Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

:~

- : 4.·.·

?? .' J ",~::-... _

.-<- .,

;,-- ..

5. Misschien geen onbekende, doch wei een van de oudste tote's van het dorpscentrum omstreeks de laatste eeuwwisseling. Een belevenis als de fotograaf zijn "kastje" opstelde en zijn hoofd een moment onder het zwarte doek schuilging; men ging er echt voor staan ... De grote wagen links tussen de twee bomen behoorde aan herbergier en voerman Sietze Yemtes Greijdanus. De straatverlichting geschiedde in onze jeugd nag met petroleumlampen, waarvoor op diverse punten lantaarnpalen waren opgesteld. Zo ook hier, middenin het dorp. In gedachten zien we timmerman-Iantaarnopsteker Harm Meijer nag met z'n greene laddertje door het dorp trekken. Hierbij gebeurde het wei eens dat Harm op de terugweg naar huis zich er over verwonderde dat sommige larnpen toch niet brandden ... Wie was echter de schuldige? De jeugd, die kans gezien had de lichten inmiddels fluks uit te blazen ...

6. Duidelijk een verklede groep ter gelegenheid van een van de feesten. De foto is genomen in het dorpseentrum, met op de aehtergrond de zijramen van de vroegere herberg van Sietze Yemtes Greijdanus. Van links naar reehts: vooraan Lena Folkerts, Doekele Terpstra, aehter hem met strohoed Eelke Heins, met zwarte bolhoed Jan Abma (boomplanter en -snoeier van beroep) met doehter Reinskje op de arm; Klaas Politiek (met voorwerp voor de mond), net te zien de vrouw van Jan Post van de bovenmeester met kind op de arm, Janke Greijdanus, een onbekende, nog een onbekende, met witte muts Hotske Nijdam, Jeltje Heins, Geert Dijkstra (beurtsehipper), Jikke Ypma, Hendrikje Heins en Harmen Meijer (timmerman) met de kleine Gep van Wieren aan de arm. De anderen zijn niet bekend,

7. Hier is het begin van het Noordereind. Achter de ramen links woonden Ype en Thornaske (Zondervan); langs de muur is een gedeelte van het zijraam te zien van het winkelhuis van Ype Visser. In het nieuwere huis recht vooruit woonde Ype Vellinga en aan het eind van dit straatgedeelte (rechts) huisschilder Auke Laansma. Daarnaast was de consistorie van de hervonnde kerk, waarin tijdens de Eerste Wereldoorlog nog eens enkele Franse vluchtelingen gehuisvest zijn geweest. Het contact met deze mensen gaf over en weer nogal moeilijkheden vanwege de taalbarriere. Maar een van de jeugdige dorpelingen waagde het soms om bij hen naar binnen te gaan. Het verhaal wil echter dat hij dan een Frans woordenboekje in het gangetje naast het woongedeelte had liggen, am dit telkens even te kunnen raadplegen als de conversatie haperde! ! Naast de consistorie woonden Klaas en Franskje (Westra). Voor de deur van haar woning staat hier Sjoukje, de vrouw van Sjoerd Oebeles (Lantinga). Toen Sjoerd Oebeles in 1920 honderd jaar werd, gingen wij als schoolkinderen door deze deur naar binnen om hem naast onze felicitaties een lange, witte pijp en een pond rode herebaai tabak aan te bieden!

-

8. Op de Arumerweg, voor de boerderij van destijds Anne Strikwerda. In de jaren dertig ging in een van de streekbladen een stripverhaal, waarin onder andere de avonturen van een vliegmachien ("De Pegasus") centraal stonden. Enkele deelnemers aan een optoeht op koninginnedag trachtten op de hier afgebeelde wijze op dit verhaal in te spelen. Het geheel was op een platte boerenwagen gemonteerd. Op de bok, in wit laken met hoed, Jan van "Douwe Jabiks" Tiemersma; bovenop troonden (van links naar reehts) Theunis Zuierveld en Reinder van der Vel de. Aan het anker, met zwarte hoed en baard, Piet Brune. Achter het aehterwerk van het paard (meester) Johannes Postma en geheel reehts Cornelis Idsinga, beiden als toesehouwers. Tot slot: men viel ook nog in de prijzen!

9. Omstreeks 1926 poseren op een middag voor de fotograaf, van links naar reehts: Otto Sipkema, Hotze Rustieus (met slagerskorf), de latere kapper van Lollum, sehilderskneeht Reinder van der Velde, Jan Hoekstra (met bakkerskorf), Piet van boer Sjouke Palsma en Fim van boer Wiebren Jaarsma. Van de situatie op de aehtergrond is nu weinig meer aanwezig. De herberg reehts werd toen gedreven door Albert Bosma, die daarnaast onder andere ook een fietsenstalling en een werkplaats voor fietsenreparatie had.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek