COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Het oude waaggebouw (van 1598), vanwaar de boterhandel zich in 1880 naar de Beurs verplaatste, werd daarop naar de toenmalige smaak gerestaureerd en ingericht: bene den als wachtlokaal en bergplaats voor de brandweer en boven o.m. als oefenzaal van muziekschool en -korps. Op Waagplein en Lange pijp werd de 'algemeene weekmarkt' gehouden.

23

Leeuwarder:

Nleuwestad met Dude Waz::g.

Ir

24

De scheepvaart in de binnengrachten was nog van grate betekenis. Er waren dan ook allerlei bepalingen gemaakt op lig- en wisselplaatsen, belemmering van de doorvaart en varen door bruggen en pijpen. Op marktdag was alleen verkeer toegestaan met de bij de markthandel betrokken schepen (Verordening van politie op het leggen der schepen en op de scheepvaart, 1884).

JYi~lJ'",estad.

.Eeeuwa, den.

'De binnenlandsche scheepvaart was weder zeer druk. Vele schepen kwamen hier aan met granen, lijnkoeken en andere artikelen. De vrachtprijzen waren laag' (Gemeenteverslag 1902). 'De tjalkschepen worden steeds van grooter inhoud gebouwd. Het was voor deze schepen dikwijls moeielijk, retourvrachten te verkrijgen' (idem 1903).

25

~ VieltW,rlad

liit~. :'0.. J. &>0 u, a rusr ,

26

Het is uitzondering, dat we een stadsbeeld zonder personen onder ogen krijgen. Geen wonder: van de ongeveer 33.800 Leeuwarders woonde het overgrote deel in de binnenstad. De burgerlijke stand boekte in 1903 858 geboorten, 513 overlijdens, 260 huwelijken en 4 echtscheidingen. Er vestigden zich 2873 personen, 2877 vertrokken er.

De aantallen overledenen, verdee1d naar leeftijd, waren: 0 -13 jaar 148, 14 - 29 jaar 39, 30 - 49 jaar 56, 50 - 64 jaar 79, 65 - 79 jaar 135,80 jaar en ouder 56. De kindersterfte was dus nog vrij aanzienlijk. Het aantal als 1even1oos aangegevenen bedroeg 43.

27

't chavernek met Oldehove - Leeuwarden.

28

Het Groot Schavemek, vanwaar in vroeger jaren aIle trekschepen in westelijke en zuidelijke richting afvoeren, bood in 1903 nog ligplaats aan de stoomboten naar Bolsward, Oosterlittens en Sneek, aan de barge naar Wommels en aan de vrachtschepen naar Baard en Lemmer; de meeste hiervan voeren slechts op marktdagen.

Het Klein Schavernek ontving zijn bijnaam 'Boterhoek voor de welgestelden' door het gebouw links, voor de bouw waarvan in 1892 toe stemming werd gegeven onder voorwaarde, dat 'aile ramen zoodanig van vaste jalouzieen moeten zijn voorzien, dat geen voorbijganger in de vertrekken kan zien'. Deze inrichting werd in 1905 opgeheven.

29

Torellstr(lat

De onvoltooide toren 'de Oldehove', waarvan men de bouw in 1529 begon (ernaast zou nog een kerkgebouw opgetrokken worden), was, ondanks diverse herstellingen in de loop der eeuwen, in 1894 zo bouwvallig geworden, dat er een hek omheen moest worden geplaatst.

In 1902 werd het lui den der klokken gestaakt om verder scheuren der muren te voorkomen. Eerst in 1910/11 kwam het tot een grondige restauratie, die ruim f 30.000,- vergde. Het Oldehoofster kerkhof werd nog voor een groot gedeelte in beslag genomen door enkele lijnbanen.

Leeuwarden in Vogelvlucht van af de OIdehove

32

Boterhoek, Sint Jobs1een en Groeneweg boden voornamelijk onderdak aan de minder met aardse goederen gezegenden. Boven de ondersteuning, verleend door diaconiecn en gezelschappen als 'Hulpbetoon aan nijvere armen', 'Moederlijke weldadigheid' en 'Weldoen zij onze leus' keerde de Stadsarmenkamer in 1903 aan 4365 bedeelden een bedrag van f 33.866,05 uit,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek