Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Een kwart eeuw geleden, in de maand augustus, stond Lollum bol van de feestelijkheden. De oude "Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfarecorpsen in Friesland" hield daar toen zijn vijftigste bondsconcours. Er viel een groot aantal eerste prijzen, sommige nog bekroond met lof! Het Lollumer korps "Asaf', dat "Heimkehr aus der Frernde" speelde, won in de ere-afdeling een tweede prijs en in de eerste afdeling van de marswedstrijd een eerste prijs. Op dit plaatje een indruk van dit energieke korps in vroeger dagen, dat van de kant van Waaxens het dorp binnen marcheert. Voorop Roel van der Ploeg met het vaandel, rijk met eremetaal behangen, achter hem Kees Baarda met de grote trom, getlankeerd door Klaas Laansma met de bekkens en Anne Krikke, die bijna sinds mensenheugenis de kleine trommel roert!

31. Willem van der Velde met zijn vrouw Liesbeth Algera, die nog de gouden kap droeg. Willem van der Velde is wel enigszins een legendarische dorpsfiguur! De dorpsjeugd betitelde hem echter als "AId Koning". Die twee konden ook niet al te best met elkaar overweg, Het echtpaar woonde naast Sjoerd Burggraaff en tegenover de kerk en het daaromheen gelegen kerkhof. De jeugd klom nogal eens over het puntig hekwerk, om een verdwaalde bal van het keurig aangelegde kerkhof weg te grissen. Dit laatste zette kwaad bloed bij (pake) Willern ... Voor het overige was hij een echte schippersfiguur. Turfsehipper was hij inderdaad vroeger ook, met een eigen sehip voor de wall Zoon Sjoerd (schipper) zette later het bedrijf voort.

32. Dit plaatje roept herinneringen op aan de tijd waarin in vroeger jaren Jan Tuinsma van Cubaard nu en dan met zijn turfs chip van de kant van Bolsward het dorp naderde. Het was een gebeurtenis als de brug in het dorp statig omhoog ging en het diep geladen schip zich soms met moeite door de nauwe brugopening wrong, om eindelijk voor de wal bij "Sjoerd schipper" (Van der Velde) vast te maken. Hier "De Goede Verwachting" op bedoelde plek met schipper Jan Tuinsma (staande). Links van hem vrouw Trijntje en zoon Auke. Geheel rechts hun zoon Wietze en voor de mast Douwe Akkerman. Gezeten zijn "Sjoerd schipper", voor wie de lading bestemd was, en vrouw Martzen, alsook hun dochter Wiepkje, welke laatste nu met haar man, Wiebren Visser, in het huis links op de foto woonachtig is. Vele gezellige avonduren hebben wij doorgebracht in het "vooronder" van dit schip, luisterend naar de koorzang en marsmuziek van de grammofoon, die Jan Tuinsma - bij zijn leven zelf ook een groot muziekliefhebber - toen af en toe nog even moest "opwinden"!

33. Een groep schoolkinderen, omstreeks 1922 gefotografeerd op straat voor de hervonnde pastorie (links, niet te zien). Achter de groep woning en bakkerij van Wietze Hoekstra, die niet meer in deze vorm bestaan, Van links naar rechts, zittend op de voorste rij: Foeke Wijnia, Tine Ypm a, Liesbeth van der Velde, een onbekende, Bauke Hoekstra, Anna Heukels, Gijsbert Visser, Tjeerd Meijer, Janke Westra, Hitsje Tiemersma, Geertje Dijkstra, Gerrit van der Ploeg, Obe Reitsma, Tine Strikwerda, Kees Baarda, Fenje Meijer, Iefke Meijer en Klaas Zondervan. Tweede rij, geknield: Watze Wijnia, ? Tjalsma, Gatske de Boer, Lieze Strikwerda, Riemke Boeijenga, Jan Hoekstra, Janke Boeijenga, Reinskje Politiek, Relie Visser, Reinskje Heukels, Rinske Nijdam, Janke Tiemersma, Hiltje Wijnia, Siep Visser, Riemke Zondervan, Rinkje Wijnia en Sjoerd Ypma. Derde rij, staande: Siebren de Vries, Jan Tiemersma, Sipke Hogendorp, Thie Lycklarna it Nijeholt, Yme Attema, Jelle Lycklama it Nijeholt, achter hem Jelle Burggraaff, Anne Yprna, Sjoerd Wiersma, Maaike de Jong, Metje Steginga, Jansje van der Horst, Pier Koooistra, achterhern ? Tjalsma, Reinder van der Velde, Bauke Hibma, achter hem diens broer Sjoerd Hibma, voor hem (met matrozenkraag) Rients Lycklama it Nijeholt, Ruurd Abrna, Sietze Greijdanus, ? de Roos, Piet Smit, Yeb Wijnia, Jappie Strikwerda, achter hem, half te zien, Ytje de Jong, Renske Brune en Tjaltje Bosma (? ). Achterste rij: Wietze Hoekstra, de bakker (met handen in de zij), rechts van hem Jacob Baarda, Cornelis Nijdam en vrachtrijder Lieuwe Ypma, die het paard aan de teugel heeft. De oudere dames rechts zijn, van links naar rechts: Lena Folkerts, vrouw Jetze Terpstra en met oorijzer Tsjallings Ytsje (Terpstra).

34. In vroeger jaren op gezette tijden in het dorp een vertrouwd beeld: als de rnensen van turf werden voorzien voor de komende wintermaanden. Hier "Sjoerd schipper" (Van der Velde) en Dirk van schipper Gerrit Burna als zodanig in actie bij onze vroegere buurvrouw, vrouw Bootsma,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek