COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

In deze typische winkelstraat woonden ook enkele 'vleeschhouwers'. De Leeuwarder slagers besloten in 1903, gelijk ook in enige voorgaande jaren, om hun winkels een aantal zondagen te sluiten. 'Te beginnen met Zondag 4 October a.s. en eindigende met den laatsten Zondag van Mei zullen dus de slagers zelf en hun personeel van een vrijen dag in de week kunnen genieten.'

33

6roo:e lerkshaat.

.£eeuwarden.

Een keurige straat met bewoners als Mr. A.C.C. Folkertsma (Raadsheer in het Hot), H.H. Menalda (wijnhandelaar), Jhr. Mr. C. van Eysinga (lid Provo Staten), J.D.C. Stocker (consul van Frankrijk), Dr. H.F.T. Ringnalda (classicus), G.J. Sas (militiecornmissaris), douairiere Jhr, T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer en douairiere H.D.F. Sixma baron van Heemstra.

Eeeuwarden

Van de bijzondere scholen werd in 1903 de R.K. school voor meisjes in het St. Elizabethsgesticht (Gr. Kerkstraat) bezocht door ongeveer 300, de R.K. school voor jongens (Speelmansstraat) door ongevecr 240 en de Christelijke Nationale school (Kruisstraat) door ongeveer 450 leerlingen. De elf openbare scholen en die van a.B.w. en N.S.W. telden tezamen circa 3900 leerJingen.

35

LEEl7'VARDEN. 1 Z

Uitg , }'. T. Hlli.inga.

Nieuwburen.

36

In 1897 liet de Provinciale Friesche Werkliedenvereeniging haar clubJokaal 'de Ontwikkeling', Nieuweburen M 88, afbreken en vervangen door 'het Volksgebouw', dat bene den een koffiehuis met leeszaal, op de eerste verdieping vergaderlokalen (ook voor bijeenkomsten van andere verenigingen) en op de tweede gelegenheid tot logies bevatte.

Eeeuwarden

Dit 'centrum van agitatie', waar vele socialistische voormannen het woord hebben gevoerd en waar bijvoorbeeld in 1900 tot uitbreiding van de staking bij de strookartonfabriek werd besloten, werd in 1908 verkocht, daar de exploitatie te nadelig weed voor de kas der werkliedenvereniging.

37

Leeuu::arden

In dit stadsbeeId trekken de trappen van de 1893/94 al enigszins verlaagde Meelbrug de meeste aandacht. Deze situatie heeft tot 1932 bestaan, toen Amelandspijp (genoemd naar het Amelandshuis, in 1903 nag woning en kantoor van de kassiers Gratama) en Meelbrug werden gecombineerd en de straat omhoog gebracht.

Leeuwarden

T:Jinen

In 1894 was de Handelskade ontstaan door afbraak van de panden Voorstreek 276 (naast huidig no. 54) en Turfmarkt 2. De vrijgekomen ruimte werd ten dele ook benut voor verbreding van het vaarwater, waardoor deze kade, verbinding tussen Voorstreek en Tuinen z.z., weI bijzonder smal bleef.

39

Ook al in 1894 was de waterweg langs Turfmarkt, Tweebaksmarkt, Druifstreek en Zwitserswaltje (mede op verzoek der aanwonenden) gedempt. De 16de eeuwse Kanselarij, gebouwd aIs zetel voor het Hof van Friesland en het grootste deel der vorige eeuw gebruikt als Huis van Bewaring, werd 1892/97 gerestaureerd (waarbij de balustrade op de kroonlijst en de dakkapellen zijn toegevoegd) ....

· .. en ingericht als Rijksarchief (beneden) en Provinciale Bibliotheek (boven). De Rijksarchivaris klaagde in 1903 al over ondoelrnatige werkkamers en 'de buitengewoon ongunstige toestand, waarin het archiefdepot nu reeds bijna zeven jaren verkeert'.

.£eeuwarden.

f~:esch museum .

42

Het in 1881 geopende Fries Museum (eigendom van het in 1827 gestichte Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde) werd al direct door koning Willem III verrijkt met de portretten zijner voorouders, afkomstig uit het Stadhouderlijk Hof. Deze sierden de muren der 'Oranjezaal' (beneden in het hoofdgebouw), waar ook een deel der zilvercollectie was ondergebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek