Loosduinen in oude ansichten deel 2

Loosduinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1474-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Meer nog dan bi] het verschijnen van het eerste deel, doet zich de behoefte gevoelen am nag sne1 alles vast te leggen, omdat het oude hoe langer hoe vlugger verdwijnt.

Tijdens deze tweede wandeling door oud-Loosdumen is er iets meer ruimte am ook de buitenkant van het dorp ten tonele te voeren. Dit is vooral belangnjk bu de voormalige Segbroekpo1der, waar nu een hele woonwijk is gebouwd en bijvoorbeeld bi] de Leyweg, die in slechts luttele jaren een volledige metamorfose heeft te zien gegeven. Niet aileen als hoofdverkeersader, maar meer nag, omdat oak daar de omliggende weilanden volledig znn bebouwd en slechts de wijknamen nog een zeer vage herinnenng vasthouden aan een verdwenen boerderij. Een enkele maal rna est hier noodgedwongen tot iets jonger matenaal een toevlucht worden genomen, maar de toestand, zoals die daarop voorkomt, verschilt met veel van die, welke aan het begin van onze eeuw bestond,

Voora1 ten behoeve van diegenen, die niet altijd in Loosduinen of omgeving hebben gewoond, werd v66rm dit boekje een kaartje opgenornen uit omstreeks 1865. Hierop znn de gemeentegrenzen aangegeven, zoals die tot 1903 golden. Helaas ZIJn sommige plaatsehjke naamsaanduidingen daarop met geheel correct, maar de voorkomende onjuistheden maken dit kaartje met mmder interessant. Duidelijk ziet men hier de twee duinenrijen, waartussen zich de Seg-

broekpolder bevindt, terwijl Kijkduin nog slechts als naam bekend was en op het kaartje met staat aangegeven, Hoe meer men er naar kijkt, hoe meer bijzonderheden men ziet, welke vele hennnenngen uit vervlogen jaren zullen oproepen.

Een van de dingen, welke ill het toch wel bijzondere dorp, dat Loosdumen was, in vergetelheid dreigt te geraken, zijn de bijnamen, waarvan er vele bestonden, zoveel zelfs, dat hier een strenge selectie moest plaatsvmden. Hieronder volgen er een vijftigtal:

Piet Worst, De Sijs, Mie de Sneur, De Snuggere, De Baardaap, Jan Knip, Frans Scheet, Manus de Mol, Kees Sup, Dirk Treuzel, Jan de Jood, Lange Bernhard, Hein de Kluif, Dikke Daan, Lange Bet, De Kaaskop, Dove Piet, Hannus Kak, Klaas Zuinig, De Kroospeer, Jan Hip (ook toen all ), Boile Nelus, Hzeren Hein, De Vergulde Bede1aar, De Hofbaker, Flip Rijst, Spinaziekapelaan, Zwarte Bernhard, Bas de Bok, Aai de Pikneus, Aai de Pauw, Dubbele Dog, Hit Be, Koopman Kak, Grote C, Lange Nol, De Neut, Piet de Knor, Dikke Neel, Dikke Willem, Mottige Jan, Piet de Pukkel, Schele Willem, Kees Kietelsteen,De Spin, Mie Bello, Houten Pauw, Rijke Piet, Zoete Toetje, De Rietluis, Piet de Pruis, De Pienderte), De Artilleriebult, De Breemse,

Gedurende de ruim honderd jaren, dat Loosduinen als zelfstandige gemeente heeft bestaan, stonden de volgende burgemeesters aan het hoofd: F. van der Goes

(1811-1813); G.H.L. Hooft (1813) tevens president van het voorlopig bestuur (1813-1817); D. Fracois, eerst als schout (1817-1825) daama als burgemeester (1825-1840); J.M. Jansen (1840-1850); H.C. Waldeck (1850-1872), G.N. de Voogt (1872-1883); mr. H.A. v.d. Velde (1883-1901) en mr. dr. H.W. Hovy (1901-1923).

Op sportgebied heeft Loosduinen ook zo het een en ander geleverd, Bi] wielrennen denken wij aan Piet Moeskops, Koos Storm, Henk Alkema en niet te vergeten mejuffrouw Mien van Bree (Nederlands kampioene), Bi] het schermen was dit mejuffrouw Anny Middendorp, bij het paardrijden mejuffrouw Riet van Woerden. Op voetbalgebied maakten Kees v.d. Zalm en Piet de Zoete meermalen deel uit van het Nederlands elftal. Het grote aantal sportveremgingen zal hier wel niet vreemd aan zijn.

Nu ook het laatste oude tuinbouwgebied (Waldeck) binnenkort gaat verdwijnen en de hier gevestigde bedrijven zullen worden verplaatst naar "Madestein", is het goed even te memoreren, dat vele van de tuinders, welke hen voorgingen, de naam van hun bedrijf (of een andere bestaande en met verdwijning bedreigde naam) hebben meegenomen, zodat deze namen niet zullen verdwijnen.

Een voorbeeld dat navolging verdient, oak bij de bejaardenoorden, welke in Loosduinen en directe omge-

ving (zullen) worden gebouwd. Men denke maar als voorbeeld aan de naam "Groenhove", waaraan niets meer herinnert.

Na het verschijnen van het eerste deeltje bereikte mij wel eens de klacht, dat vele zaken wat summier wetden aangegeven. Dit vindt zijn oorzaak in de beperkte ruimte, waaraan de onderschriften znn gebonden, Ook de keuze van de afbeeldingen was vaak zeer moeilijk, daar de voorraad (gelukkig) groot was. Gestreefd is echter, om van dit deel geen herhaling maar een aanvulhng te maken, hoewel in sommige gevallen toch weI een biizondere kaart werd opgenomen, welke een soortgelijk beeld geeft, als in het eerste deeL Elm foto heb ik gemeend opnieuw te moeten opnemen: de schoolklas van de Wilhelmina-school, daar ik sindsdien van een oud-Loosduinse de volledige naamlijst van de daarop voorkomende personen ontving, Aan haar en vele andere Loosduiners wil ik gaarne mijn hartelijke dank uitspreken voor de informatie, de foto's en het geduld, hetwelk zi] rnij betoonden. Oak de medewerking van de ambtenaren van het Haags gemeentearchief was hoven alle lof verheven. Rest rnij nog mijn verontschuldiging aan te bieden, indien hier en daar een onnauwkeurigheid is ingeslopen, of als niet iedereen, die op de afbeeldingen voorkomt, werd genoemd. Hierdoor hebt u nu zelf de gelegenheid om de tekst aan te vullen.

1. Het grondgebied van Loosdumen tot 1903. Dit kaartje dateert van rond 1865 en is afkomstig uit de Gerneente-atlas van Kuiper.

PIWT'i('IE zrr» 1101.1 .. :"1>

(;t:mr,n: J.OOSIHT'E:'i,

" ??? '/ ???? " .. '1" ..? ".

-,

····z~"

I: . I '::. R ,'-

: :>

..??.?.. -

, ,

_._. __ .???.???? f ???? J.;,,.n'""':'} ''''''_.''-;1

I~',:"~,, l..-/,

'.'

2. Evenals het eerste deeltje begint oak dit deel met een beeldenreeks van de Loosduinseen Haagweg. Op de grens van de gemeente stand sinds rand 1825 een tal, uit de opbrengsten waarvan het onderhoud van de straatweg Loosduinen-Monster werd betaald. Rechts over de brug bevond zich het bekende artiestenkoffiehuis, onder beheer van Bart Snoek. De brug in de straatweg leidt over de afzandingsvaart, welke langs de Beeklaan liep.

3.Dat de Westlandse "moordenaar" inderdaad kansen genoeg had om deze naam waar te maken, blijkt goed uit deze foto van 1931. Deze opname, vlakbij de Noorderbeekdwarsstraat, toont de loc nummer 18 (de "J.C.Cluysenaer") bellend en sissend te midden van het overige verkeer, dat zich overigens weinig lijkt aan te trekken van het gevaarte. Het was een Hohenzollemloc, met een dienstgewicht van eenentwintig ton, in dienst gesteld in 1911.

4. Op deze plaat van de Loosduinsevaart, waarvan de opname dateert van 1914, ziet men eens te meer, dat de prachtige bomenrij met recht vermaard was. Hoewel toen de huizen rechts a1 aaneengesloten gebouwd waren, laat zich toch de landelijke rust aanvoelen, welke hier in voorbije dagen moet hebben geheerst, Op de plaats van het oude boerderijtje links, bewoond door Jacq. Flinterman ST. en later Warmenhoven, staat thans het Capitol-theater.

6. Door de eoneurrentie van de auto bussen, welke het grootste deel van het personenvervoer naar het Westland overnamen, kwam in 1932 het einde voor de stoomtram. Hier ziet men hem nabij de Valkenboskade, op de wisse1plaats. Ook deze loe nummer 19 was een Hohenzollern, welke de naam droeg van "A.K.P.F .R.van Hasselt" en in 1912 in dienst werd gesteld.

7.Tot 1925 lag over de Loosduinsevaart, waar nu de Gooilaan begint, een oud bruggetje, dat voor schilders en prentbriefkaartuitgevers blijkbaar een onweerstaanbare charme had, gezien het grote aantal afbeeldingen, dat er van bestaat. Het leidde naar de boerderij "Rustenburgh", welke lag op de plaats, waar zich thans de sportvelden tussen het scholencomplex bevinden. Reeds in 1622 werd deze boerderij genoemd (toen nog als "Bollenhofsteede"), welke later uitgroeide tot een herenhuis,

8. Dat de schilders zich niet tot het bruggetje beperkten, bewijst deze kaart uit 1909, waar men hen druk bezig ziet de boerderij te vereeuwigen. In de vorige eeuw kwam deze in het bezit van koning Willem II, daarna daalde het herenhuis weer af tot gewone boerderij, welke in 1925 plaats maakte voor de arbeiderswijk "Rustenburgh", Nog lang heeft de prachtige oprijlaan zich met zijn bomen kunnen handhaven als middenplantsoen van de Gooilaan, tot ook deze bornen ill de noodkachel verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek