Lobith in oude ansichten

Lobith in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2019-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lobith in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Deze door D. Northeimer gemaakte foto is ook genomen bij een schuur van de voormalige boerderij van Dirk Stokman. Men kon er inrijden vanaf de Koningstraat (later Dorpsstraat geheten en nu Hoofdstraat). U ziet hier Willem d'Harvant, die er voor zorgde dat de straat goed schoon werd gehouden, door anderen dan wei teverstaan! Hier gebeurde dit (of was het al gebeurd) door Wim en Herman Gertsen. Ook hier ging het kennelijk niet helemaal naar zijn zin en hij zal ook toen wei gezegd hebben: "Luiaards, ga naar huis en schrijf opde lei van lui". Na zijn overlijden kon men goed mer ken dat het op Tolkamer rommeliger werd!

""='"':"".. ~::#~ ..

. -,. .

30. H ier ziet u de Koningstraat in een wat vroeger stadium, rnogelijk nog voor 1908. Reehts ziet u de grote woningen van d'Harvant en Wichers, welke woning vroeger door zijn sehoonvader Herman Hedrik Christjani werd bewoond, die van 1870 tot 1900 burgemeester van Herwen en Aerdt was. De Christjani's waren van Portugees-Joodse afkomst. Het grote huis van L. van der Kemp was er toen nog niet. Hij bewoonde daar toen narnclijk net zo'n laag huisje als de volgende twee, die u ook al twee foro's eerder zag. Links ziet u de vroegere schuur van Dirk Stokrnan, later als entrepot van V.d, Velden in gebruik. Nu staat hier een dee] van de confeetiezaak van C. Notten.

Koning traat.

31. Een tafcreeltje van zo'n 70jaar geleden met rechts Gerrit Spek.king (met hoed) voor zijn cafe.,'t Haantje" (ziet u dat dier?). Hij had ook nog een baantje bij de firma W. F. d'Harvant, waar hijf 9,ยทยท~ per week verdiende. Hij moest I x per dag (lopend) papieren van de schippers naar Emmerik brengen. Ging hij 2x dan kreeg hij 5 grossen (30 cent) extra en I mark erbij als hij er nog een derde keer naar toe moest. 's Zomers moest hij ersoms al om 3 uur in de morgen uit, wanneer Willern d'Harvant met een hand stoffer (stofvarken) or zijn deur klopte: .,of hij dan nooit opstond". Verderor ziet u het huis van "de I.ere van Huls", waar nu B. Stolljr woont.

~e~jehl ep den rijn

':.. __ .. ~ .. ~

Lobith , { !

I,vl

~ I

I

,I

. .'

3286 G. Speck'ing, bock b., Loblth

32. Deze ansicht werd omstreeks 1904 uitgegeven. Beneden zien we bij het cafe ,,'t Haantje" mevrouw Spekking-Buser en haar dochter Johanna die later met Karel Kroes trouwde. Mogelijk staat er ook nog een postbode op. Links zict u het hek bij het huis van smid Hendriks (op de vorige foto beter te zien). Tussen het huis van "de Lere van Huls" en .,': Haantje" (vroeger ,,'t asgat" genoemd) is inmiddels het huis verschenen van S preij, procuratiehouder bij Van Baalen. Thans woont hier oud-gemeentesecretaris H. Mulder die het huis in 1925 kocht.

t:olkamer Koningstr~.t-

post en telegraaf Kantoor

Lobith

S289 G. Specking, bockb., Lobitb

33. Op deze kaart uit 1904 ziet u rechts het geboortehuis van Karel Doorman, de latere zo bekende vlootvoogd in Indie ("Ik val aan, volg mij"). Zijn vader was hier "roeier", commies te water, die de douaniers naar de schepen bracht om deze in- en uit te klaren. Later woonden er nog Oosterrnan, Bodewes, Mies Driesen en (nu) Vastert. Verderop staan de huizen van smid Hendriks en het lage huis van bierbottelaar Hidding (met grote kelder (later vervangen door het hoge "stoep"huis van Publiekhuijsen). Links de woningen van :?, gemeentebode Droste, Egidius Oosterman, Van Gonningern, Selle, schoen maker Teunissen en Stol. Links onder ziet u het postkantoor (maar nog niet de douanewoningen!)

34. "Het Laantje" in 1932, nu Binnenweg geheten, een veel minder leuke naam. Zo leuk als toen is deze weg oak niet meer.Irnmers, de bomen zijn verdwenen: Links staat de in 1905 gebouwde school. Daarachter ziet u de speelplaats, waar onlangs een houten noodschool is gezet. Verder ziet u links nog het gebouwtje Bethel. Rechts staan de woningen van Brom, aannemer Verkerk en Smeeten (expeditiebedrijf), U ziet, ansichtkaarten behoeven besJist niet zo erg oud te zijn om heimwee naar het verleden op te roepen. Hoewel, niet het verleden van de volgende foto!

35. Ook het Laantje stond in 1920 onder water. Zoals u ziet stonden er toen nog geen huizen. Links zien we de achterzijde van de dubbele villa "Nooitgedacht" en het postkantoor. Op "Nooitgedacht" woondcn toen (vanaf de straat gezien) aan de linkerkant Jan Bodewes en rechts Gerhardus Bodewes. Naast het postkantoor ziet u de douanewoningen. Blijkens deze foto staan oak de kelders van Tolkamerse school onder water. Deze hadden in de oorlog de functie van schuilkelder, hetgeen ik mezelf oak nag kan herinneren, omdat ik toen gedurende enige maanden tijdelijk op school was in Tolkamer.

36. In 1915 was de ingang van het post- en telegraafkantoor nog aan de linkerzijde. Meer naar rechts had directeur Preusting zijn kamer. Hij staat hier bij het tweede raam (met wit haar). Geheel rechts zaten de postbodes om erde !"()st te sorteren. Verderop staat villa "Nooitgedacht", waar links Jan Bodewes woonde, die getrouwd was met de oudste van de twee dochters van postdirecteur Preusting. GeheeJ rechts loopt Mien Publickhuijsen met haar jongere zusje in het wagentjc. Daarnaast staat een hulppostbode(?). De man met de matelot is moge!ijk burgemeester Schattenkerk (van 1900 tot 1924 hier burgemeester). Geheellinks staat Gerrit Spekking.

Hoogwater 1920 - Lobith - Tolkamer

37. De werf had in de's GravenwaardepoJder huizen Jaten bouwen: "het Roode dorp". WeI was er nog gewaarschuwd dat er nog wel eens hoogwater zou kunnen komen. De's Gravenwaardsedam was immers zomerdijk! Maar het was al zo'n 30 jaar geen hoogwater meer geweest en men had het er maar op gewaagd. Men scheen ook nog serieus tc hebben gedacht dat de houten schutting die om het huizencornplex was geplaatst eventueel het water zou kunnen tegenhouden! Deze foto uit 1920, genomen vanaf de toegangsweg tot de steenfabriek van Daarns, laat u een ander resultaat zien!

38 .. .Anton's trots" is het onderschrift van dcze foto uit 1930 die ik in een fotoalbum van mijn vader vond. U ziet Anton Danen, links, in de eerste locomotief met naast hem mogelijk Polrnan, een grondwerker uit Herwen.Terwindt en Arnz had het eerst zulke locomotieven voor het vervoer van de klei. Steenfabrieken zijn er al heel lang in Lobith. In J 830 waren er twee kleine veldovens en in 1930 tellen we al 8 f1inke fabrieken met zo'n !OOO arbeiders C,niettegenstaande de vele mod erne machines", zeals ik vond aangetekend in het "Jaarblad der Gemeente Herwen en Aerdt" van 1930. Het gemiddeldejaarlon bedroeg circa! 800,-.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek