Leimuiden en Rijnsaterwoude in oude ansichten

Leimuiden en Rijnsaterwoude in oude ansichten

Auteur
:   D.J. Oggel
Gemeente
:   Jacobswoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1488-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leimuiden en Rijnsaterwoude in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

INLEIDING

Over Leimuiden en Rijnsaterwoude, twee zeer oude, met elkaar verbonden plaatsen, werd reeds in 1063 geschreven. In dat jaar stond Will em I, bisschop van Utrecht, de ter plaatse aanwezige kapellen af aan de abt van het klooster te Echternach in Luxemburg. Door een latere abt van Echternach werden die kapellen in 1076 weer overgedragen aan graaf Diederik V van Holland, hoewel de abt van Echtemach eerst in 1156 in dit verlies heeft berust. Toen heeft graaf Diederik VI de abt met een schenking van 120 gemeten lands op het eiland Schouwen tevreden gesteld. De graven van Holland hebben op hun beurt de kapellen weer overgedragen aan de heren van Wassenaer van Warmond.

Leimuiden en Rijnsaterwoude waren in voorgaande eeuwen welvarende plaatsen. Reeds to en waren zij gelegen aan de verbindingsweg van Amsterdam met Delft, Gouda en W oerden. In 1510 telden Leimuiden en Rijnsaterwoude samen 125 huizen, tegen Alphen 83, Hoogmade 22, Koudekerk 37 en Nieuwveen 13.

Leimuiden heeft een tijdlang bij de provincie NoordHolland gehoord, is gedurende een tiental jaren vergroot geweest met Kalslagen en is sedert 1865 ingedeeld bij Zuid-Holland.

Rijnsaterwoude werd in 1280 gedeeltelijk overspoeld door "die mere van Rinsaterwald", het huidige Braassemermeer. Als compensatie voor het verloren gegane gebied werd de gemeente in oostelijke richting vergroot. Beide plaatsen waren vroeger ambachtsheerlijkheden. Omstreeks 1770 beschikten de ambachtsheren van Rijnsaterwoude over .Jiet fraaje Lusthuys Meerzicht". Deze buitenplaats waarvan de juiste plaats onbekend is, werd in de negentiende eeuw afgebroken.

Toen prinses Wilhelmina, de echtgenote van stadhouder Willem V, bij Goejanverwellesluis werd belet naar Den Haag te reizen, riep zij, om deze belediging ongedaan te maken, de hulp in van haar broer, hertog Karel Willem Ferdinand van Brunswijk. Deze trok in september 1787, met een troepenmacht van circa 20.000 man, ons land binnen. Hij vestigde zijn hoofdkwartier in Leimuiden, terwijl in Woubrugge paardenvolk werd ingekwartierd, als tegenwicht regen de patriotten aldaar. In september en oktober 1787 werden de patriotten ontwapend. In november van dat jaar trok de hertog van Brunswijk met zijn troepen weer huiswaarts.

Beide gemeenten waren voorheen grotendeels aangewezen op veeteelt en landbouw, terwijl er omstreeks 1650 ook verscheidene turfbaggeraars woonden. Verschillende polders zijn ontstaan door het droogmaken van door het turfbaggeren ontstane veenplassen. Leimuiden en Rijnsaterwoude waren in langvervlogen tijden voor het vervoer aangewezen op paardentractie, later mede op de busboot en nadien, tot 1936, op de spoortrein (Leimuiden had een eigen spoorwegstation, dat echter op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer was gelegen). Beide plaatsen werden eerst in 1923, toen de n.v. Autobusondememing Maarse en Kroon begon met de dienst Rijnsaterwoude-Leimuiden-Leiden, uit hun isolement verlost.

Aan het slot van dit beknopte overzicht van het verleden van Leimuiden en Rijnsaterwoude willen wij degenen die oude kaarten en foto's beschikbaar stelden, alsmede degenen die op enigerlei wijze aan deze uitgave hun medewerking verleenden, op deze plaats onze grote erkentelijkheid betuigen.

Raadhuis. Leimuiden.

LEIMUIDEN

1. Het gemeentehuis in Leimuiden (rechts), voordat het in de huidige toestand werd verbouwd. Destijds werd het gebruikt als raadzaal, veldwachterswoning, brugwachterswoning en noodziekenhuis (1910).

De Drecht. ┬ĚLeimuiden.

2. Omstreeks 1915 zorgde de "busboot" voor de verbinding van Leimuiden met de omliggende plaatsen.

Dorpsstraat. LEDrrIDE.-

3. Een beeld van de Willem van der Veldenweg, zoals deze er omstreeks 1915 uit zag. De klapbrug vormt de toegang tot Vriezekoop.

Groeten uit Lelmulden

4. Gezicht op de Willem van der Ve1denweg anna 1915. Verkeer was er nag heel weinig, zodat de darpsjeugd op zijn gemak naar de bedrijvigheid van de fatagraaf kan kijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek