Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Marktschepen in de Schipsloot tijdcns de Lopster markt. Langs heel de Lagestraat staan kr amcn. Rechts de molenberg, waarop zich tot 1836 ecn korenmolen bevo nd. Vooraan het molenhuis, bewoond door EJ. Kuiper. Tussen rnolenhuis en "Het Blauwc Huis" de oude sarrieshut. De "sarrie" moest er tot 1851 op toezien dat de belasting op het malen werd bctaald. Naast het molenhuis woonde snijder (kleermaker) Johring, naast hem gruttcr H. van Dam en achter hem Ede Wieringa. Dan de winkcl van Andr. Smit en H. Rozema (later snijder Johring). De opname dateert van J 910.

11. Herberg "Het Wapen van Fivelgo" op de hoek van Wijmcrsweg en Lagestraat. Herbergierstcr is de weduwe Goldhoorn. Achter de doorrit staat de Nutsspaarbank (gebouwd in 1905); daarachter de smederij van J. Eertman. Op de ach tergrond het geboomte in de tuin van doktcr Camphuis, Het huis rcchts heeft G.B. G1as van "Landlust" in 1870 laten bouwen; later word her bewoond door vcearts D. Muller. Op de brug (Roggemolentil) naderen notaris Werumeus Buning en veld wachter Hommes. Dc toto is uit 1910.

12. Deze foto van de Wijmers is genornen vanaf de draaibrug naar Nanninga's houtstek. Achter "Het Wapen van Fivelgo " ziet u de doorrit van "Het Blauwc Huis", cvencens cen herberg. Daar woonde H. Harhuis. Daarnaast de kuiperij van J. Alsema. Op de aehtergrond de molen van Muda en rcchts de houtstek van Nanninga. Het meisje op de voorgrond met de fiets is Margriet Jcnscma: later getrouwd met dokter I.S. Steenhuis. In de deur staan Rika en Lupke Goldhoorn. Op het hek zit Barteld van der Laan, De opnamc is rond 1910 gernaakt.

13. Het graven van het Westeremdermaar ten westen van hct dorp. Later is dczc bocht afgesneden, In hct huis op de achtcrgrond woonde Garmt Dutrner op de hock van Stedumer- en Siuxumerweg. Rechts van dit huis is in 1909 villa "Storka" gebouwd. Dunner was mulderskneeht bij Huizinga. Om de modder helemaal naar boven te krijgen werd deze doorgegevcn van schop tot schop (in haakschop).

14. De korenrnolcn ,.StonIlvogel", in 1849 gcbouwd door H.1. Klein in samcnwerking met de pelmulder K.T. Muda, Deze molcn diende tcr vervanging van die aan de Schipsloot, die in november 1836 was omgewaaid, Kore nmuldcrs waren hier H. Huizinga en G. van Oosten. Thans 1.1. Nienhuis. Op het perceel links, waar thans villa "Storka" staat, stand in de vorige eeuw de bierbrouwcrij van H.l. Klein, later Wierenga. Deze is door brand vcrwcest en niet herbouwd. Rechts staat het geboomte van dokter Camphuis,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek