COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

· .. Gezondheidscommissie ('alle binnengrachten moeten verdwijnen i.v.rn. de stank') dit verzoek ondersteunden, werd het in 1906 vooral wegens de hoge kosten (f 26.600,-) afgewezen. Met het oog op de verwachte drukte bij het koninklijk bezoek in september 1905 was er inmiddels een houten afscheiding aan weerszijden van het water geplaatst; deze kon gehandhaafd blijven.

53

l1eeuwarden

De Kel re-s.

uuc, N. J. ace». AlTlste~dam.

S4

Ook de Kelders bezat nag geen leuningen tangs en boven de Bierhaven; in 1908 werden de trappen verplaatst, De Gebrs, Rentier, kooplieden in parapluien, Kelders L 16S (nu no. 1) berichtten in 1903 de ontvangst van 'een keurige collectie nouveaute's, parasols en en-tout-cas', buurman G.Westermann adverteerde met 'waschechte gek1eurde fronts met daarbij passende manchetten, 9S cts.'.

lEEUWFlRDEN.

Ke'ders

Tussen de eveneens tot winkels verbouwde huizen langs Over de Kelders handhaafde zich tot in de twin tiger jaren het woonhuis van de koopman F .Hajonides van der Meulen. De belendende, reeds sedert 1879 Bij de Brol C 194 gevestigde firma Ter Horst had een 'permanente etalage' van huishoudelijke artikelen, kinderwagens, sportwagens en speelgoedereno

ss

56

Van Hendrik Hoven, hotelier in de Nieuwe Doelen, Korenmarkt L 199, vindt men geen reclame: zijn etablissernent was werkelijk de eerste gelegenheid ter plaatse. Vele hogere ambtenaren logeerden er de eerste maanden na hun benoeming. Hoven had zijn opleiding in Parijs genoten. Zijn inwonende staf bestond uit 3 kellners, 1 huisknecht, 1 linnenjuffrouw, 1 buffetjuffrouw en 4 dienstboden.

(Jltg p. 8pllbr·

P.Spijker dreef de boek-, kantoor- en kunsthandel S.Smeding, Korenmarkt L 221, hoek Wortelhaven. Als St. Nicolaasgeschenk beval hij vooral 'briefkaartalbums' aan. Beter gesorteerd was Titus Postma's bazar, Koornmarkt L 215: daar kon men o.m. bekomen 'rijwielen, stoorn-tweewielers en motorwagens van het merk Opel', haarkleurmiddelen, zenuwdroppen en jachtwater (voor kinderhoofden onmisbaar).

57

lreeuwarden

vocrsr-ee c.

58

De boekhandelaar C.A.J.Luitingh, sedert 1889 Over de Koornmarkt C 248, maakte in 1903 bekend, dat hij had 'ontvangen een prachtige collectie muurteksten'. Daamaast het Grand Cafe Neuf van N .Noordhoff, de Koningsstraat, de Noord Nederlandsche boekhandel (met expositiesalon van Friese kunst) van A.Meijer en R.Schaafsma en het cafe en logement Benthem van F.Gerritsma.

I

JnfocM der eJIli/ifairen.

I'e e uic arde n,

De kleine neringdoenden (sigarenhandelaars, een koekbakker, een slager, enz.) aan de Wortelhaven waren waarschijnlijk ook wel geinteresseerd, toen in 1903 het plaatselijk bestuur van de Alg. Bond van Magazijn- en Winkelbedienden een actie op touw zette voor vrijwillige, niet door wettelijke voorschriften afgedwongen winkelsluiting am 9 uur 's avonds - zonder succes overigcns,

59

Eetoat, Lsemoarde»,

A. 36 2 ?. ~. "' ?. ~ ???..?? ~""'>OO1

60

Ook op de in 1884 (na herhaald verzoek van de aanwonenden) gedempte Eewal is geen spoor te zien van 'met door mechanische kracht voortbewogen vervoerrniddelen'. Toch had de Gemeenteraad daarvoor in 1900 reeds een verordening gernaakt, waarin o.rn, werd bepaald: 'Het vervoermiddel moet zijn voorzien van a. een inrichting, waardoor het -- zoo noodig - elk oogenblik binnen een afstand van 10m. van volle ...

,

[:lei Eeeuwarden

... vaart tot stilstand kan worden gebracht, b. een bel ofhoorn, waarmede een tot op een afstand van 100 m, goed hoorbaar geluidsignaal kan worden gegeven. De snelheid van het vervoermiddel mag niet meer bedragen dan 8 k.m. in het uur; deze snelheid moet, naar mate de omstandigheden, worden verminderd, telkens aIs de veiligheid van het verkeer dit vordert.'

61

Oit;;. X. J. 8000, Amst.

62

'De bestuurder van het vervoermiddel moet tijdig met de bel of den hoorn een duidelijk signaal geven: a. bij het achteroprijden van rijtuigen, losse, aangespannen of be red en wordende paarden of ander vee, b. bij het naderen van kruis-overwegen, bij bochten of bruggen, c. in het algemeen, telkens als het in het belang der veiJigheid van het openbaar verkeer langs den weg wordt gevorderd.'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek