Leusden in oude ansichten deel 2

Leusden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Schouten en F. van Loenen
Gemeente
:   Leusden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6487-0
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leusden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19 Het was in de 'Rosbaijert' bijzonder druk als het yolk met enige spanning de verkopingen afwachtte: 'De Notaris C.A. van Blaricum te Amersfoort is voornemens op Dinsdag 27 December 1892 des voormiddags te 10 uur in de herb erg de Rosbeijer bij T. van Ruitenbeek te Hamersveld te verkoopen voor mej. C. van Zijl, het R.K. Kerkbestuur te Hamersveld, Hermanus van den Hengel, mej. N. Pothoven en Gijs Voskuilen onder Stoutenburg en Leusden

27 perceelen eikeboomen waaronder zware, geschikt voor bergroeden en timmerhout, 2 perceelen zware lindeboomen en 33 perceelen zwaar eiken, elzen, esschen en ander hakhout staande langs de eigendommen der R.K. Armen Achteveld, mevr. de wed. ]. Luden Azn., en de hofstede 'De Oude Gort' en op de hofsteden 'De Pol'. 'Midden Romselaar (Buurtschap Voskuilen)', 'Munnik hoven' en 'Strijdhorst',' 'De Notaris A.N.]. Vos te Amersfoort is voornemens op Woensdag 11 October 1893 des voormiddags ten 10 ure in de herb erg 'De Rosbeijer' bewoond door den HeerT. van Ruitenbeek te Hamersveld in het openbaar te verkoopen de kapitale boerderij genaamd 'Klein Krak-

horst' in Aschat in de navolgende perceelen: no. 1 een huizinge met stalling, bakhuis, 2 schuren met wagenloods en drie vierroedige hooibergen met wei en bouwland strekkende vanaf den Krakhorstersteeg tot de Grebbelinie groot 3.06.50 H.A. no. 2 tot en met 6 bouw en weilanden, eikenhakhout en driestland bij de Grebbelinie, ruim 20 H.A. Verder wei en hooiland genaamd 'Het Smoussenland' in 6 perceelen en een schaapskooi, ruim 8 H.A.

Verhuurd aanA. Kuijer en L. Berg voor f 665,00 per jaar.' Op 26 September 1894 kwam de kapitale boerenhofstede 'Klein Hagenou' onder de hamer, compleet met 2 hooibergen en schaapskooi. Op 5 November volgden 2 gladtands bruine merriepaarden, 2 jonge ossen, 2 vette varkens, 3 zeugen, een korenkist, bijenkoryen enz. Er waren ook andere activiteiten, en dan vooral op het gebied van het vroeger zo bloeiende verenigingsleven. Zo beleg-

den de boerenbondenABTB en JBTB hier hun vergaderingen en hadden de 'Boerinnenbond' en de toneelvereniging 'Eendracht' er hun vaste honk. 'Ros Beyaart' is meermalen in- en uitwendig verbouwd. De nieuwe gevel, echter met uitzondering van de entree, past in de trant van het oude dorp.

Rosbaijert en St.

20 De schaduwrijke Hamersveldseweg ter hoogte van het Ros Beijaart. De torenspits van de Sint-]osephkerk steekt nog net boven het gebouw en de bomen uit. De Hamersveldseweg toonde een stuk smaller dan nu en was met klinkers verhard. Dat moest weI, bij een belangrijke weg op een van oorsprong slappe veenbodem. Elders, op het zand, heeft men lange tijd met grindwegen kunnen volstaan. De kaart werd op 24 december 1939 - kerstavond - door de dienstplichtige militair A.B. Donk mar zijn vrouw in Delft verzonden, met de belofte dat hij de volgende dag wat uitgebreider zau schrijven. Hij hoopte nog v66r die tijd post van haar te ontvangen. Zijn vrouw woonde in bij de familie Heemskerk. Het verzendadres van de gemobiliseerde Donk luidde: 3II-21 R.I (= regiment infanterie) , IV Legerkorps Veldpostkantoor 4.

21 Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 werden honderden Nederlandse militairen in Leusden en directe omgeving ingekwartierd. Hun adressen waren vanwege het oorlogsgeheim in codevorm aangegeven en een speciale postbode, de foerier Willem van Nimwegen, moest de veldpost op de juiste adressen bezorgen. Will em was in het burgerleven stratenmaker van beroep. Het Veldpostkantoor zelf was gevestigd in de tapperij van Tinus van de Pol in Hamersveld. De in Leusden-Centrum woonachtige kunstenares Jeanne Huis in 'tVeld-Kerkhofheeft de kleine 16e R.I.-man Willem van Nimwegen, in een beeldje vastgelegd.

22 Het boerderijtje van Will em Vrijhoef stond tegenover het 'Ros Beyaart'. De kleine bloementuin lag aan de voorkant, met

's zomers de felle kleuren van goudsbloem en dahlia. Bloemen kopen was er niet bij en ook de groenteboer had bitter weinig omhanden. Bijna iedereen verbouwde zijn eigen aardappelen, groente en vaak ook zijn fruit en legde een wintervoorraadje aan, Op de plek van de boerderij ligt nu de 'Geertrudishof', een complex van bejaardenwoningen voor zelfstandigen, met het wijkgebouwtje 'De Kit'. De te vroeg overleden pastoor Kitselaar heeft zich voor de bouw van de 'Ceertrudishof' enorm ingezet. Het draagt - als eerbetoon aan de pastoor - de voornaam van zijn moeder.

23 De olie- en klompenhandelaar Johan Greefhorst bestierde zijn nering vanaf de jaren veertig tot het jaar 1981 aan de Hamersveldseweg m.121. Johan was een van de bekendere dorpsfiguren die aan het Hamersveld van weleer zoveel kleur hebben gegeven. Hij heeft op de foto zijn handel al gemotoriseerd en was daar best trots op. Je had in principe twee so orten klompen; de gewone hoge klomp en de trip, een !age klomp met een leertje dwars over de wreef Voor het passen van klompen moest je naar Greefhorst toe. Op sluitingstijden werd niet gelet. De petroleum daarentegen werd aan huis bezorgd. Er werd bij gebrek aan gas veel op petroleum gekookt. Je had stellen met een pit tot stellen met vier pitten en je moest goed opletten dat zo'ri pit niet ging walmen. Dat was een kleine ramp. De vette rook sloeg overal op neer en was bijna niet weg te krijgen. De zogeheten 'b!auwbranders' voldeden beter en

stonken minder. Stormvaste draagbare olie!ampen waren voor het buitenwerk zeer gewild en de den ook dienst als noodverlichting.

24 De geschiedschrijver Goos van Leeuwen vertelt op een van zijn voettochten: 'Als ik vanaf Heiligenberg wandel zie ik in de verte een oude boerderij, bekend als "De Swarte Steegh" en verder bekend als het Gerechtshuis en herberg. In het midden van de voorgevel is de toegangsdeur met in het bovenlicht een fraai gestyleerde voorstelling van de Levensboom. Gaan we door deze deur naar binnen dan komen we in een brede gang. Links is de toegang tot de gelagkamer. Dadelijk valt ons de enorme schouw op met daar omheen de gepoetste potkachel. Wat het meest opvalt is de met klimopranken omkranste kop van Bacchus, versierd met bocalen bekers, die op het borstschild van de schouw prijkt. In de Schoutenkamer is de strenge beeltenis van Vrouwe Justitia, de Godin van Waarheid en Recht. In dat vertrek werd ook de kleine rechtspraak gehouden over vechtpartijen, ontucht en burenruzies. Hier vonden tot 1880 toe de ge-

meente-activiteiten plaats.' Ook dit gebouw werd door de slopershamer geveld. Op die plek staat nu het bijkantoor van een bank.

25 Leusden heeft twee voormalige gemeentehuizen binnen zijn grenzen. Het oudste staat aan de Heiligenbergerweg, de latere Burg. De Beaufortweg. Het volgende gemeentehuis werd aan de over kant van de weg gebouwd, op de hoek met de Hamersveldseweg. Beide gebouwen zijn nog aanwezig. Het oudste van de twee heeft van 1880 tot 1956 dienst gedaan. Voor het gemeentehuis langs liep een onwelriekende sloot waarop afvalwater werd geloosd. De raadszaallag links van de hoofdingang en werd maar weinig gebruikt. De secretarie lag aan de rechterkant. Het distributiekantoor werd tijdens de oorlog in een afzonderlijk houten lokaaltje gevestigd. Op het dak heeft een brandweersirene gestaan. Bij feestelijke gelegenheden, zoals op Koninginnedag, werd de vaderlandse vlag gehesen vanuit het daktorentje. De dorpsschilder Gerrit van Raay heeft in zijn klantenboek genoteerd: 'De toren van

het gemeentehuis gegrond; geleverd een koord voor de vlaggestok; de straatlantaarn geverfd 45 centen.' In de oorlogsjaren 19421945 is vanuit het gemeentehuis veel verzetswerk gepleegd. Onder lei ding van de latere secretaris,

de heer K.F.E. Brouwer, werd ten behoeve van onderduikers met

persoonsbewijzen geknoeid. Verder werden op zolder wapens van het verzet opgeslagen.

HAI1ERSVELD

Gemeenfehuis van Leusden

26 Jonkheer mr. J ohan Karel Hendrik de Beaufort werd in 1913 burgemeester van Leusden en poseerde met zijn vrouw Louise Ernestine voor de ingang van het gemeentehuis aan de Heiligenbergerweg. Het symbool van zijn nieuwe waardigheid, de ambtsketen, mocht niet op de foto ontbreken. Een afvaardiging van de plaatselijke notabelen en groeperingen vormde het comite van ontvangst. Let ook op het paardenhoofd geheel rechts. Het echtpaar heeft op de Heiligenberg gewoond.

27 De nieuwe burgemeester ].K.H. de Beaufort werd bij zijn intocht in Leusden feestelijk begeleid door een groep Leusdense wielrijders met versierde fietsen. Ze hebben voor de gelegenheid hun beste kleren aangetrokken en niet een is blootshoofds. Vrouwen ontbreken. Het is het jaar 1913, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De schoolkinderen werden op de feestdag getracteerd op chocolademelk uit een 3 O-liters melkbus - en gevulde koeken. Ook werd een vette os geslacht en aan het spit gebraden. Het vlees werd onder de arme gezinnen verdeeld.

28 Op de hoek van de Hamersveldseweg en de Burg. De Beaufortweg, verrees in 1956 een gemeentehuis voor twee gemeenten: Leusden en Stoutenburg. Ir. ].H. Oosterhuis te Amersfoort was de architect en N.V Erven Jansen uit Nieuw- Vennep de aan-

nemer. De eerste steen werd op 9 september 1955 gelegd door burgemeester M.].E. Kwint. Een kleurige steen boven de hoofdingang verwijst naar het agrarische karakter van het toenmalige Leusden: de bosbouw, de veeteelt met koe, schaap en varken, de

korenschoven, de werktuigen met hark, gaffel en zeis, en midden onder een boer met boerin. In het midden van de steen zijn de oude gemeentewapens van Stoutenburg en Leusden afgebeeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek