Lemelerveld in oude ansichten deel 2

Lemelerveld in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. de Jong
Gemeente
:   Dalfsen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5757-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lemelerveld in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ging van nieuwe industrieen. Het belangrijkste bedrijf was de suikerbietenfabrick, waar de beetwortelen werden verwerkt, die met schepen werden aangevoerd. Aanvankelijk hoopte men de suikerbietenteelt dicht bij huis te kunnen houden, maar de grond rond Lemelerveld bleek daarvoor niet geschikt.

Het ontstaan van deze verschillende bedrijven leidde tot een uitbreiding van de woningbouw en natuurlijk ook tot het stichten van kerken, scholen en de ontwikkeling van winkels en een verbazingwekkend groot aantal cafes.

Dankzij de ontginningen kwam ook de landbouw goed op dreef. Door de samenstelling van de be vol king met mensen die van heinde en verre kwamen - tot aan Duitsland toe - ontstond in Lemelerveld een gemeenschap met een opmerkelijke vitaliteit en pionierszin, die tot op de huidige dag nog is op te snuiven in Lemelerveld, het dorp dat door veel ouderen nog weI eens .,': Febriek" wordt genoemd.

Ook in Lemelerveld is veel veranderd. De ontwikkeling van de techniek , de schaalvergroting en de verandering van de verkeersmogelijkheden raakten het dorp en zijn bevolking. De kana len bleken te ondiep en te smal geworden voor de schepen van toen. De inrniddels aangelegde spoorlijn van Raalte naar Hoogeveen veranderde in een betonweg, de S 11. En uiteindelijk maakten slopers een einde aan de voor Lemelerveld zo karakteristieke bouwwerken als sluizen en vlot- en ophaalbruggen.

Hoe Lemelerveld zich ontwikkelde in de periode van 1880 tot ongeveer 1950 was te zien op een uitgebreidc fototentoonstelling die in de zomer 1993 in het gebouw Polyhymnia werd gehouden. De tentoonstelling kwam tot stand op initiatief van het fotoarchief van de Gemeente Dalfsen en werd samengesteld en uitgevoerd door een speciaal hiervoor gevormde cornmissie. De belangstelling voor Lemelerveld in oude beelden bleek enorm groot. In amper tien dagen tijds kwamen meer dan duizend mensen kijken naar de toto's en kaarten die, behalve uit de archieven van Dalfsen en Ommen, bijeengebracht waren uit fotoverzamelingen van Lernelervelders.

Een groot deel van deze foto's en de verhalen die erbij horen zijn samengebracht in dit boekje , deel twee uit de reeks "Lemelerveld in oude ansichten". Wanneer u net zoveel genoegen beleeft aan deze beelden als het comite dat de tentoonstelling organiseerde, dan komt "Lemelerveld in oude ansichten" deel 2 te laat uit. Zoveel plezier mag je de mensen niet zolang onthouden.

P.L. de Jong, fotoarchief Dalfsen

J. Berends, voormalig voorlichter meststoffen

M. Jansen, Lernelerveld, oud-politiefunctionaris C.J. Klarenbeek, Dalfsen, oud gerneente-secretaris M.S. van Lentercn, Dalfsen, oud-politiefunctionaris

H. Muller, Lernelerveld, voormalig slager en oud-brandweercommandant

Dalmsholte- Lemelerveld

KRONIEK VAN BELANGRIJKE DATA UIT DE PERIODE 1850-1940

Het dorp Lemelerveld dankt zijn ontstaan aan de Overijsselse kana len Zwolle-Dalmsholte-Hancate-Almelo en DalmsholteRaalte-Deventer en weI bij het PUNT VAN SAMENKOMST, in de volksrnond "Het Deventer Punt", in een onontgonnen gebied "Het Dalrnsholt":

1850 -13 oktober Koninklijk Besluit, waarbij concessie werd verleend aan de Overijsselse Kanalisatiernaatschappij tot de aanleg van enige kanalen.

1851 aanvang werkzaarnheden; 532 arbeiders - 15 cent per kubieke el afgegraven grond, gebruik rnaken van spaden en kruiwagens, de afgegraven grond voor ophoging langs kanaal.

1853 - 1 augustus opening gedeelte Zwolle-DalmsholteHancate.

1855 -12 juni opening gedeelte Hancate-Almelo.

1858 - 7 september opening gedeelte Dalrnsholte-Deventer.

1854 familie Blikman Kikkert, de grondleggers van de suikerIabriek , vestigen zich bij het kanaal.

1864 bouw windkorenmolen door G.J. Lantink bij het punt

van samenkomst del' kanalen. 1866 bouw beetwortelsuikerfabriek.

1866-1870 bouw van arbeidcrswoningcn, de "blokken".

1867 bouw openbare lagere school bij Doktersbrug (Dalmsholte).

1870 bijzondere school Heidepark , waar lager en meer uitgebreid lager onderwijs werd gegeven.

1874 in verband met de slechte financiele toe stand van de beetwortelsuikerfabriek verschijnt een korte be schouwing over deze tak van industrie in Nederland in verband met "een plan tot wederoprigting van de beetwortelsuikerfabriek door J. Isebree Moens, directeur dier fabrick".

1874 oprichting parochie Dalmsholte , pastoor P.J. Hogenboom, bouw boerenhuis, waarin pastorie en kerk ondergebracht werden.

1878 bouw christelijk-gereformeerde kerk (oefenaar J.J.

Dragt).

1880 bijzondere school Heidepark gesloten wegens gebrek aan financiele middelen.

1883 bouw openbare lagere school Heidepark,

1884 bouw roorns-katholieke kerk aan de huidige Posthoornweg.

1886-1925 meester Goris aan de openbare lagere school Heidepark.

1890 bouw woonhuis/kerkzaal Hervormde Gemeente , godsdienstonderwijzer P. Buisman (l890-1920).

1891 in de jaarverslagen van de N. V. Overijsselse Kanalisatiemaatschappij wordt voor het eerst Lemelerveld vermeld. 1906 hervormde kerk naar een nieuw gebouw aan de Kerkstraat.

1909 bouw spoorwegstation Lernelerveld; oprichting vercniging het Groene Kruis.

1910 - 24 september ingebruikneming spoorlijn DeventerRaalte-Lemelervcld-Ommen: bouw stationskoffiehuis: bouw toren aan de roorns-katholieke kerk.

1916 nieuwe melkfabriek.

1917 beetwortelsuikerfabriek stilgelegd.

1919 christelijke nationale school Lemelerveld in gebruik genomen.

1920 publieke verkoop suikerfabriek; eigenaar we I'd de heel' Koetsier , die er een ijzerconstructie-werkplaats vcstigde.

1924 bouw rooms-katholieke school aan de Posthoornweg. 1924 - 1 oktober de Nederlandse Hervormde Gemeente Lcmelerveld we I'd zelfstandig.

1925/1926 hervormd kerkgebouw we I'd vergroot en van een torentje voorzien onder de eerste predikant dorninee Visser.

1925 windkorenmolen van Jansen (gebouwd in 1864) wordt gesloopt.

1928 uitbreiding rooms-katholieke kerk tot kruiskerk: openbare lagere school Doktersbrug werd opgeheven en weer in gebruik genomen als hervormde school.

1931 dorninee Borsjes bevestigd als eerste predikant van de Gereformeerde Gemeente.

1932 bouw roorns-katholieke meisjesschool, kleuter/

naaischool en zusterhuis aan de Schoolstraat.

1935 - 15 mei de laatste trein reed door Lernelerveld; de opheffing van de spoorlijn Deventer-Raaltc-LernelerveldOmmen is een feit.

1936 het spoorwegstation we I'd afgebroken.

1937 de rails van de spoorlijn werden opgebroken.

1940 - 10 mei in verband met de Duitse inval in Nederland we I'd de vlotbrug in Dalmsholte (Doktersbrug) onklaar gemaakt.

1. " ... en de aarde was woest en ledig," zo lijkt het tenminste op deze foto uit 1906 waar de gereforrneerde kerk aIleen in het veld staat, met op de achtergrond enkele boerderijen. Dit is een nog schaars bebouwd Lernelerveld , al is aan de andere kant van het kanaal wel de suikerfabriek al volop in bedrijf. Het Overijssels kanaal, gedeelte Zwolle-Hancate, werd opengesteld op 1 augustus 1853. In 1874 bestond Lernelerveld uit ongeveer vijfentwintig huizen, waarvan vijf cafes. De gereformeerde kerk werd gebouwd in 1878.

2. De Wagenmansbrug, genoemd naar de familie Wagenmans, die vlak bij deze brug een winkel had. De brug werd destijds "gedraaid" door de familie Legebeke. Op en bij deze brug zijn in het verleden veel ongelukken gebeurd, zoals het ongeval met acht paarden waarvan er zeven in het kanaal verdronken. De vlotbrug werd in 1947 vervangen door een ophaalbrug. Op de foto is oak de rooms-katholieke kerk zichtbaar, gebouwd in 1884, hier nog zonder toren.

3. De Ellenbroeksbrug, een draaibrug tussen de Dorpsstraat en de Vilstersedijk. De Ellenbroeksbrug dankt zijn naam aan de smederij Ellenbroek; de smid bediende ook deze brug. Over de brug rechts zien we nag het cafe Hospers (afgebrand in 1901) en daarnaast met schoorsteen de gasfabriek voor de suikerfabriek. Het grote gebouw is de suikerfabriek, gebouwd in 1866.

4. .,': Febriek", zoals de beetwortelsuikerfabriek genoemd werd. Een foto uit 1908, toen de activiteiten van deze onderneming nog alle reden tot optirnisrne gaven. Duidelijk zichtbaar is de los- en laadbrug. De brug links werd gelegd over de ingang van de loshaven. Op de achtergrond rechts de Ellenbroeksbrug.

5. Een van de kleurrijke figuren van de suikerfabriek was de heer Franz Gustav Geissler. Hij was nagenoeg vanaf de oprichting tot de sluiting van de fabriek vaste medewerker. Evenals de familie Kampff kwam de heer Geissler uit Duitsland. De heer Geissler overleed in 1941 op 88-jarige leeftijd. De foto is van omstreeks 1915.

6. Jan R. Kampff, een van de eerste directeuren van de beetwortelsuikerfabriek in Lemelerveld. Een baas die in zekere zin met "harde hand" de fabriek leidde. Hij aarzelde niet om de wandelstok te gebruiken om bij de arb eiders discipline af te dwingen.

7. Het onderkomen van de familie Kampff', directeur van de suikerfabriek. De officiele naam van het huis was Villa Beta Cycla, maar het werd afgekort tot Villa Beta. Na de familie Kampff werd het huis bewoond door de familie Kingma. De foto is van omstreeks 1915.

8. Een van de eerste pioniers in Lemelerveld was Marten Kingma, die zich hier omstreeks 1870 vestigde. Hij kocht direct grate stukken land om die te ontginnen. Hij was ook oprichter van de zuivelfabriek "Statum". De familie Kingma heeft een belangrijke rol gespeeld in de Lemelerveldse gemeenschap.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek