Loenen aan de Vecht in oude ansichten

Loenen aan de Vecht in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.M. van der Poel
Gemeente
:   Loenen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4667-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loenen aan de Vecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Opgedragen aan de burgemeester van Loenen, de heer A.H.M. Mulder, bij zijn afscheid op 24 juni 1988.

INLEIDING

In 1964 is, als onderdeel van een streeksgewijze herindeling in de Vechtstreek, de huidige gemeente Loenen, uit een samenvoeging van de toenmalige gemeente Loenen (met Nieuwersluis), Vreeland en Loenersloot ontstaan. Eerder vonden kleine grenscorrecties p1aats, waardoor Oud-Over en Mijnden tot Loenen gingen behoren. Thans staat Loenen aan de vooravond van een nieuwe herindeling met Nigtevecht. Door kleine gemeenten samen te voegen, wordt geprobeerd de huidige bestuurlijke constellatie aan de eisen van deze tijd aan te passen. Gemeenten zouden dan beter in het voortschrijdende proces van maatschappelijke schaalvergroting passen.

Dieze1fde maatschappelijke schaa1vergroting heeft ervoor gezorgd dat veel van wat tot voor kort nog een vertrouwd dorps- of stadsbee1d was, drastisch is veranderd. Dit deeltje in de reeks "in oude ansichten" wil vast1eggen hoe Loenen er uitzag in "grootvaders tijd", dat wi1 zeggen: in de periode die ligt tussen 1880 en 1930. Opgenomen zijn ansichtkaarten die het grondgebied van de huidige gemeente Loenen bes1aan. In de afbee1dingen zal de autochtone inwoner dingen vinden die hijzelf nog weet. De jongere inwoners en de nieuwkomers zullen in het boekje kunnen zien hoe Nieuwersluis, Loenen, Loeners1oot en Vreeland er zestig jaar geleden uitzagen en zij zullen zich een beeld kunnen vormen van de samenleving in die dagen. De historisch-geinteresseerde zal op de afbeeldingen gebouwen en straten vinden die inmiddels gesloopt of drastisch veranderd zijn, terwijl hij tevens een indruk krijgt van de ontwikkeling die Loenen heeft doorgemaakt.

Centraal voor de toenmalige gemeente Loenen (met Nieuwersluis), Vreeland en Loenersloot stond de rivier de Vecht. Waterwegen waren vroeger belangrijker dan landwegen en de Vecht was eeuwenlang de belangrijkste verkeersweg tus-

sen Utrecht en Amsterdam. Naast de economische functie van transport- en overslagplaatsen tussen Amsterdam en Utrecht, kreeg de Vechtstreek a1 in de Gouden Eeuw een toeristische functie. De talloze buitenp1aatsen aan de Vecht zijn hier de bekendste voorbeelden van. Met veel pracht en praal lieten de Amsterdamse kooplieden, die door de handel rijk geworden waren, prachtige zomerverblijven bouwen. Belangrijkste beweegreden daarvoor was om de rumoerige stad, die langzaam maar zeker volgebouwd raakte, in de zomertijd te kunnen ontvluchten. Huizen met vijvers, fonteinen, beelden en niet te verge ten de theekoepels getuigen hier nog van, hoewel veel inmiddels al weer verdwenen is. Spoedig kreeg Nieuwersluis bekendheid door de fortificaties en de koning Willem III-kazerne. Ook Loenen en Vreeland kregen bekendheid door hun ook nu nog karakteristieke dorpsstraatjes.

Thans is de Vechtstreek nog steeds een belangrijk recreatieoord. Ret watertoerisme is daar slechts een onderdeel van. Meer nog dan in het verleden za1 de vrijetijdsbesteding zich richten op de Vechtstreek. Ret behoud van het bestaande zal dan voor Loenen geboden blijven.

In dit boekje in de reeks "in oude ansichten" is geprobeerd een overzicht te geven van de verschillende dorpen die nu nog de huidige gemeente Loenen vormen. Gekozen is voor een geografische volgorde. Ret boekje begint met Nieuwersluis, vervolgens Loenen en Loeners1oot en eindigt ten slotte met Vreeland.

De oude ansichten zijn afkomstig uit de collecties van de heren C. Lieverts, A.1.A.M. Lisman, W. Mooy, C.M. Oostveen, R. van Tol, 1. van Vliet en J. B. van Za1ingen. Dit boekje zou nimmer tot stand zijn gekomen zonder de medewerking van 1. Boers enA.J.A.M. Lisman.

W.M. van der Poel

ISiS.

De Watermachine bij XIEC"-ERSL -IS.

1. Op de scheiding van Breukelen en Nieuwersluis stond een stoomgemaal dat zorgde voor de polders Holland, Sticht en Voorburg. Naast het Breukelenwaardse gemaal de woning van de machinist. Het gemaal kon echter niet verhinderen dat de Vechtstreek regelmatig met een overstroming werd bedreigd. Dat veranderde pas toen in december 1930 een gemaal in Muiden in gebruik werd gesteld.

Ht'! III

2. Het mooiste en rijkste gedeelte van de Vecht ligt tussen Breukelen en Nieuwersluis. Hier staan de buitenplaatsen met de bekende theekoepels dicht bij elkaar. Rechts Rupelmonde, een van de best bewaarde buitenplaatsen. Langs de Vecht lagen en liggen nog de jaagpaden, waarop het paard dat de schuit trok kon lopen. Verdwenen zijn echter de rol- ofjaagpalen bij de bochten. Het touw liep langs de ronddraaiende rol aan de paal, zodat het touw niet over de kant werd getrokken.

, :euwers I u is de Veda

3. Tot ver in deze eeuw stonden langs de Vecht de rol- of jaagpalen, die herinnerden aan de tijd dat de trekschuiten voor de verbinding van Utrecht met Amsterdam zorgden. Het systeem van trekvaarten en jaagpaden strekte zich over het gehele land uit en er bestonden min of meer dienstregelingen. Achter het zeilschip het schilderachtige Rio Verde, de voormalige orangerie van Rupelmonde. Door de hoge beschutting moesten ook de zeilschepen op de Vecht getrokken worden.

jYieuwersluis

4. Een van de Vechtboten, die dagelijks diensten voor passagiers en vracht tussen de Vechtdorpen onderhield, voor de geopende Vechtbrug. Toen was deze brug nog een dubbele klapbrug. Rechts het zandpad vanaf Breukelen. Via de schutsluis in Nieuwersluis konden schippers bijvoorbeeld naar de Vinkeveense plassen om turf te halen.

Nieuwersluis

5. Nieuwersluis is ontstaan doordat er rond 1466 een sluis werd gemaakt die voor de verbinding zorgde tussen de rivier de Vecht en de Angstel. Aile schippers en reizigers die met de trekschuit kwamen, moesten voor de sluis en voor de tolbrug wachten, waaraan het ontstaan van Nieuwersluis is te danken. Zichtbaar is ook het Gemenelandshuis vanaf de Vecht, gebouwd in 1672, waar vergaderd werd over het onderhoud van de zand- en jaagpaden. Thans is het huis eigendom van de provincie en wordt het gebruikt als brugwachterswoning.

NJ uwcrsl uis, x, 7~7.

6. Al spoedig was in Nieuwersluis - door de bomen nauwelijks zichtbaar - de uitspanning "De Kampioen" ontstaan, waar men de nacht kon doorbrengen of van een goede maaltijd kon genieten.

7. Met de opkomst van het dagtoerisme voor de "gewone" man in de jaren twintig werd het door kastanjebomen schaduwrijke terras van "De Kampioen", zeker in de zomerrnaanden, een bekend trekpleister.

8. De oude beklinkerde straatweg van Breukelen naar Nieuwersluis (van Over-Holland tot Rio Verde) werd vroeger weI de "MennistenhemeI" genoemd. Langs dit gedeelte van de Vecht woonden in de buitenplaatsen veel doopsgezinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek