Leidschendam in oude ansichten deel 1

Leidschendam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1992-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

C.H. Voorhoeve

Derde druk

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXVI

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 19924 ISBN13: 978 90 28819924

© Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de derde druk uit 1976

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihu of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

De vroegere gemeenten Veur en Stompwijk zijn op I januari 1938 samengevoegd tot de gemeente Leidschendam.

Hoe de naam Stompwijk is ontstaan is niet bekend, weI dat in begin 1500 Willem van Alckemade ambachtsheel' was van Stornpwijk en Zoeterwoude.

Veur het vroegere Fore werd evenals Voorschoten (Foreschate) en Voorburg (Forum Hadriani) al in het jaar 866 genoemd door de toenmalige bisschop van Utrecht. We moeten echter aannemen, dat voor onze jaartelling Veur reeds bewoond is geweest, gezien het feit dat er hier zandgronden lagen, die hoger waren dan het omliggende land en derhalve voor bewoning geschikt.

Veur behoorde vroeger tot de heerlijkheid van de heren Van Wassenaer en vormde met de heerlijkheid Voorschoten een geheel. In 1646 is Veur een zelfstandige heerlijkheid geworden waarvan de bewoners van het kasteel Duivenvoorde ambachtsheer of ambachtsvrouwe waren.

Dit boekje behandelt niet de gehele geschiedenis van

Veur en Stompwijk. Er is slechts een greep gedaan uit een periode, die nog niet zo vel' in 't grijs verleden ligt. Het zijn niet alleen ansichten, doch ook bijzondere foto's, de een wat betel' geslaagd dan de andere, die verschillende personen en plekjes voor menigeen zullen do en herJeven.

De vorige eeuw, wei eens de eeuw van de atbraak genoemd, heeft z'n sporen ook in Veur en Stompwijk nagelaten. De Jigging aan de Vliet of in de naaste orngeving hiervan gaf aan welgestelde Rotterdamse en Amsterdamse kooplieden en rijke Hagenaars de behoefte een lusthof te stichten of een bestaand te kopen. Van menig buitenbezit, er waren er ongeveer 23 in de verschillende polders van Veur en Stompwijk, is weinig meer over en van sommigen is zelfs geen afbeelding te vinden, weI vaak interessante gegevens over oppervlakte en diverse bewoners.

Beide gemeenten hebben zeer vooraanstaande ingezetenen gekend, die in het bezit van een buitenplaats waren en waarvan ik er twee wil noemen. De eerste was Louis hertog van Brunswijk Lunenburg, die van

1760 tot 1784 de eigenaar was van het buiten "De Hoonaart" gelegen in Stompwijk langs de Vliet, schuin tegenover het kasteel "Hofwijck". De tweede was prinses Marianne, die van 1849 tot 1852 dit zelfde landgoed bewoonde. Helaas is tot op heden van dit prachtige buiten, dat in 1648 werd aangelegd door Thomas van den Honert, nog geen afbeelding gevonden.

In de periode van 1880 tot 1930 waarover dit boek handelt is in de gemeente Leidschendam veel veranderd, mede door de sterke uitbreiding waardoor boerderijen en grote stukken cultuurgrond moesten worden opgeofferd om de bevolkingsaanwas op te vangen.

De sarnenstelling van dit boekje, waarbij ik een keuze heb moeten maken uit de grote verscheidenheid van materiaal, was aIleen mogelijk door de medewerking van de gemeente Leidschendam in de persoon van de archivaris, de heer J. de Kort, van wie ik zeer waardevolle gegevens en fotomateriaal heb mogen ontvangen en de heren A. de Wolf en Jac. de Groot, wier uitgebrei de verzamelingen ik ontving en die ik gaarne langs

deze weg rnijn grote erkentelijkheid betuig. T evens dank ik de particulieren, die fotomateriaal voor dit boek hebben afgestaan en wil deze gaarne met name noemen:

dhr. G. J. Groenveld (V oorburg)

mevr. G. W. van Hagen-Luinenburg (Voorburg) mevr. M. v. d. Heijden- Van Oosten (Rijswijk) dhr. C. H. Hoogendam

dhr. D. ten Hoopen

mevr. C. M. van Kampen-Verdouw mevr. L. M. Koeckebacker-Lops

mevr. D. Kranenburg-Jongeneel (Delft) dhr. C. W. Samwel dhr.C.J.Scheenaard

dhr. W. Suyten

dhr. W. Vader

dhr. G. Verdouw

juffrouw G. Wassenaar

juffrouw M. C. van Wijk

mevr. J. P. G. Zeldenrijk-KJumper (Voorburg)

Het einde van Veur omstreeks 1885. Aan de rechterkant lag de buitenplaats "Noorthey" en aan de linkerzijde "Oostbosch". Precies op de grens van Veur en Voorschoten liepen de rails van de stoomtram over de weg en zetten zich in Voorschoten aan de rechterkant voort. Dit gedeelte van de straatweg werd vroeger de Haagweg genoemd.

7

8

Het huisje van J. van Leeuwen op de grens van Veur en Voorschoten omstreeks 1910. Het is later een complete bouwval geworden, die enkele jaren geleden door de nieuwe eigenaresse juffrouw M. Kalff geheel is gerestaureerd en een sieraad is geworden niet alleen voor de gemeente Leidschendarn maar voor de hele omgeving.

De buitenplaats "Oost-Bos" afgebeeld op een wijnglas, dat zich in het museum van kasteel "Duivenvoorde" bevindt werd reeds in ] 700 genoemd. Tot 1869 was dit bezit bijna een eeuw eigendom van de familie Gevers Deynoot. In 1871 was het hele landgoed nag in volle glorie en eigendom van de gebroeders Oosterlaan. Aan het eind van de 19de eeuw is alles gesJoopt, oak het bos en de eeuwenoude eiken van de oprijJaan.

10

De theekoepel van de buitenplaats "Oostbos" deed omstreeks 1890 dienst als tolgaardershuis, In die tijd was Battist tolbaas, hij woonde er naast.

Het landgoed "N oorthey" gesticht omstreeks 1620, werd pas in 171 0 genoemd naar de toenmalige eigenaar Jacob Noorthey, schepen van Rotterdam. Het meest bekend werd dit buiten in het land to en in 1820 Dr. Petrus de Raadt op dit be zit een instituut voor opvoeding en onderwijs vestigde. TientaUenjongelui van nog steeds bekende families hebben hier hun opleiding gekregen. Een van de belangrijkste leerlingen was prins Alexander zoon van koning Willem III. In 1887 is het instituut in Voorschoten voortgezet en werd omstreeks 1885 het buiten gesloopt.

II

12

Boerderij "Prinsenhof' van de familie Vermeulen omstreeks 1900, aan de Veurse Achterweg. In verband met de bouw van "Hulp en Heil' is de boerderij verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek