Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Oak vrocger was in Lollum het "ringrijden" a1 een favoriet nummer op de feestprogramma's. Hier Janke van Sietze (Yemtes) Greijdanus in Friese k1ederdracht in 1913 in een van de bespannen "sjezen". "Menner" was een zoon van boer Thomas Couperus.

16. Omstreeks 1928 op schoolreis met enkele schoolbestuursleden. Van links naar rechts, op de voorste rij (half liggend): Anna Terpstra, Joukje Wijnia, Theo Burggraaff, Klaskc Couperus, Klaas Zondervan en Keessie Baarda. Tweede rij, zittend: juffrouw Schuitema, Tsjaltje Bosma, ? Tjalsma, ? Tjalsma, Jan Dijkstra ("lytse" Jan), Fenje Meijer, Foeke Wijnia, Meindert de Jong, Willem de Jong en meester A Zijlstra (schoolhoofd). Derde rij, staande: Siep Visser, Anna Heukels, Tine de Vries, Tine Strikwerda, Dinie Tjalsma, Joukje (Martens) Wijnia en Janna Wijnia, Vierde rij, staande: Lieze Zijlstra, Atsje Westra, Eke Anema, Hitsje Tiemersma, Andries Dijkstra, Jappie Strikwerda, Pieter Leijenaar en Henk Poortinga. Vijfde rij, staande: meester Joh. Zijlstra, Trijntje Heida, Albert Bosma (chauffeur), Tine Ypma, Johanna Terpstra, Jacob Ringnalda (schoolbestuurslid), Tine Anema, J. Twijnstra (schoolbestuurslid), Lous van der Sluis, Douwe Tjalsma, Rommert Politiek (schoolbestuurslid), Siep de Boer en Lieuwe Ypma (chauffeur).

17. Vier "gezworen" vriendinnen ornstreeks 1920 voor de Ieutigheid zo maar op de foto en weI gekleed naar de mode van die tijd. Het waren de bekende Lollumer dames (van links naar rechts): Jikke Ypma, Hotske Nijdam, Janke Greijdanus en Trijntje Krikke(n).

/'

/

18. In 1924 kreeg de bestrating van het Noordereind een grondige opknapbeurt, uitgevoerd door twee Bolswarder straters. Staande geheellinks (met straatklinkers onder de arm) Douwe Akkerman en geheel reehts Otto Burggraaff. Verder van links naar reehts: Smid's Oeke (vrouw Johannes Greijdanus) met Ietje van meester Koolstra aan de hand, Folkert's Jetske (vrouw Folkert Bruinsma), aehter de linker strater Gerrit of - zoaIs hij in de volksm ond werd genoemd - Broer Zijlstra, slager Willem Kuipers (met handen op de rug), rechts van diens hoofd Piet Strikwerda en Johannes Ymkjes (Johannes Strikwerda; later onderwijzer en een verwoed "kaatser"). In de verte, links van het paard en met witte pet, Ype Visser voor de deur van zijn winkel.

19. Foto boven: de dorpssmederij van Johannes Greijdan us, welk pand destijds door Thijs Bruinsma, thans woonachtig te Bolsward, werd overgenomen en in de jaren vijf'tig werd verbouwd voor de verkoop van landbouwmachines. Johannes Greijdanus kende men bij zijn leven feitelijk aileen onder de naam "baas srnid".

Onder: dit is "baas smid" ten voeten uit, met naast zich Oeke (Uilkje van der Veld e), zijn vrouw. Vooral in de wintertijd, op gure dagen, was de "smitte" (smederij) voor ouderen vaak een toevluchtsoord. Daar, bij het altijd gloeiend kolenvuur werden de sterke verhalen verteld, waarin ook de smid zijn aandeel leverde. Hoewel hij zelf geen kinderen had, stond "baas smid" bovendien bekend als een echte kindervriend, Voor spijbelende schooljongens scheen hij wei een bijzonder zwak te hebben. Wanneer zij aan de deur van de smederij verschenen, haalde hij hen binnen met de woorden: "Kom maar binnen, dan kunnen jullie even helpen bij het trekken van de blaasbalg." Zodra echter meester, die heel goed wist waar de ontbrekende schapen gebleven waren, de smederij naderde en de klink van de deur wilde lichten, was het wei toevallig dat "baas smid" juist bezig was de belhamels in (geveinsde) verbolgenheid de deur te wijzen!

-- . ??

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek