Lisse in oude ansichten deel 2

Lisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Lisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3863-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Van de toren der St. Agathakerk af zien we over de in december 1975 gesloopte schuren van Segers op de Poelpolder. Links onder staat het "boorhuis", de kraamkamer der hyacinthen; beneden de geholde, boven de gesneden. Rechts ligt in het hout de eeuwenoude boerderij "Zwanendrift" van Verdegaal (L34), thans van Schrama. De omleidingsweg, de "Laan van Rijckevorsel", was er nog niet en de boerderij is via een laantje, de huidige Marconilaan, met de Heereweg verbonden. Daarboven de huisjes aan de Eerste Poellaan. Links de molen der Zemelpolder. Rechts daarvan slingert zich de Ring- of Rijnsloot om het domein van Dever. ("Het Huis Dever te Lisse", afb. 38 en blz, 161). Daar is nu Datsun gevestigd.

,.r

'. :.:::: .: z' '

....". "-

<"--. ~.:--_ ... ~. __ ..

~~:._,- '--~:: .. :~~

60. We staan hier op de Spekkelaan en kijken naar de bocht van de Achterweg. Overal nog de fraaie houtwallen, iets waar Lisse erg zuinig op moet zijn. Tot 1891 waren aile buitenwegen nog zandwegen; 's winters modder en's zomers mul. In een zestal jaren zijn ze aile met grint "behard", een hele luxe! Toch bleven er klachten over het stuiven. Men wilde een sproeiwagen om de wegen bij droog weer stuifvrij te houden. De heer Raaphorst vermeldt daaromtrent: "Op een desbetreffend verzoek van de plaatselijke afdeling van de Zuidhoilandsche vereeniging Ret Groene Kruis werd in 1907 besloten tot de aanschaffing van ene sproeiwagen. Hij werd vervaardigd door de heer Schouten, smid alhier, en heeft tot op heden nooit voldaan",

A. OUINHOVEN. Cafe & Logement. Lisse

~ Dr. Trenkler co.,

61. Aan de Spekke1aan liggen de bollenvelden (L29). Of bloeien deze hyacinthen toch weer ergens anders? In "De Aardbo1" van 1841 1eest men over "Schoone boomgaarden, koren- en akker1anden, boomgaarden" en .Jiefliikste 1entegeuren". "Beklimt men (in Hillegom) een der vee1vu1dige duinen, dan waart het oog over eenen heuve1achtigen grond, bedekt met vee1soortige vruchtboomen, wier teeder-roode of me1k-witte bloesem aangenaam afsteekt met de schitterende k1euren van duizende tu1pen, nageltakken (= hyacinthen) en meidoorns. Rondom dit paradijs trekken de ve1e buitenverblijven het oog, die men ter wederzijde der straatweg vindt." "In het zeer schoon ge1egen Lisse" was het niet anders. Met Sassenheim vormde "dit drieta1 dorpen de trits der bevalligheden"!

62. Dit zou de Poelpolder zijn, maar bij nader toezien kan dat helaas niet kloppen; de situering van de kerk leert dat deze weilanden wat noordelijker liggen. Over de Poelpolder zelf leze men: ,,'t Roemwaard Lisse", bIz. 6 en 7. Reehts van de St. Agatha, aehter de bomen, zien we hier het spitsje van het Agathaklooster (nr. 56), meer naar reehts de oude dorpstoren en ten slotte de molen "De Korenbloem" en het dorp in het groen van het geboomte. Wat is Lisse zo aardig! De heer Raaphorst noteert eehter: "In de maand Juni van het jaar 1915 heeft de fa. P. Beelen & Zoonen alhier hare windkorenmolen afgebroken tot eerie verdieping boven de omloop, zoodat ook hier ter plaatse het landelijke van het molengezicht is verdwenen" ...

63. De Poelpolder was het jachtgebied van Jaap Riggel (L52) en hier staat hij dan als een trotse jager met zijn dubbelloops in de hand zegevierend bij de staldeuren van zijn boerderij "We1gelegen" (A 72). Naast hem Mijnheer Eduard B1auw, die in het "Kuyckehuis" (A14) binnen het Vierkant woonde en zo mooi voge1s kon "opzetten" (A 72! ). De man die de fazanten, konijnen en hazen draagt is de drijver, Gerrit Hartveld, een knecht van Riggel. Ziet U ook die griezelige hand die het doek gespannen houdt? De eigenaar van dit geheimzinnige lichaamsdeel is onbekend ... De Riggels kwamen in de 18de eeuw als schippers naar Lisse. Met deze kinderloze Jacobus, wethouder en kerkmeester, is het geslacht in 1923 hier uitgestorven.

64. Deze oude watermolen van de Poelpolder staat nog steeds ver weg aan de Ringvaart te Lisse (en niet in Sassenheim! ). 't Is een grondzeiler met een v1ucht van bijna 27 men hij dateert waarschijnlijk a1 van 1676. Door bliksemins1ag brak in 1907 de ijzeren mo1enas. Hetze1fde gebeurde tijdens de hevige windhoos van 24 februari 1916. Het he1e bovenstuk werd toen van de molen gerukt en de wieken 1agen in de Haarlemmermeer achter de boerderij van Roos (thans Zadelhoff). Molenaar was Jan Verhaar (A80), daarna Kerkvliet en thans Duineve1d. De mo1en maalt op windkracht a1s de weersgeste1dheid en de bezigheden van de mo1enaar zulks toe1aten. Vraag: Is het nu de 1aatste jaren zo windstil, of heeft de molenaar een te druk bezet leven?

65. Terug op de Heereweg gaan we links een laan in naar de Ruine van Dever, want dat is een stuk steen waar je nooit op uitgekeken raakt, waar je je hele leven over kunt vertellen (A77). Rechts is een deel der oude houtwal, die toen nag niet was geslecht. Er is gehakt; achter ziet men het rijshout, bonestaken e.d. In het eeuwenoude portiershuisje verdringen zich de kinderen Schoorl (L40) voor het raam. Achter de aanbouw ziet men het dak van de "hooibarg", die "oude Kees Schoorl" van Piet van Dijk (L2l) aan de Achterweg had gekocht. De ruine - geheel links - ziet men beter op de volgende kaart, door de Haarlemse tekenaar A.L. Koster zelf gesigneerd. Let op de pomp op de voorburcht ("Het Huis Dever te Lisse", biz. 264). Oak "Keukenhof" (A45) is door Koster getekend.

66. In het "Kroningsjaar 1898" werden luisterrijke feesten gevierd, die door "zeer prachtig, ja zelfs schoon weer" werden "gefavoriseerd en ald us schitterend geslaagd" zijn. In Lisse werd op Dinsdag 20 september een historische optocht gehouden; "een bezoek van Gravin Jacoba van Beyeren aan Ridder Reinier d'Ever in den jare 1424". Dat kon natuurlijk niet, want in 1417 was Heer Reinier reeds op ongeveer 85-jarige leeftijd overleden. Er zaten nog wel een paar onmogelijkheden in, maar wie daarop let is een zeurpiet. Langs de Achterweg en de Catharijnelaan naderde Vrouwe Jacoba "het Huis d'Ever", waar het tweede gedeelte van de stoet reeds opgesteld stond en waar "de officiele ontvangst" plaats had. Daarop trok men door politie te paard en de harmonie "Eengezind" (L4lj42) naar het dorp, waar bij het Vierkant erepoorten waren opgericht. Achter .de "Roofdman met vijf boogschutters" volgden Heer Arnout Spiering (Andries Verduyn Jr van "De Venne", A73j74), Floris van der Aa (M.J. Guldemond), Arnoud van Aelburg (G. Blokhuis) en Filips van der Lek (c. Schrama Azn, vrachtrijder en grossier). Wie er nog meer meede den? Siem Barnhoorn, de aannemer, als "minnezanger", Bert van der Zaal als .Jiifarts", C. van Graven, Alb. van der Mark, Dirk van Ruiten van de "Witte Zwaan", J. Beelen, S.P. ten Cate en Coen van Vrijberghe de Coning (L33, L36), Aug. Theissen, C. van Parijs, G. Rotteveel, J. en W. Verdegaal, C. Caarls (A22), D., T., R. en M. van der Vlugt, schoenmaker P. van Zelst, A. van Waveren, enz. enz. De gemeenteontvanger C. Zaneveld (L 70) was Reer Floris van Kijfhoek.

67. Hier is dan een deel van het illustre gezelschap vereeuwigd. Links Heer Dirk van Merwede (Hein Verdegaal, L34, L 75) met voor hem zijn bruid, Leentje Hulsebos. Jkvr. Bertha Spierings van Aelburgh, hofdame (Mary van der Mark). Heer Floris van Borselen, natuurlijke zoon van Heer Frank (Jan van der Meij van "Veldhorst"). Jacoba van Beyeren (Anna Verduyn "van de brug" over de Ringvaart). Jkvr. Eleonora van Borselen (Cornelia Blokhuis, A24). Heer Frank van Borselen (George van der Veldt, A3l). IJsbrand van der Mark (L35). Jkvr. Marie van Haeften (Pietje Vreeburg, nr. 5). Heer Reinier d'Ever (Willem Lefeber, nr. 15, A69, A 71). Welk een voorrecht hem hier te mogen begroeten! Rechts de hofmeester (Frits Verduyn). Met een diepe buiging nemen we afscheid van het hoge gezelschap.

Engelenbrug, Lisse. .

68. Nu even flink doorstappen en dan komen we bij de Engelbrug (A 78). Op de straat twee jongens met grote mandfietsen; haast meer mand dan man! En 't kan soms waaien op de Heereweg tussen Lisse en De Engel! Links het bedrijf van Nicolaas Dames (L4), later Dames en Werkhoven. Geheel rechts de kruidenierswinkel van Manus Mens, later tevens cafe. In het huis daarnaast van Daan Beijk was de snoep- en galanterieenwinkel van Widouw; "Drie en een kokkerd" (L57). Dan volgen bakker Van der Zijden en Van der Peet. Die huizen zijn nu juist afgebroken. Op herhaald verzoek kreeg De Engel in 1909 "eene nieuwe brandspuit, gestationeerd in eene speciaal daarvoor gebouwde remise, ter rechterzijde van de laan naar de boerenhofstede van W. Duineveld".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek