Loosduinen in oude ansichten deel 3

Loosduinen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1822-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

59. Voorbij Hendrik Hartman kwam men bij de "Kerkbrug". Op deze foto uit omstreeks 1920 ziet men nog de kosterswoning, hier bewoond door C. van Gaalen. Tussen de "Kerkbrug" en Hartman bevonden zich enkele eenvoudige huisjes, welke lange tijd verstoken bleven van de moderne voorzieningen, omdat door de diaconie en de Nederlands Hervormde Kerk in 1921 geen toestemming werd gegeven om leidingen hiervoor door de grond te voeren. Later gaf Hartman toestemming om dit over zijn gronden wel te doen. De personen op de brug zijn helaas niet herkend.

60. Reeds in 1777 was er sprake van een "Armhuis der Hervormde Gemeente", dat in 1810 werd verhuurd aan de staat, om te gebruiken als militaire kazerne. Het daarin gelegerde detachement was veertig a vijftig infanteristen sterk. Zoveel ouden van dagen (toen nog in hoofdzaak echt arme mensen) werden er gelukkig normaal niet in opgenomen. Tot aan het einde van de vorige eeuw voldeed het huis aan de behoefte, doch in 1909 werd het oude rusthuis afgebroken en een nieuw gebouwd. Ook dit heeft lange tijd standgehouden, maar in 1976 werd het afgebroken, nadat het nieuwe rusthuis was voltooid. Deze opname is van omstreeks 1900. Agent Holten kijkt toe. (Foto verzameling Jan van der Gaarden.)

61. Over het "Oude Vaartje", dat langs de Willem III straat liep, lagen nogal wat bruggetjes. U ziet hier de oude Kerkbrug, de voorganger van de eerder getoonde brug. Het lijkt zo een idyllisch p1aatje. Toch was het niet allemaal zo mooi a1s het er uitzag, want het vaartje diende tevens als open dorpsriool, zodat de stank, vooral met warm weer, niet te harden was. Maar ja, alles went en het duurde daarom nog jaren nadat deze kaart in 1904 werd verzonden, voordat daarin enige verbetering werd gebracht. Achter de fotograaf beyond zich de brug naar de hervormde pastorie. Het vaartje ze1f was al ouder dan de omstreeks 1640/1645 gegraven Haagvaart, vandaar waarschijnlijk de naamgeving, welke soms eeuwenlang kon b1ijven hangen.

62. Vanaf de huizen aan de Willem III straat kon men, v66r de aanleg van de Julianastraat (nu Luxemburgstraat) en omgeving, over de tuinderijen uitkijken tot aan de rooms-katholieke kerk toe, zoaIs deze opname uit 1899 laat zien. Op het stuk tuin links moet tot in de achttiende eeuw nog een binnenduin hebben gelegen, dat op de kaart van Kruikius uit 1712 de naam draagt van "De Heuvel". In 1904 werd meer naar rechts de Stationsweg (nu Lippe-Biesterfeldweg) aangelegd, met het nieuwe W.S.M.-emplacement. Deze opname werd waarschijnlijk gemaakt vanaf de kaIkovens, welke zich bevonden op de plaats waar nu de Schweringkade ligt.

oen .7( euvel

Photo H. v. Noorl.

63. Op de plaats waar zich op het ogenblik (in afwachting van de slopershamer) de verlaten gebouwen van de "Loosduinse Groentenveiling" bevinden, stond eeuwenlang een boerderij, welke "De Heuvel" werd genoemd, naar de op voorgaande pagina genoemde heuvel, welke eertijds tegenover "De Hennenberg" lag en waarop, naar de legende wil, een kasteel zou hebben gestaan, dat door de zondige levenswijze van de bewoners in de grond verzonk. Op deze kaart uit 1900 staan onder anderen twee Van Alkemade's, de bewoners van deze boerdetij, van wie er een jarenlang in de gemeenteraad van Loosduinen zitting had.

LOOSDUINEN

Station Westl. Stoomtr. Maatschappij

=

64. Oorspronkelijk reed de stoomtram door de Emmastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat), Tramstraat en dan met een scherpe bocht door de Zeestraat (Arnold Spoelstraat) en de Willem III straat naar het Westland. Door toenemend gevaar voor de andere weggebruikers en door technische problem en met nieuw aan te schaffen materiaal, dat ook op het gewone spoornet zou kunnen rijden, werd besloten om een andere weg te zoeken, welke werd gevonden door de aanleg van de Stationsweg (nu LippeBiesterfeldweg), oorspronkelijk nog niet toegankelijk voor gewoon verkeer. Daar werd, naast het emplacement en de remise, ook een echt stationsgebouw neergezet, dat in de volksmond al spoedig de naam ,,'t Witte Huis" kreeg. Rechts ziet u schilder Tazelaar. Deze kaart is uit 1904.

Loosduinen Station W. S. M.

65. Hier ziet u, in 1910, de stoomtram klaar staan voor vertrek naar Den Haag. Meestal was het geen lange trein, maar zeker waren er toch altijd tenminste twee personenrijtuigen. Ook was daarin een postafdeling, waarin de post, welke uit het Westland rneekwam, werd verwerkt, getuige de speciale poststempels die nog vaak op oude prentbriefkaarten worden gevonden. Links ziet u weer het station" terwijl aan het begin van de weg het adrninistratiegebouw staat, met daarvoor het huis dat later werd bewoond door de directeur van de W.S.M. jonkheer Roell. Rechts ziet u nog juist iets van de remise.

Eoosouinen

R. C. Kerk

66. We keren nu weer terug naar de "Witbrug", waar we ons bij afbee1ding 43 reeds bevonden. Op deze kaart uit 1905 ziet u de rooms-katholieke kerk, met daarachter de St.-Petrusschool. Rechts ziet u de woning van burgemeester Hovy, nu gemeentesecretarie. Langs de Emmastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat) ligt de beruchte, nog ongedempte "stinks1oot". Links de brug naar de Hovybuurt, terwij1 in de weg de reeds eerder genoemde "Hazenbrug" is te zien. De sloot 1angs deze straat werd in 1918 eindelijk gedempt, nadat hierover reeds tientallen jaren in de gemeenteraad werd gepraat. De dorpsdichter Piet de Zoete, die kort na het maken van het gedicht op een der vo1gende pagina's, stierf, mocht de demping he1aas niet meer meemaken. Zijn dichterlijke ontboezeming zegt echter genoeg.

67. Op 15 augustus 1925 vierde pastoor J. van der Horst zijn vijftigjarig priesterfeest. Dat zijn parochianen dit niet ongemerkt lieten voorbijgaan, laat zich zien in deze opname van de prachtig versierde kerk. Helaas is deze kerk in latere jaren van binnen grotendeels wit gekalkt, waardoor hij wel aan luister heeft verloren. Op de muur ziet u de taferelen van de kruisweg. Pastoor Van der Horst kwam in 1904 in Loosduinen. Zowel in het kerkelijk als in het verenigingsleven heeft hij veel voor zijn parochianen gedaan, getuige de vele eerstesteenleggingen welke hij gedurende zijn priesterschap in Loosduinen heeft verricht. Hij overleed op 23 december 1929.

L 0 0 SOU WE N

Errmastraat

z o

3.

68. Na al die verdwenen stukjes Loosduinen is het soms een verademing om ook eens iets te laten zien dat ook voor de nieuwe Loosduiners nog herkenbaar is, zij het dan dat de prachtige bomen links en voor de St.-Petrusschool op de achtergrond, zijn verdwenen. Dat is jammer, want juist hier gaven zij zo'n gezellige, dorpse sfeer. Links op de achtergrond een paard en wagen, met daarachter de omnibus van Bochove, die hiermede in de jaren 1904 en 1905 de W.S.M. concurrentie probeerde aan te doen, hetgeen in het begin wellukte, omdat zijn tarieven vee1lager 1agen dan die van de stoomtram. Later echter sloeg de volksgunst om en moest hij ermee ophouden. Tot 1914 woonden hier onder anderen dr. Van Luik, daarna dr. Vechtman. Nu woont dr. Kroon daar nog in het eerste huis links vanaf de school.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek