Lobith in oude ansichten

Lobith in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2019-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lobith in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~. ~ j)e Groeten uil ~ollkamer, '

~--J£~ s« -" ~ ~

F. H. Brshouwer, Phot.. Elten. ~. . .

9. Van dit soort prentbriefkaarten zijn er in Nederland maar weinig uitgegeven. Van Tolkamer en Lobith zijn er echter vrij veel uitgegeven (de uitgever van dit boekje was dan ook zeer enthousiast toen hij dit soort kaartcn zag). Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat de kaarten veelal in Duitsland werden gedrukt (zie maar eens hoe "Tollkamer" is gespeld!) Op deze blijkens het poststernpel in 1899 verzonden kaart ziet u linksboven de werf van Harm en Geert Bodewes, middenboven het logement van L. v.d. Broek (Veerstraatzijde) en beneden de Rijnkade met eveneens het logernent van V.d. Broek met win.

:"'OBHH a d. R.,. /.??

1 O. In de tuin van het logement van L.v.d. Broek had men in 1904 dit Jeuke zitje. Men kijkt hier op de Rijn met links de raderboot "Hollandia". Evenals de "Siegfried" werd ook de "HoIJandia" gebouwd bij L. Smit & loon tc Kindcrdijk (1 X94). Ook dele hoot was eigendom van de Nederlandsche Stoomhoot Rederij en tot ongeveer 1950 in de vaart. Een van de kapiteins was Molly Heijmen (neef van Evert Heijmen). Zijn oudere brocr K !aas vocr or een bunkcrschip voo r kolen van dezelfde rederij, De "Hollandia" was zowel voor personenvervoer besternd als voor vrachtvervoer,

LOBITH a. d. Rh.

II. Vroeger had den in Tolkamer twee oude vrouwtjes (met knipmuts) een soort expeditiebedrijf: Heintje en Dieneke Braam. Ze waren walagentes van de "Eendracht" en hadden een wagentje, getrokken door een ezeltje. Als ze veel vracht hadden zeiden ze: "och dat arme dier" en sjorden dan zelf de tonnetjcs bier naar bovcn terwijl de ezel hoven stand toe te kijken. Cieheellinks ziet u de "Fiat Voluntas", een van de 14 boten van rederij Van Driel uit Rotterdam. Op de achtergrond vaart (mogelijk) weer het zeiJschip van Dorus Gertsen. dat oak voor op dit boekje te zien is.

12. Dit kiekje van Lobith's notabelen (op de Rijnkade) wcrd ., Bcleefd aangcboden tel' herinnering aan het op 17 september 1933 gehouden Festival tel' gelegenheid van het tienjarig bestaan van Lobith's "Mannenkoor". We zien: I. R. de Bruin, 2. Hugo M uldcr, 3. T. Pastoor, 4. mijn vader, dominee W. F. H. tel' Braak, 5. postdirecteur J. J. v.d. Veen, 6. L. M. Scholten, hoofd van de kathoJieke jo ngensschool. 7. pastoor J. A. Korbeld, s. W. Publiekhuijsen, 9. burgemeester W. J. A. M. Bruns, 10. S. v.d. Men, II. W _ Winters. ] 2. J. G. Braam, oud-directeur van het l.obith's Mannenkoor, i3. B. Braam, 14. C. J. Derksen, 15. R. Buser, 16. dokter A. Reijers, 17. E. Wortelboer, ] 8. H. Peters, ] 9. J. Breijer. ontvanger del' directe belastingen, 20. J. Pes man, inspecteur invoerrechten en accijnzen, 2]. gemeentesecretaris H. Mulder. 22. F. J. de Langen en23. keurmeester J. J. Hendriks.

Lebith

~aje de Wach! a. d. Rijn Th. Gertsen

13. Hier ziet u, omstreeks 1904, met de vlag in top, bierhuis "De Wacht a! d Rijn", tevens "Handel in Coloniale en Vleeschwaren" van Dorus Gertsen, wiens eerste (houten) cafe onder aan de kade stond. Van beroep was hij schipper en hij voer tussen Rotterdam en de Ruhr met een houten zeilboot, mogelijk die welke u voor op dit boekje ziet. Zijn vrouw, die uit hct zakenleven kwarn, wilde echter liever op de wal en zag wei brood in een cafe. Later bracht hij met een houten aak boodschappen naar de schippers. Van hem werd me nog verteld dat hij I keer per maand met schippers in R uhrort afrekende, waarna hij naar zijn zuster ging die op een andere boot voer en die het gebeurde geld in de voering van zijn jas naaide opdat hij het niet zou verliezen.

LOBITH

Hoogwater Maart 1906

14. In ] 906 stond hier al het hotel-restaurant van Dorus Gertsen. Rechts daarvan ziet u zijn vrouw Lies, die zojuist water heeft geput. Zelf staat hij in zijn houten aak. Links daarvan staat in het water mogelijk het houten kantoortje van de "Koningin Wilhelmina" (onder meer bestemd om er vrachtbrieven op te halen). Beheerder hiervan was de heer Grob. Hoewel het ijzcren wielen had om het bij hoog water omhoog te kunnen trekken heeft men dit hier blijkbaar niet tijdig kunnen doen. Boven aan de dijk ziet u (evenals op de vorige foto) de woning van steenfabrikant Willem van der Loa, bijgenaamd ,,'n Onkel" (waar nu de winkels van Lutjenhuis en Peet zijn).

15. In 1912 was het hotel inmiddels met een serre vergroot. Deze serre heeft, nadat het reehter gedeelte van het hotel later was overgegaan naar expediteur D. G. van Huls, tot voor kort nog dienst gedaan als danszaal van cafe Heuvel in Lobith. Bovenop de serre staan Dorus Gertsen en dochter Toos. De dochters Leentje en Paula staan op het houten trapje. Verder ziet u, van links naar rechts: 2 onbekenden, baron van Haersolthe (hoofd van de waterstaat), die in het hotel in pension was in het vertrek reehts van de serre; slager David Northeirner, 2 onbekenden, moeder Lies Gertsen-Holland, onbekend en de zoons Wirn ell Herman (in spreidstand). Let u er verder eens op hoe boomrijk Tolkamer hier vroeger was!

16. Deze foto is een vergroting van een gedeelte van een ansichtkaart van voor 1900. U ziet hier het logement van L van den Broek (op de hoek van de huidige Veerstraat en Rijnstraat). Nag vroeger had de familie Daams daar een cafe (de vader van Theodoor Daarns heeft er nog gewoond). In 1919 vestigde zich slager Godden er en daarna kruidenier Holtes. Diens winkel rnaakt thans plaats voor de uitbreiding van de Raiffeisenbank, nu noggevestigd op de plaats van het koetshuis, dar hier rechts op de foto te zien is. In het linker gedeelte is nu cafe Bas gevestigd. Links kunt u nag iets zien van het lage expeditiekantoor van Daarns.

Kttl tc t 1'.

.-

17. In 1902 stond het douanekantoor nog aan de (huidige) Rijnstraat. Links was het kantoor van rijksontvanger Krabbendam gevestigd, wiens woning er naast gelegen was. Rechts zeteIde de inspecteur van invoerrechten en accijnzen, Schippers. H et voIgende pand was de woning van Dirk Gerard van Reemen, expediteur (of zoals hij zelf placht te zeggen: convooiloper), Korte tijd later werd er een nieuw (nag Iaag) douanekantoor gebouwd aan de Rijn aan het eind van het Schipperspad. Rechts ziet u nag iets van het woonhuis van Willen v.d. Loa (nu Lutjenhuis) en links een gedeelte van cafe "Het Anker" van Jan Buser.

18. In 1920 had de toen I jaar oude cooperatieve melkinrichting "Eendracht maakt Macht" last van hoog water. Directeur was Bernard Stoll. Voordien was het pand van A. J. Godden, die hier zijn slagerij begon. In J 929 vestigde deze zich in het pand van logement L. v.d. Brock om vervolgens weer te verhuizen naar het voormalige woonhuis van Dirk Stokrnan. Rcchts ziet u nog iets van de dubbele woning gebouwd in opdracht van de Lobithse Stoombootmaatschappij voor de kapitein en de machinist van de "Koningin Wilhelmina" (onder andere Hougee en Dolman). Op de voorgrond ziet u enkele onderdelen van de betonning voorde vaargeul van de (Boven) Rijn welke bij hoog water werd weggehaaJd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek