Lith in oude ansichten deel 1

Lith in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4685-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lith in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Maaszicht. Lith (N.-B.)

25. Als we het paadje aflopen van de vorige ansicht komen we bij de Lithse Bol. Hier werden hooi, stro, kolen en andere dingen geiost en geladen door de Janssenboten die we hier zien Jiggen. Op de achtergrond zien we de dijkhuisjes. Is er een mooiere foto te maken van wat karakteristiek voor Lith is? Hoe verder men de dijk volgde, hoe kleiner de huisjes werden en hoe armer de mensen, tot de Lithsen Ham, waar de grootste armoe werd geleden.

t

Bid nccr ue Zi~l "an Zalig~r fRANCISCUS VAN DER LEE,

"' .... eduwnaar van

THERE IA MIT, I

geboren te Gen' n den 1 eptember 1 2, en

over] den te Lithoiien den 5 ~lei 1907, tijdig voorzten van de laatste H II acramenten cer

"ten·enden.

lOp U Heer heb ik mijn ver rouwcn l': ? teld: ik heb gezegd, Gij zijt mijn God, en mijn 1 t

i in Uwe lianden, Ps, XXX: 10, ;6-

~ij zijo a] vreemdelipgen en reiz igers up I I aarde. I Parallip. XXIX, 15. ,

1 Het leven van den mensch i een gedur:ge krijp:sdien t, en zijne dagen zjjn geiijk die een ~ dagtooners, Gelijk een laaf tracht naar !let lornrner (om te rus en), en geljjk een dag-

looner wacht op heteinde Y3n zun werk.zoo ook heb ik (in mijnen leven loop) nuttelooze maanden gehad en lastige en droove nachten

I oP(:~;t~~~nde op den overv~~d 'ti~e~' ta~m'l

hartigheid. zal ik Dw huis binnentredeu. en

I vervuld met Uwe vrees zal lk U aanbidden. Ps. V,8,

Zaclttmoedig Hert tan .faria ?Cees "'!in !lei!. I

I '(300 dagen al1:1at).

! R. I. P.

~ '. 0 J. Quint, Lithoiien.

TER NAGEDACHTENIS

. AAN DEN HEER

JAKOB WIEGERSMA

ARTS TE LITH : 1889·t929 EN TE HEEREWAAROEN : 1929·'9'31

~ GE80R[N TC SUl'lHUISTERVEEN OEN 6den Mel 1863 ~N OVERLEOEN T£ ZEI$T DEN 13eC:1 DECEM8ER 1931

26. In het boek Dorp aan de Rivier spelen twee mannen een hoofdrol. Van deze twee mensen hebben we hier de bidprentjes: links van Franciscus van der Lee (Cis den Dove) en reehts dokter Wiegersma (Tjerk van Taeke). Cis den Dove!! Rond 1860 de held van de streek en een stroper eerste klas. Eens werd hij door de veldwaehter verrast in een hut, geen nood, hij liep dwars door de lemen muur. In een boerenwoning, die door de mareehaussee te paard was omsingeld, kroop hij door een hondehok, tussen de benen van een paard door en ontsnapte. Over dokter Wiegersma zijn nog meer verhalen in omloop. Zeker is dat Cis en de dokter schilderaehtige figuren moeten zijn geweest in Lith.

27. Waar nu sehildersbedrijf G. v.d. Maazen-Peters gevestigd is, op de Lithsedijk, woonde een veertig jaar geleden Quint, die kantoorhouder was van het postkantoor. Aehter het huis lag de grate wiel. Op de foto, die rond 1930 genomen is, zien we links Piet Sprenger de postbesteller, naast hem Quint met zijn twee dochters en reehts staat Tielemans. Tielemanneke, zoals iedereen hem in Lith noemde, was hulpbesteller en sehoenmaker. In het huis links, met de twee dakkapellen, woonde Quint met zijn gezin en reehts in het lage gedeelte was het postkantoor gevestigd.

28. De wiel waarin, in het boek van Antoon Coolen, de duizendjarige snoek woonde. De onderste foto is genomen in 1920 vanaf de dijk en geeft een gezieht op de kade. Op de kade woonde in het reehter huis Jan Jansen. In het linker huis woonden Van Weerde ('t Pruiske) en Piet van Grinsven, die bij de brouwerij werkte. Op de bovenste foto wordt deze wiel gedempt. Dit gebeurde met het zand dat vrijkwam door het verleggen van de Maas en het bouwen van de stuw. De foto is genomen op 25 augustus 1933 en ze zijn al halverwege. Deze wiel is ontstaan bij de overstromingen en dijkdoorbraak in 1855. Bij die doorbraak zijn vierendertig huizen weggespoeld. Op de plaats van de wiel staat nu de Lithse meubelfabriek.

Raadhuls, Lith.

29. Als we een stuk doorlopen, zien we rechts het oude raadhuis van Lith, dat in 1971 werd atgebroken. Dit raadhuis werd in 1827 gebouwd en heeft tot 1956 dienst gedaan. De bouwkosten waren f 3420,-. Het schilder- en behangwerk werd in 1832 aanbesteed. Voordat Lith een eigen raadhuis had, kwamen de schout en de schepenen bij elkaarin een ruimte in de hervormde kerk. De raad kwam daar voor het eerst bijeen rond 1671 (toen de hervormden deze kerk van de katholieken overnamen). In het vertrek in de kerk, tevens secretarie, konden slechts acht mensen plaats nemen. In het huis met de reclame woonde de bakker Frans Schouten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek