Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.J.A. Eppingbroek en B.H.W. van Lochem
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6264-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9 Nu verder de Rentenierstraat in, voorbij de Ganzenmarkt de hoek am tot het pand waar in de jaren vijftig galanteriewinkel Eskes zat, in 1995 kapper Jansen, en kijken om richting Ganzenmarkt. De foto is gemaakt tussen 1925 en 1930. Links zien we nog een stuk van het huis waar, voor Eskes, de familie Buijnink gewoond heeft, dan komt het paadje naar de Dijkstraat, vervolgens een stukje open, hier komt later het dubbele huis waar Siebelder en bakker Aalbers woonden, hierna komt een zeer oud stukje Lichtenvoorde dar geheel verdwenen is, namelijk vooraan de woning waar eerst PI. Simons woonde en daarna de familie Jan E. Walter bosch

(van de zogenaamdeTonkas jong's), in het huis iets vooruitstekend woonde de familie Holkenborg/Stammers/Wup ping. Daarna in de bocht de woningen van de familie De Wolf en de familie Krabben,

waar nu de "Krabbenplas" naar vernoemd is. Geheel rechts in het pand met de redame woonde kleermaker J.B. Wolters, wiens zoon kapper was en hier oak woonde. Van de person en op deze foto zijn

slechts enkelen bekend, onder anderen Zus Kruip en Marietje Hartman.

1 0 Aan het eind van de Rentenierstraat, daar waar we in de Dijkstraat komen, zien we dan dit plaatje dar ongeveer in 1 91 5 gemaakt is. Links de villa van de schoenfabrikantTh.G. Sterenborg (Jochem), die in 1907 werd gebouwd door zijn vader H.B. Sterenborg, de oprichter van de gehjknamige schoenfabriek (H.B.S.). Architect was de bekende J,J. Post uit Winterswijk. In 1994 werd, nadat de enige dochter van Th. Sterenborg overleden was, het pand gekocht door de familie B. Wopereis. In het midden van de foto zien we een gedeelte van de toenmalige openbare lag ere school aan de Dijkstraat, gebouwd in neoHollandse renaissance-stijl.

De eerste steen werd gelegd door burgemeester G.R.e. Raupp op 29 september

1 887. Later zat hierin onder andere de School voor Christehjk Volksonderwijs en de Landbouwschool, ook de

Huishoudschool heeft hier een aantal [aren gehuisd. Het heeft echter zijn oorspronkehjke functie verloren en is na gebruik als gymlokaal en brandweergarage, vanaf 1982 een gebouw voor het Sociaal

Culturele leven geworden (Den Diek).

11 Hierbij een foto van een groep kinderen van de openbare lag ere school aan de Dijkstraat, genomen op 24 september 1903. De heer G.J, Kuypers was hoofd van de school. Het was toen nog de enige school in het dorp en had in dat jaar 148 jongens en 130 meisjes als leerlingen. Vanaflinks op de eerste ri], zittend: Jan?, Anna Hulshof (Herwalt), Truus Hulshof (Wiegerink), Tonia Hulshof (Herwalt), Marie Blomesath (Kruip), Anna Lefering, Marie Meekes, Marie Elferink (van Dillen), Lies Elferink (van Aalst), Lientje Kuypers (van meester) en Herman Lelivelt. Tweede rij: Harry Kuypers (van meester), Jan Kruip, Jan Lelivelt, Toontje Kruip, Her-

man Post, Jan Venderbosch (Amerika), Antoon Blomesath, Jan Hulshof (Liengros) en ? Termaat (NS). Derde rij:

Drika Sterenborg (Petikes). Mina Elschot (slachter), Tinus Lelivelt, Hendrik Sterenborg,

Hulshof (Herwalt) en Christie Hulshof (de Klinke).

Wim Kruip, ? Elschot, ? Pillen (Zwaantje) en meester Kuypers. Bovenste ri j : Tonia Lelivelt, Mina Sterenborg, Lina Elschot, Agnes Blomesath, Mina Meekes, Dina Meekes, Marie Hulshof (de Klinke), Marie

12 We gaan nu naar de Driehoek omstreeks 1925. De fotograaf heeft hier veel bekijks, maar de kijkers zijn niet bekend. Hier ook nog de tramlijnen naar Uevelde en Aalten. Links het cafe "De Driehoek" van de familie Heutinck. JB. Heutinck was gehuwd met Maria Berendina Beuting, ook genaamd .Diene van den Dreehook", zij dreef het cafe, terwijl haar man als smid werkzaam was. Midden achter de bomen aan de Vragenderweg ligt de openbare begraafplaats, aangelegd in 1825, omdat toen verboden werd om in of rand de kerk te begraven. De grand werd voor zestig gulden aangekocht. Vervolgens het pand waarin de winkel van de Coo-

peratie was gevestigd, beheerd door de familie Beuting, later de familie Lurvink. Dan aan de Aaltenseweg een viertal woningen van de hervormde diaconie. Hierin woonden achtereenvolgens

Frans Flory (stoelenmaker) met zijn gezin, dan de familie Kuijk, later woonde hier de familie Bezemer, in de derde woning de familie Heuzinkveld en in de laatste van de vier woonde eerst de familie

J. Hissink (spoorbeambte), later de familie B.G. Stranks; deze was eerst klompenmaker.

1 3 Vanaf de toren van de fabriek van HerwaIt nu een kijkje over de Driehoek richting Lievelderweg, omstreeks 192 O. De villa aan de linkerkant met de twee koetsjes ervoor is van de farnilie Hulshof- Wiegerink. Het huis werd in 1940 vervangen door een nieuwe (witte) villa, toen bewoond door de farnilie Hulshof-van Loon (in 1995 de familie Vos). Dan de eerste woningen links aan de Lievelderweg; hier werd in 1918 een vernieuwde dubbele woning gebouwd door de familie Van Lochem, in de eerste had de farnilie Spekking onder andere een melkwinkel, ernaast woonde de weduwe Van Lochem. Recht over de genoemde woningen heen

zien we de mooie stellingmolen van de familie Van Wijngaarden, in 1844 als beltmolen gebouwd, in 1895 afgebrand en opnieuw opgebouwd, nu drie meter hoger. Antoon van Wijngaarden

romp (gedeeltelijk ingebouwd) er nog. De wieken werden gebruikt bij de bouw van de molen "De vier Winden" te Vragender.

kwam in 1892 van Schalkwijk, zijn voorganger was August F.H. Venderbosch. In 1958 werden de roeden (tenHaveroede) gestreken en de kap en de wieken eraf gehaaId en sindsdien staat alleen de

Driehoek - Lichter voorde.

14 Verder de Lievelderweg op zagen we omstreeks 1920 de serie arbeiderswoningen die hier in 1918-1919 gebouwd zijn. Allereerst de dubbeJe woning links, ook wel "de twee stenen tafels" genoemd; hier woonde in die tijd Hendrik Zwerts (chef schoenfabriek), later ook H. Hendriks (rijksveldwachter) en H. Pillen (arbeider schoenfabriek). Dan in de grate rij woningen die in de volksmond ook wel de Jordaan genoemd werd, kwamen als eerste bewoners in mei 1 91 9, van links naar rechts de families van Antoon Weijers (tuinman/bloemist), B. Boschker (arbeider), H.A. Pill en (arbeider) , H.A. Eskes (klompenmaker, later werkzaam op de

zuivelfabriek), W van Os (schoenmaker), ].1. Wiesman (arbeider), E.H. Venderbosch, G.]. Rijnders, F.L van Eeten (schoenfabriek), de weduwe ]. van Dillen-de Weerd, ].B. Huls, M. Veldhuizen (schoen-

fabriek), B.W v.d. Berg, EAN. van Oostrom (reiziger),].A. Tenten (timmerman),].H. Lensink (gemeentearbeider, Modden Jan) , CD. Brinkman, ].B. Toebes, LC. ten Haaff (schoenfabriek) enAnne

Oosterdijk. Bij de fiets staat Arie Veldhuizen.

Lievelde rweg - Lichtenvoorde.

15 lets verder rechts op de Lievelderweg zien we dan het gebouw van N.V. Hulshof's Lederfabriek. Hier afgebeeld omstreeks 1 92 O. De heer H.].L. Hulshof (-Wiegerink), eerder medefirmant in het bedrijf H.A. Hulshof en Co. (op de Driehoek) samen met zijn oudere broer H.A. Hulshof (Harry), die in 1914 overleed, nam in 1918 bij de splitsing van het bedrijf de nieuwe in aanbouw zijnde grate moderne zoolleerfabriek aan de Lievelderweg over. Deze kreeg de naam Hulshof's Lederfabriek, terwijl de zoon van de overleden oudste firmant, Herman, onder de naam Hulshof'sVerenigde Fabrieken de zaak aan de Driehoek voortzette. De fa-

briek aan de Lievelderweg maakte aanvankelijk slechts zool- en tuigleer, na het overlijden van de oprichter in

1 92 2 werd vanaf 1 92 5 door zijn opvolgers, zijn zonen H.H.M.A. Hulshof, H.J.G.A.

Hulshof en Th.H.A. Hulshof, zadelleer gemaakt en beg onnen met de fabricage van rijwielzadels en aktetassen. Vanaf 1 93 1 werden ook de metalen delen zelf gemaakt. In 1935 werd de naam gewij-

zigd in Hulshof's Leder- en Metaalwaren - Fabriek.

Groet uit Lichtenvoorde.

16 Op onze weg terug komen we weer op de Driehoek en bekijken hier nu in 1912 de andere kant. Recht voor ons zien we de tram van de G.WS.M. op "de Wissel", de halte op de Driehoek voor de tram naar Aalten-Bocholt. De Geldersche Westfaalse Stoomtram Maatschappij werd opgericht op 1 december 1905, voor de dum van vijftig jaar, met als hoofdzetel Lichtenvoorde. De lijn Station Lichtenvoorde/Groenlo naar Zeddam werd voor het eerst in gebruik genomen op 24 maart 1908. Op 29 april

1910 werd de Iijn Lichtenvoorde-Bocholt feestelijk geopend. De locomotief op de foto is van het type BoekerRueb, de no. 1 was de .Lich-

tenvoorde". Voor de tram de meisjes van H.A. Hulshof en Co., Leder en Schoenfabriek, opgerichtin 1876.In 1909 werden de kantoorlokalen die zich eerst aan de Biezemaarzijde bevonden (B.A. Huls-

hofstraat), verplaatst naar de voorzijde. Daarnaast achter de tram de woning van de farmlie Meys; inwonend schoonzoon P. Korthout was van Waalwijk gekomen om hier in de schoenindustrie te wer-

ken. Daarnaast rechts de woning van de familie Straks.

Lichtenvoorde - "De Wissel"

1 7 Van de Driehoek nu terug de Dijkstraat in en we zien een beeld zoals het was voor 1915. Naast de hele rij nieuwsgierige kinderen, van wie we helaas de namen niet hebben kunnen achterhalen, zien we aan de linkerkant nog een gedeelte van de timmerwerkplaats van de gebroeders Straks, Toon en Willem, ze maakten onder andere ook doodskisten. Toon staat iets rechts van zijn werkplaats bij het hek. Ze woonden daar toen nog met hun ouders en twee zusters, Mina en Sina, Volgens zeggen hadden ze later hun ouders toen die stierven beloofd om bij elkaar te blijven. In 1989 is dit pand afgebroken ten behoeve van parkeerplaatsen voor Herwalt

en Wessels. Links achter de werkplaats de villa van de farnilie H.A. Hulshof-Rogge respectievelijk Hulshof-Bloemen, eigenaar van de fabriek aan de Driehoek. In 191 5 bouwde hij een huis in de

weide aan de overzijde, het huidige Huize Herwalt. In de oude villa woondenlater, nadat H.B. Sterenborg deze in 1926 had laten verbouwen, onder anderen de familie Striekwold; later ook de fami-

lie Dusseldorp, die hier een garage bouwde waar nu, in

1 995, garage Wessels haar domicilie heeft.

18 Verder de Dijkstraat in zagen we omstreeks 1923 vanaf een plek ter hoogte van de huidige sporthal, dit pla atje. Links het hotel "Industrie", dan het oude pand van De Wolf, de nieuwe winkel van Gilsing. dan zien we de pan den van de familie Lefering en dokter Lipman. Aan de rechterkant, van rechts naar links: slagerij De Visser. dan het huis van F. Doppen en het nieuwe pand van [aartsveld. Het pand van De Visser was gebouwd door Roosendaal en Pillen. De personen op de foto zijn onder anderen:

De Wolf, Gilsing en rechts in het wit vader ].H. Roosendaal en in het zwart diens zoon Jan Roosendaal. Op de plaats van hotel "Industrie" stand eerst

het cafe van Th. Manschot. Na zijn overlijden verkocht de weduwe het pand in 1919 aan].W Kortbeek, die dit verbouwde tot hotel "Industrie". Het werd daarna nog diverse malen verbouwd, onder an-

dere vergroot met een feestzaal, die in de jaren vijftig en zestig ook gebruikt werd als bioscoopzaal. In 1946 werd het pand gekocht door de "Vereniging tot instandhouding van een Verenigingsge-

bouw voor de R.K. Werklieden te Lichtenvoorde". In 1963 verkocht aan de N.V. Amstel Brouwerij te Amsterdam, werd het in 1974 afgebroken.

Lichtenvoorde _. PJij"h'rraat-

. . yT .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek