Lemelerveld in oude ansichten deel 1

Lemelerveld in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. Huisman
Gemeente
:   Dalfsen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2238-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lemelerveld in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Hoewel niet gebruikelijk in deze serie, voldoe ik toch gaarne aan het verzoek van de samensteller van dit werkje enige regels ter inleiding te schrijven.

Speurend in oude ansichten - vooral van bekende corden - bevangt je een vaag gevoel van heimwee naar vroeger tijden, naarwat eens was.

Ruimte, rust, schone lucht, schoon water, stilte.

Dit alles spreekt voor de aandachtige beschouwer uit de oude opnamen. J e proeft de sfeer.

Rust en stilte zij n zeldzaam aan het worden, evenals schone lucht, schoon water.

Er zijn meer belangrijke zaken zeldzaam aan het worden in ons leven, ook op het platteland.

Burenhulp, gemeenschapszin.

Ook dat spreekt voor de aandachtige beschouwer uit de oudeopnamen.

Moge dit fotoboekje een gunstig onthaal vinden en bijdragen tot een bezinning op de goede dingen van weleer.

J. M. E. V olgers burgemeester van Dalfsen

INLElDfNG

Dit boekje wil een indruk geven van het ontstaan van Lemelerveld, eens een verlaten heide- en veengebied aan de westzijde van de Lernelerberg,

Ongeveer honderdtwintig jaar geleden begon het dorp zijn gcschiedenis onder eigen naam en Vaal' velen die vergroeid zijn met ons dorp, heeft die historie van hun bakermat bijzondere waarde. Van groat belang was de aanleg van het kanaal van Zwolle naar Almelo. Het plan voor deze vaarweg werd op 10 augustus 1830 ingediend bij Gedeputeerde Staten van Overijssel door mr. J. tel' Pelkwijk,J. vande Poll enmr. J. A. Sandberg. Het plan werd vele malen goedgekeurd, maar even vaak toch weer herzien. In januari 1851 werd echter met de werkzaamheden begonnen en op I augustus 1855 kon het trajeet Zwolle-Almelo worden geopend. Op 7 september 1858 volgde de opening van het vak DeventerLemelerveld.

Sedertdien vestigden zich hier vele mens en, zoals seheepsjagers, beurtschippers en handelaren, Bedrijven kwamen tot betere resultaten en veengebieden k onden ontsJoten worden.

In deze jaren stichtte de familie Kingma een steenfabriek aan de voet van de Lemelerberg. De grandstoffen voor de produktie waren hier overvloedig aanwezig.

De ,.diepe kuil" oritstond door zandaf'graving ten bate van de aanleg van spoorbanen en wegen.

Ook de vestiging van de familie Blikrnan-Kikkert op het Heidepark en van de suikerfabriek (1865) zal wel te danken zijn aan het nieuwe kanaaJ.

Door de hoge exploitatiekosten en de lange aanvoerwegen is de suikerindustrie ten onder gegaan en in het gebouw werd een ijzerconstructiewerkplaats gevestigd, die alom in den lande grate bekendheid geniet.

In juni 1907 werd ten overstaan van notaris Immink te Deventer de Overijsselse Lokaalspoorwegmaatsehappij Deventer-Ommen

opgericht. De aanleg werd uitgevoerd door de firma Herder en Bolle, die voor de aanvoer van zand en grind twee locomotieven gebruiktc, die de namen "Anna" en "Dina" droegcn, naar de dochters van de ondernemers.

Op zaterdag 24 septem bel' 1910 werd de eerste rit gemaakt over het ruirn 37;;; kilometer lange traject. Een militair korps verzorgde daarbij de rnuziek, Bij aankomst in Lernelerveld werd het gezeischap toegesproken door de heel' Kampf, directeur van de suikerfabriek, Later 0 p de dag werden volksfeesten georganiscerd en een muziekkorps uit Hellendoorn gaf een concert.

Een enkele reis Deventer-Ommen kostte f 0,75 en een retourtje 1l,15.

Bij kleinere haltes moest de reiziger te kennen geven dat hij wilde uitstappen en wie mee wilde rijden moest zijn hand opsteken, I n de a vonduren bewees een brandende krant goede diensten. De snelheid van deze uit twee rijtuigen bestaande trein lag niet hoger dan 45 kilometer per UUf.

Een reiziger uit die dagen vertelde hoe gcmoedelijk het toeging: de machinist liet het treintje onderweg even stoppen om een haas te stropen, die in een strik gevangcn zat.

Maar helaas bleven de e xploitatiekosten stijgen en bleven de resultaten vel' benedende verwachtingen, zodat deO.L.D.O, na een rnoeizaam bestaan in 1934 werd opgeheven en Lernelerveld van het streekvervoer, dat zo hoopvol was begonncn, werd beroofd. Tot slot wil ik een woord van oprcchte dank richten tot hen die enthousiast geholpen hebben, hetzij door welwillend hun oude ansichten af te staan, hetzij door inlichtingen te verstrekken, dit boekje samen te stellen. Met name hen ik ook het gemeentebestuur en de N. V. Maatschappij Overijssclsc Kanalen zeer erkenteIijk.

Mage dit werkje een warm onthaal vinden bij allen die het wel en wee van ons dorp ter harte gaat.

Stoom-Zuivelfabriek "Statum" - Lemelerveld.

1. De Zuivelfabriek "Statum" in 1915. De man die met een karretje voor het gebouw staat, is de heer V oorwinkel. V oordat het nieuwe fabriekspand gebouwd werd, oefende men het bedrijf uit in de voormalige steenfabriek van de familie Kingma. De stenen werden gebakken uit leem, dat gehaald werd van de Lemelerberg. Daardoor ontstond er een f1inke kuil, die door de kinderen Kingma i.P akes grate gat" werd genoemd.

?

2. Op deze foto, die rond de eeuwwisseling werd gemaakt, zien we de beetwortel-suikerfabriek en de gasfabriek. Een groepje schipperskinderen volgt met belangstelling de verrichtingen van de fotograaf.

Loshaven bij de Suikerfabriek - Lemelerveld.

/'

i

3. Een blik op de haven rond 1917. Met voor die tijd moderne kranen worden de grote hoeveelheden beetwortel gelost. De fabrieksha1 is in zijn oorspronkelijke staat b1ijven staan. Op de achtergrond is nog het h uis te zien waar thans de familie Berends woont.

Kanaalgezicht

Lemelerveld.

4. Op deze prentbriefkaart zien wij het kanaal van Zwolle naar Almelo omstreeks 1912. Aan de linkerkant staat het toenmalige postkantoor en daarnaast zien we de winkel van de heer H. Deurink, beter bekend als "de Kleine Winst".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek