Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Gaarne heb ik voldaan aan het verzoek van de uitgever om ook een fotoboekje te maken over miin geboorteplaats Lollum.

In 1975 verscheen, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de christelijke school te LollumWaaxens, een geschrift onder de titel "Skoalskrift" ("Schoolschrift"), waarin op ongetwijfeld lofwaardige wijze veel werd samengebracht over de historie van deze dorpen. Toch hebben naar miin indruk de samenstellers de bedoeling gehad in dit geschrift, hetwelk werd uitgegeven door een in het leven geroepen jubileumcommissie, vooral de geschiedenis van de school te belichten!

Het fotoboekje dat wij mochten samenstellen, mikt op een meer algemeen beeld van Lollum en dan met name van "de tiid fan pake en beppe" ("de tijd van grootvader en grootmoeder").

Hiervoor werd ge bruik gemaakt van karakteristieke straatansichten, alsmede van enkele afbeeldingen van personen en groepen, die in hun tijd het aanzien van

Lollum bepaalden. Aan het adres van de velen, zowel in als buiten Lollum woonachtig, die mij hun buitengewone hulpvaardigheid toonden bij het bijeenbrengen van het benodigde materiaal en bij de pogingen tot herkenning van diverse personen, betuig ik op deze plaats mijn welgemeende dank! Ook het gemeentebestuur van Wonseradeel ben ik erkentelijk voor de inzage van het gemeentelijk fotoarchief.

Bij een overvlaed van gegevens was het maken van een keuze vaak niet eenvoudig. Niettemin hopen wij er door onze gezamenlijke inspanning in te zijn geslaagd, een zodanig resultaat te hebben bereikt dat daarmee de documentatie van Lollums geschiedenis verder enigermate wordt gediend. Dat het boekwerkje in vele handen terecht mag komen om de gebruikers, onder wie ook de Lollumers "am utens" ("in den vreemde"), menig ogenblik van kijk- en leesplezier te geven. Mage het in die zin zijn weg vinden!

Zandvoort, september 1982

1. Deze entree van Lollum, komende van de kant van Arum/Witrnarsum, waaraan schrijver dezes nog vage herinneringen heeft, is in de loop der jaren belangrijk gewijzigd. Zo is de oude flapbrug al lang vervangen door een brug met lage, ijzeren leuningen. De boerderij rechts, daterend van de jaren twintig van de vorige eeuw en in onze jeugd bewoond door Harmen Riemersma, is na de oorlog atgebroken en vervangen door een moderne bungalow! De gebouwen geheellinks bestaan ook niet meer. In het huis links van de brug vestigde zich omstreeks het midden van de vorige eeuw oud-oorn Simon Henrich Brune, die een timmerbedrijf had. Hij schijnt betrokken te zijn geweest bij de bouw van de flapbrug! Het bedrijf is later mede door huwelijk overgegaan in handen van de familie Sjoerd Burggraaff. De weg op de foto kwam in 1900 gereed. Schrijvers ouders, Simon Brune en Aaltje Pluimer, waren het eerste bruidspaar dat zich vanuit Lollum langs de nieuwe weg naar het gemeentehuis te Witmarsum begaf om daar te trouwen!

2. De idylle van dit pIekje aan de dorpsvaart van ruim een halve eeuw geleden is sindsdien weI voor een belangrijk deel verstoord. De gereformeerde kerk met haar bijgebouwen en de grote brandstoffenschuur van "Sjoerd schipper" (Van der Velde) zijn er nog wel, Maar nu het bedrijf al lang is opgeheven, ligt er geen praam met turf of briketten meer voor de wal. Ook is de boom niet meer aanwezig. Evenmin zal men er meer de attributen (links) die aan het boerenbedrijf herinneren, aantreffen, nu, zoals wij reeds vermeldden, de oude boerderij van Harmen Riemersma en zijn vrouw Jikke van der Velde er niet meer staat. Op het aanlegsteigertje Douwe Akkerman, grootgebracht in het gezin van Harmen en Jikke. In de melkboot (met gestrekte arm) Relie Visser (schrijvers vrouw) en naast haar haar vriendin Rinske Nijdam.

3. Een afbeelding van de tegenwoordige Kerkstraat, maar dan in de beginjaren van deze eeuw. Links het woonhuis met daarachter (niet te zien) de timmerwinkel van Sjoerdbaas Burggraaff, Het vooreind heeft hier nog zijn oorspronkelijke vorrn. De gevel heeft nadien een belangrijke wijziging ondergaan. Ook is toen boven de voordeur een dakkapel aangebracht. In de voordeuropening staat Setske Brune, de vrouw van Sjoerdbaas. Op het hekpaaltje staat dochter Geertje, die door haar vader wordt vastgehouden. De figuur links doet ons denken aan Oebele Baarda, wiens vrouw, Froukje Feenstra, destijds in dienst was bij de familie Burggraaff.

4. Vermoedelijk tweede paasdag 1927 "midden yn 'e buorren" (in het centrum), met dus de oude situatie ver voor de Tweede Wereldoorlog. Van links naar rechts: Albert Strikwerda, Jacob Baarda, Gerrit Wijnia, Oebele Baarda, Piet Idsinga, half te zien een onbekende, Hein Westra, Cornelis Baarda, Fedde Ypma, Doede Jaarsma, "Dikke Jan" Tiernersrna, Gerrit Visser en half te zien (met fiets) Sjoerd Ypma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek