Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

S.Cohen, 20 voorrnalig Noord en Zuid Hollandsch Koffijhuis, W.Schreinhout, 22 S.Buruma, 24 Friesch Stamboek, mej. PPostma, 26 B.M.P.Deibel, (Wagenplein 2 de VeehandeJ, W.J.de Jong), 28 het Blauwe Paard, B.de Boer-Franzen, 30 H.Sanders-Blok, 32 de Keizerskroon, A.Siderius, 34/36 het Zwijnshoofd, U .Regnery, 38(40 de Phoenix, S.de Boer.

83

84

Op de veemarkt werden in 1903 219.748 stuks vee aangevoerd. De gerniddelde prijs van de 9.149 vette koeien was f 215,-, van 13.627 graskalveren f 45,-, van 14.619 vette schapen f 19,50 en van 36.584 vette biggen f 30,-. 'Meermalen gebeurde het, dat de aangevoerde varkens niet op de markt konden worden ondergebracht omdat er te weinig hokken zijn.' In 1904 is de veemarkt dan ook aanzienlijk vergroot.

De klompenwasters zorgden voor de reinrgmg van het schoeiseI der marktbezoekers. Het grotere werk, wegruimen van mest en vuil en schoonspoelen van de veemarkt (waartoe in 1903 1455 m3 water werd gebruikt) kwam voor rekening van de Stadsreiniging. 'Het verzamelde bedroeg 414 wagenvrachten (218 van de runder-, 61 van de schapen- en 135 van de varkensmarkt).'

86

Voor het wieden van straten en pleinen is in 1903 f 671 ,53 door de Reiniging uitgegeven. Er werden 812 wagenvrachten straatveegsel en 283 vrachten plantaardig afval bijeengebracht, die met de 'faecale stoffen' (o.m, uit 8610 tonnen) op het 'aschland' tot compost werden vermengd. 'Alles werd aangewend om den goeden naam, dien de Leeuwarder compost heeft, te handhaven.'

Er waren 68 arbeiders, waaronder 22 tonnenbezorgers en 18 asophalers. 'Het in 1895 aangekochte paard Calvijn werd voor den dienst ongeschikt verklaard en aan de slachtbank verkocht.' Op 20 juni 1904 werden op de veiling van trampaarden te Amsterdam twee flinke achtjarige paarden aangekocht. Een dezer, ook Calvijn genoemd, yond reeds in 1906 een gelijk einde als zijn voorganger.

87

Van de molens langs de Harlingervaart - de oliemolen 'de Jonge', de graanmolen 'de Fortuin' en de oliemolen 'de Kat' - was aIleen de laatste rond de eeuwwisseling nag in bedrijf. De restanten van de eerste werden gebruikt door de ijshandelaars (en timmerlieden) Fonk, de tweede groeide uit tot de N.Y. Stoommeelfabriek 'Fortuna', voorheen Swildens

88 en Kuipers.

t)a~::lge~vaa~;. Leeu warden

De bestrating van de trekweg werd in 1902 doorgetrokken tot de huidenzouterij en darmenwasserij der gebroeders Tulp bij 'de Kat'. De firma Schuurmans had toen haar fabriek van kunstvuurwerk en een bergplaats van buskruit nog aan de oostzijde van de van datzelfde jaar daterende spoorbrug. In het verschiet de molens van Schenkenschans in Menaldumadeel.

89

Bij de BYfl/Jd./abYiek

90

De brood-, beschuit-, koek- en banketfabriek 'de Hoop', firma Dalenoord & Co, Westersingel 14, adverteerde met boterletters vanaf 10 ct. per stuk, 60 ct. per pond, borstplaat 50 ct. p.p., gembertaai 20 ct. p.p., 'Sint Nicolaas' 40 en 25 ct. p.p. en 'gewaarborgd zeepvrije beschuit'.

De in 1919 geslechte stoorn- en windkorenmolen 'het Lam' van H.A.Yosman (specialiteit gerst- en maismeel) werd de naamgever van de Molenstraat, de eigenaar die van het 'Vosseparkje'. De er tegenover, op de Vrouwenpoortsdwinger gelegen molen 'de Arend' was reeds in 1901 wegens bouwvalligheid gesloopt.

91

"-::::-:.,-

92

In 1903 zijn de Tramstraat en de Harlingerstraat ontstaan op een terrein tussen de Groene Weide en het tramemplacement. De Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht had reeds in 1881 een concessie tot de aanleg van een tramlijn verkregen, doch eerst in 1899 werd de lijn naar Sint Jacobiparochie en het volgend jaar die naar Franeker-Arum in exploitatie gebracht.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek