Loosduinen in oude ansichten deel 3

Loosduinen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1822-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Als oudste afbeelding in de tot dusver verschenen deeltjes over Loosduinen, ziet u hier de Oude Haagweg. Rechts de uitspanning "Halfweg", met daarnaast een woning, waarachter zich een kolfbaan beyond, die "De Drie Indianen" heette. Later vestigde zich hier de Firma J. van Rossum. Links ziet u het bruggetje naar de huidige Medernblikstraat, gebouwd in 1645. De Laan van Eik en Duinen werd hier nog afgesloten door een hek, waarop stond "Toegang tot het Kerkhof", Het schilderij werd gemaakt door de vroegere burgemeester van Loosduinen, Waldeck, een niet onverdiensteIijk schilder. Hoewel ongedateerd, moet het stammen uit de tijd van v66r 1870, gezien de aanwezige bebouwing aan de rechterzijde. Let u ook eens op de hondekar, het vervoermiddel bij uitstek voor de kleine handelaar.

LOOSDUINEN (Halfweg)

Photo H. v, Noort, Loosduinen,

10. Nauwelijks dertig jaren later is de toestand dramatisch gewijzigd. V66r de herberg "Halfweg" is nu een open warande gebouwd, terwijl sinds 1882 de stoomtram een plaats heeft gevonden op de Oude Haagweg. Zoals gewoonlijk, was ook bij deze drinkgelegenheid een halte van de stoomtram geplaatst. Op deze uit 1902 daterende ansichtkaart, die nostalgische herinneringen aan "Ot en Sien" uit onze eerste leesboekjes oproept, herkennen we, van links naar reehts: Jan van Rossum met fiets (zoon van de timmerman Jan sr.), een jongen Romijn, een jongen Lazarom, de dienstbode, Klara Valkenet, vrouw Valkenet met een baby op de arm en Gerard Lazarom. In de deuropening staat kastelein Lazarom. Voorbij de herberg ziet u het hek van de school.

11. Op de hoek van de Oude Haagweg en de Laan van Eik en Duinen lag reeds sedert omstreeks 1700 een boerenwoning met daarachter een kolfbaan. Deze woning ("De Drie Indianen" genaamd) werd in 1870 gekocht door P. van Rossum, die de kolfbaan tot timmermanswerkplaats liet verbouwen. Zijn zoon Johannes liet in 1893 het voorhuis verbouwen en van een nieuwe voorgevel voorzien. De in 1848 opgerichte firma Van Rossum had niet aileen in Loosduinen en het Westland, maar ook in de rest van ons land een zeer goede naam en heeft daar veel gebouwd, onder andere bijvoorbeeld het gebouw van Peek & Cloppenburg in Den Haag en het kamp voor Belgische vluchtelingen in Nunspeet, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op deze foto uit 1895 ziet u Johannes met een van zijn zonen, Carel Cornelis, die hem later in de zaak zou opvolgen.

---.:.:-::- - - - ....

12. Het bruggetje bij de Medemblikstraat was niet z6 maar een bruggetje dat naar een stel boerderijen in de polder voerde. Het heeft een roemrucht verleden. Op deze brug immers nam op 1 september 1939, daags na de mobilisatie, koningin Wilhelmina een parade af van de regimenten grenadiers en jagers, onze keurkorpsen bij uitstek. U ziet haar hier op het moment dat zij een driewerf "hoera" uitbrengt op het leger. De binding tussen Oranje en Loosduinen is altijd sterk geweest, zoals onder andere de vele bezoeken van leden van ons vorstenhuis gebracht aan ons dorp bewijzen, waarbij mag worden opgemerkt dat koningin Emma ooit eens heeft gezegd dat zij het zo prettig vond dat de bevolking hen nooit lastig vie! tijdens wandelingen.

13. De Laan van Eik en Duinen is reeds eeuwen oud. Zij liep vanaf de Haagweg door de buurtsehap Eykenduynen tot aan het Dekkersduin. Ook werd de naam "Kerklaan" weI gebruikt, immers zij voerde naar de reeds in 1266 bestaande, aan Maria gewijde, kapel, welke waarsehijnlijk door rooms-koning Willem II van Holland werd gestieht, ter nagedaehtenis aan zijn vader. De eertijds vrij belangrijke buurtsehap was binnen enkele eeuwen bijna volledig verdwenen door overstuiving van de vruehtbare akkers, terwijl het voordien zelfs een eigen molen bezat. Nog tot in het begin van de jaren twintig bood deze laan een landelijke aanblik, zoals deze opname, gemaakt in de riehting Haagweg, uit 1925 toont.

14. De begraafplaats (Oud-) Eikenduinen is ontstaan uit het kerkhof rond de vroegere kapel, waarvan de mine nog aanwezig is. Toen omstreeks 1580 de kapel op last van de staten van Holland werd verwoest, moeht ook het kerkhof niet meer worden gebruikt. Toeh werd eehter reeds spoedig weer op deze plaats begraven, zij het dat de overheid een oogje in het zeil hield, opdat er geen bedevaarten naar deze gewijde plaats zouden worden gehouden. In de voorrnalige kapel stond immers eertijds een wonderdoend Mariabeeld en werd een stukje van het heilig kruis bewaard. Deze foto toont de ingang met het halfeirkelvormige voorpleintje, dat door de aanleg van de huidige straat is verdwenen, omstreeks hetjaar 1905.

15. Binnen de nu nog aanwezige grondvesten van de afgebroken kapel werden vanaf het begin van de achttiende eeuw voornamelijk katholieken begraven. Onder hen bevonden zich ook de priesters en bisschoppen der Oud-Katholieke Clerezie (Jansenisten), die aan de overkant van de Haagvaart kerkten in het gebouwtje dat nog tot in onze dagen ,,'t Klooster" werd genoemd. De graven waren met witte, houten kruisen getooid, die in het laatst van de negentiende eeuw werden vervangen door stenen kruisen, die nu nog, bij elkaar geplaatst, aanwezig zijn. De stoffelijke overschotten zijn bijeengebracht in een gezamenlijk graf. De namen op de kruisen luiden: P. Snijders (overleden 3 juni 1695), A. van Winden (overleden 28 februari 1701), J. Block (overleden 22 maart 1746) en P. Foreest (overleden 1766). Pastoor Block was de eerste oud-katholieke pastoor van de parochie Eikenduinen. Deze foto van de gebroeders Delboy stamt uit omstreeks 1870.

16. Als men het bruggetje naar de Medemblikstraat overging, bereikte men, ongeveer tegenover de Den Helderstraat, aan de rechterzijde een tweede brug, die naar het zogenaamde "Klooster" voerde. Tegenover deze brug lag de woning van A. Kuipers, die daar een blekerij had. Hij was een van de vele blekers die zich in de loop der eeuwen op Loosduins grondgebied vestigde. Omstreeks 1960 werd het pand afgebroken om plaats te maken voor het parkeerterrein achter de flats Medemblikstraat 41-89. Tot in de eerste helft van de vorige eeuw liep over de plaats van deze woning de oprijlaan van het huis "Groenhoven", later vervangen door een eigen brug over de Haagvaart, in de nabijheid van de huidige Bosbesstraat.

17. AI in 1839 werd op een landkaart van deze omgeving het hier afgebeelde rijtje arbeiderswoningen aangegeven. Deze werden in 1936 afgebroken om plaats te maken voor de woningen Oude Haagweg 757-785, bij de Laan van Eik en Duinen. In cafe "Halfweg" (F.J. Duyvestijn) kon men toen een borrel kopen voor vier centen! Links van het cafe hield Duyvestijn nog een kruidenierszaakje, waar van alles te koop was, ook Van Vollenhove's bier, waarvan hij het hoofdagentschap voerde voor het Westland. Op de voorgrond ziet u de rails van de stoomtram, die hier echter in 1936 werden verwijderd.

18. Waar nu de Den Helder-, Medemblik- en Hoogkarspelstraat liggen, beyond zich vroeger een uitgebreid kassengebied. Zowe! onder plat glas als in warenhuizen werden hier vele so orten groenten en fruit geteeld, waaronder komkommers, tomaten, sla, bloemkool, peen, enzovoort, welke produkten gretig aftrek vonden in het nabije Den Haag, maar ook ver over onze grenzen. Op deze foto uit het begin van de jaren twintig ziet u tuindersbaas Gerard Kok met zijn personeel bezig met het verzorgen van de komkommers. Later werd dit de tuin van Frans Lelieveld. De rietmatten dienden om het gewas te beschermen tegen de vorst en werden's avonds heel geroutineerd uitgerold.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek