Lisse in oude ansichten deel 2

Lisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Lisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3863-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Hier is dan de Van der Veldstraat uit 1905, volgebouwd door de Chr. Coop. Bouwvereniging "Relpt Elkander" naar on twerp van de Gemeenteopzichter J.P. Suijkerland. Ret stuk verderop heette naar de echtgenote van Mijnheer Van der Veld de Clasina Beltstraat. In het hoge huis links is "Tissing" begonnen, De heer Tissing was getrouwd met een dochter van stationchef De Liefde (A4l). Die had hem geadviseerd naar Lisse te komen. Toen hij voor het eerst met zijn koffer van het station kwam gestapt, moest hij hier nog over hopen steen en zand klauteren. Rechts zijn nieuwe zaak, "De Zon". Achter E. Tissing (met pet) 't winkeltje van Piet Slobbe. Een "vishakie" van 1 cent, snoepies en schoenmakerij. Links het bakkerswagentje van Sweene, thans De Lange.

40. Wat verder in de Kanaalstraat kijken we nog eens om. Rechts het torentje van "De Zon" (nr, 39) en daarnaast het huis van melkboer Maarten Romijn met het boomgaardje. Daar kwam zijn kaaswinkel. Later woonde daar Han Hogenboom. Links is het "Tabak- en Sigarenmagazijn Juliana" van Van Voorst. De vrouw staat aan de deur. Heel vriendelijke mensen, maar ... Na weken van regen een stralende dag. "Nu zijn ze boven zeker in de war", zegt Hannes Wetter, die naast hen woont. "Maar buurman, hoe kim je ... De Heere ... " etc. etc. (Metselaar Wetter was met de bouw der St. Agathakerk (nr. 54) naar Lisse gekomen.) Naast Wetter Arie van Stijn (boter, L35) en de Gezusters Bruijnen; rozenkranzen, kerkboekjes, etc.

41. In 1870 was Abraham Moolenaar een aannemerij begonnen. Later werd het bedrijf, annex kistenfabriek, overgenomen door zijn zoons Albertus en Abraham. Het was toen gevestigd aan de Kanaalstraat, ter plaatse der huidige Molenstraat; links loods en teerschuur, rechts de "stenen loods" voor de aannemerij. Hier poseren v.l.n.r. Abr. Moolenaar, Klaas van 't Wout, Floor Kerkvliet, Jaap Hulst, Bert Schaap, Hannes Wetter (nr. 40), Willem van Groen, Arie de Kwaaisteniet en Alb. Moolenaar. Op de trap v.l.n.r. en van onder naar boven: Jan de Haan, Velthoven, Dirk Vergunst, Ko Moolenaar Albzn en Reinier van der Neut. In de deuropening van de kistenmakerij zit Flip van Bakkum. Achter hem staan Carl Friedrich Daudeij en zijn zoontje Piet. Er gaat wat om bij Moolenaar!

42. In 1902 hadden de Gebr. Moolenaar op de "Kapellewei" achter hun bedrijfsgebouwen reeds een blokje woningen van drijfsteen gebouwd (nr. 45) en nu zetten ze nog twaalf huizen aan de overzijde van de "laan". De Gemeente wenste dat de straat in haar volle breedte in verbinding werd gebracht met de Kanaalstraat. Daartoe moesten de "loodsen" van nr. 41 worden gesloopt; een hele onderneming. Daarop werd in 1915 de "Molenstraat" voor f 1 door de Gemeente overgenomen (L28). De varkensslagerij van Mosseveld was nu op de hoek komen te staan. In 1914 werd deze door Ge br. Moolenaar gesloopt en door een nieuwe vervangen, thans slagerij Koot. Er staan flessen in de etalage ... ? Dat klopt, want Mosseveld had evenals de kruideniers Alb. van der Mark en P. Marseille (Grachtweg) een "vergunning".

43. In de Kanaalstraat stond aan de rechterkant de kerk der Gereformeerde Gemeente (ASl), maar verderop was links nog weer een ander kerkgebouw, de Christelijk Gereformeerde Kerk (AS2). Toen dit gebouw te oud en te klein werd volgde nieuwbouw aan de Veldhorststraat. Op het terrein geheel links bij nr. 32 is nu het kostershuis en het verenigingsgebouw der Chr. Ger. Kerk ... "Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden ... " (Psalm 78 (77): 3, 4a). Zo doet ieder kerkgenootschap zijn best; ieder op zijn eigen plaats en naar zijn eerlijkste overtuiging.

44. Wij zijn nu over de brug bij het Kanaal gegaan en kijken nog eens terug. Achter het bruggewachtershuis is het weiland van Jurriaan Vreeburg (nr. 9), links het land van Driehuizen (nr. 22). Daar heeft omstreeks 1903 Mijnheer Buurman, bollenreiziger voor Driehuizen, zijn huis gebouwd. Over de draaibrug van 1877 rijdt een paard-en-wagen. De boer houdt met zijn klomp tegen de bil van het paard de wagen af. Albert Alders, geboren in 1869, was hier bruggewachter - acht vrije dagen per jaar! - en na hem zijn zoon Aart Jacobus. Die had eerst voor schoolmeester geleerd, "maar dat was ook niks". Grootvader Alders was als opzichter bij het graven der Ringvaart naar Lisse gekomen. Op de voorgrond het visschuitje van "ouwe Arie de Graaf" (LI).

Hyacinthenvelden

45. Bloembollenvelden midden in het dorp? Ja, dat kwam vroeger voor. 200 jaar geleden werden er aan de Graeht reeds bollen geteeld. We zien hier Jan Kaak op de "Kapellewei" van Gijs van Parijs, tussen de Graeht en de Kanaalstraat. Links is de molen "De Korenbloem" met zijn graan- en meelsehuur en wagen- en paardenstal. Reehts van de St. Agathakerk zien we de aehterzijde van het huis van molenaar Beelen. De Beelens kwamen uit Heemstede, waar zij een blekerij had den aan de Bleekersvaart. Nog steeds is aldaar een Wasserij Beelen gevestigd. De zoons en kleinzoons van de Lissese molenaar "gingen in de bollen" en ook daar kreeg de naam Beelen al spoedig een goede klank. Let op de rietsehelft reehts van de molen en op de huisjes aan de Molenstraat (nr. 42).

Lisse in VogelvluchL

46. Wij zijn boven op de molen geklommen (AS3) en kijken in de riehting van de dorp, van het Vierkant. In de Gracht liggen de sehuiten van Van Parijs en van Giel Overdorp, beurtsehipper op Leiden, wiens sehip men ook ziet bij nr. 48 geheel reehts. Links is het "land van Vreebrug". Aehter de boeht van de Graeht (ASS) is de kruidenierswinkel van Mijnders (AS?) met links daarvan de koffiebranderij. Ret zeer interessante, maar thans hoogst bouwvallige "Graehthuisje" zien we daaraehter (nr. 48). Dan de tuin en boomgaard van de predikant, waaromheen een oude muur was, die in 1916 is vernieuwd en nu intussen alweer is verdwenen. Naast het grote dak van de pastorie zien we nog dat van het "Kuyekehuis" (A14). Op de aehtergrond de bossen van Keukenhof.

47. Bij de verkoop van het weiland van Vreeburg (A53 en 55) in 1913 (nr. 9) was een groot stuk aangekocht door de Gemeente Lisse met het doe1 de Gracht ofwe1 Haven te verbreden. Op 3 maart 1914 werd het werk voor 1" 20.438 gegund aan H. Zanen te Ammersto1, de laagste inschrijver. Mede was hieronder begrepen het maken van de beschoeiing, het aan1eggen van een weg, het vervangen van een zinker en het maken van een losp1aats voor mest. De riolering geschiedde door J. Potman te Lisse. Verder kwamen er vier (! ) gas1antaarns, a1 vroegen sommigen zich af of dat nu weer niet overdreven was! Men ziet hier de heimachine in actie, 5 m diep! Rechts is nogjuist de asschuur zichtbaar (A54 en 56).

48. Nu staan wij op de nieuw aangelegde weg, op de kade, ter hoogte van de huidige HoBaHo (L26). Achter is de ophaalbrug die 1eidt naar de Schoolstraat (A56). Aanvankelijk was deze straat evenals de brug eigendom der Christelijke Schoolvereeniging, die haar school had gebouwd op het "Land van Vreebrug". Op 28 mei 1914 werd door de gemeenteraad besloten een en ander over te nemen a1s alles (voor f 270) "in behoorlijke staat zou zijn gebracht". Ziet U achter de brug de zaak van Mijnders (A57) en links daarvan weer het "Buurtje aan de Koffiestankstraat"? Daarover leest U meer in het tijdschrift "Holland", 1976, nr. 1. In juli 1914 werd het "Havenreglement" vastgesteld. Toen mochten zand en mest niet meer gelost worden, "zonder het gebruik van eenen kruiwagen" .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek