Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In de serie "In oude ansichten" komt nu Loppersum aan de beurt. De opzet is iets te laten zien van hoe het vroeger was. Niet , hoe het heel vroeger was; dus niet de borg Duirsum in den Ham; maar hoe het was in de dagen, waaraan de ouden nog heugenis hebben. Zo kunnen de jongeren er nu kennis van nemen. Ze kunnen zien hoe het Marktplein er uit zag: een besloten ruimte met een tweetal pan den ten noorden, een logement ten oosten, de eerste huizen van de Hogestraat ten zuiden en de pastorie ten westen. Door de afbraak van de beide huizen aan de noordkant en het afbranden van het logement is de beslotenheid verdwenen.

Bijna al de foro's in deze uitgave zijn gemaakt door de heer W.F. Pastoor (1884-1972), die als fotograafwijd en zijd bekend stond. Hij heeft veel foto's genomen, die van historisehe betekenis zijn. De familie heeft voor deze uitgave gaarne toestemming verleend van zijn werk gebruik te maken, waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Een woord van dank past ook aan de heren J .A. Lommert en K.P. Zijl, die beiden een rijke verzameling oude foto's en dorpsgeziehten bezitten. Zo was er volop keuze , deze is gemaakt in overleg met de heer Zijl. Helaas moesten we ons beperken; we hadden gaarne veel meer opgenomen.

Voor de vraag, wie er afgebeeld staan en wie toen de huizen bewoonden, moesten we uiteraard bij de ouderen zijn. Dank zij veler me de werking zijn we heel wat aan de weet gekorncn. Wat de een niet wist, wist de ander. Zo ging het verleden weer leven.

Van dat verleden , van de rnensen, de bomen en de huizen die afgebeeld zijn , is veel verdwenen. Ook velerlei

ambaeht en nering. In plaats van de heer Pastoor is geen andere fotograaf gekomen; er is ook geen uurwerkmaker en goudsmid meer , geen kuiper en geen ijzersmid en ook geen rijksontvanger. De zuivelfabriek is opgeheven evenals de koffiebranderij, de mosterdrnaalderij, de veiling en het tiehelwerk. De Lopster jaarmarkt (paarden en vee), die oudtijds aanving op de derde woensdag van september en drie dagen duurde , is totaal verlopen. Wat kermispret is er nog van overgebleven.

Laten we nu het dorp even rondgaan. We beginnen uiteraard op het Marktplein , nemen even een kijkje in de veiling aehter het hotel Rienks om dan via Hoge- en Lagestraat langs de Sehipsloot naar de Wijmers te gaan. We gaan met de zon om, dus eerst in de riehting van de molen; langs Molenweg en station even over het spoor om dan via Singelweg en Wirdumerweg bij de kerk te belanden, waar de koster ons staat op te waehten. Nu langs Nieuwstraat en Kruisweg weer op de Wijmers af om dan via Middenpad en Hogestraat op het Marktplein terug te keren. Nu nog een blik in de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis, waar de vroede vaderen bijeen zijn, om dan ten slotte buiten het dorp het bieten rooien en de huldiging van dokter Van Hulten mee te maken.

Zo hebben we heel wat mogen zien van het oude , dat verdwenen is of bezig is te verdwijnen. Je wilt het wei vasthouden en toeh ook weer niet, want "Ieder woelt hier om verandering". Ook hier geldt:

Ziet, hoe alles hier verandert, en vertrouwt alleen op God.

1. Het Mark tplcin met links de pastorietuin , daarachtcr het huis en de winkel van Anneko van der Laan, hUIS- en rijtuigschilder. In het hoge huis woonde eerst Schelto Klinkhamer (lapkeskoopman), daarna Heinrich Waindrich (barbier). Het 11Uis op de achterzrond is van kassier D.J. Huizinga. Rcchts hotel Rienks. In 1872 hecft F. Ricnks, logementhoudcr in .,Het Wapcn van Loppcrsum " cen poging gcdaan hct gemeentchuis onder zijn dak te krijgcn, maar dat is afgewezen. Achter het woord "Biljart" is het wapen te zicn. Na F. Ricnks volgde zijn zoon Klaas hem op. Het pand is afgebrand in mei 1957.

2. De veilingloods van de vcrcniging .J'Esperancc" stand achtcr hotel Ricnks 01' de gcdcmpte Kerkcgracht en deed hicr dicnst tot in 1922 hct ve.ilinggebouw ,.Pomona" vcrrces. Dczc loads is loen verplaatst naar de boerdcrij "De Lege Schotel" te Oesingewccr. Bij het paard staat Ebo Zaagman van Zeerijp; achter hem Jaap Dicpcn, naast deze Eppo Pastoor, brocr van de fotograaf die deze rota in 1910 maaktc.

3. Hogestraat en Marktplcin, waarachtcr de pastor ie die, na hct vertrek van dornincc R. Buitcr (1915-1937), is afgebroken. Daarachter staat de slachtcrij van H. Altink. In hct eerste huis links woonde de wcduwc P. Doornbos. Hicr stond vanouds herberg "De Roes", tevcns rcchthuis. Daarnaast de boekhandeJ van H. Harsveld, tevor en schoolmeestcr mill de school aan hct Kerkpad. Naast Harsvcld woonden er vcrder Kl. Borgman, J. Vcnhuizen, vrouw Nienhuis, P. Huis (in "De Klornpcndans") en in dat hoge huis bakker Jonker. De foto dateert van 1910.

4. In de Hoge- en Lagcstraat woo nde links vervcr J. Lommert, die kcurig kon schildercn, Reehts de galanteriezaak van P. Pastoor, waar zijn zoon Willem als fotograaf is begonnen. Na zijn huwclijk vestigdc hij zieh in de Lagcstraat in hct huis met arkcnecl. Naast P. Pastoor woonde de weduwe F.J. Hofman, daarnaast de wcduwe J.H. Stecnhuis en daarnaast stond hotel ,,'t Gemeentchuis" met aanplakbord van de gerncenrc. Op de voorgrond zicn we Eeuwko Kremer, Johanna Pastoor en Janncs Lornrnert: achteraan Ecnje Engelsman en gehecJ rechts Piet van Ess met spoorwegpet. De opname is in ] 902 gcrnaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek