

~ :;- - -Hollandscllcdijk

150

Voorbij de 'spoorhekken', bij de Hollanderdijk, lag de gemeentegrens met Leeuwarderadee!. Daar stond dan ook de aankondiging 'Binnen de gemeente Leeuwarden mag de snelheid van motorwagens niet meer bedragen dan 8 kilometer in het uur' want elders behoefde slechts binnen de bebouwde kom dit tempo te worden aangehouden (op Rijkswegen was een snelheid van 20 km per uur toegestaan).

In de Schrans, een volkomen op de stad gerichte buurt, doch niet vallend onder de strenge Leeuwarder bepalingen, woonden vanouds veel kleine neringdoenden en renteniers. Tussen hun woningen stond de 'rijtuigfabriek, huis-, fijn- en grofsmederij' van Pieter de Hoo (D 19 en 20). De buurt wenl tot het dorp Huizum gerekend.

151

152

Huizum telde aanvang 1903 3031 inwoners en was daarmede veruit het grootste dorp van Leeuwarderadeel (10.801 inwoners). Tussen 1889 en 1909 nam het inwonertal van Huizum met 80 procent toe, tegen dat van Leeuwarden met 20 procent. De zetel van het gemeentebestuur werd in 1899 van het grietenijhuis aan het Leeuwarder Raadhuisplein overgebracht naar een villa in de Schrans achter de doorreed van de herberg van Wijbe Wijbinga.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek