Lunteren in oude ansichten

Lunteren in oude ansichten

Auteur
:   Vincent Lagewey en Jan ten Ham
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4584-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lunteren in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een foto van het oorspronkelijk herstellingsoord voor onderwijzers, dat in Lunteren kortweg het "H. 0." genoemd werd. Op 8 september 1898legde "de vader van het H. 0.", de heer H.I. Cramerus, de eerste steen en op 30 juni 1900 werd het gebouw in tegenwoordigheid van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en vele andere autoriteiten offici eel in gebruik genomen. Ook in dit geval werkten enkele Lunterse notabelen mee aan de totstandkoming; de heren Dinger, Van den Ham en Schothorst stelden de grond ervoor kosteloos ter beschikking. Het sanatorium in deze vorm brandde op 29 februari 1932 bijna tot de grond toe af.

40. Het geheel uit hout opgetrokken landhuis "Dennenhorst" van de familie Dinger is al heel lang een vertrouwd beeld op de hoek van de Molenweg en de Boslaan. Omstreeks 1910, toen deze foto gemaakt werd, was er echter nag geen sprake van de Boslaan, maar weI van "De weg naar het vliegveld". Met dat vIiegveld werd het toenmalige vliegkamp op de Daesburgerheide bedoeld, dat was aangelegd am grate aantallen bezoekers te trekken - die zijn er eigenlijk noait gekomen, maar Lunteren hield er wei een fraaie laan aan over.

41. Terzijde van de Boslaan, ongeveer tegenover het huidige Bosbad, werd in vroeger jaren gevoetbald. Hier is een vijftiental enthousiasten bezig met het opzetten van een consumptietent op dat terrein in verband met een te houden voetbaltoernooi. Bovenop het bouwsel zitten, van links naar rechts: W. van den Brand, J. Roekamp, Driekus ten Ham, G. Roekamp, Dirk van Holland, Geert Schreuder en M. Maasse. Daaronder, op de fiets, C. Rison en naast hem, staand of leunend, J. Scheepstra, G. Hendriksen, Drikus Jansen, R. van Holland, H. Klomp en Ab Molenaar.

Z.S.R. TE LUNTE.REN

42. In 1918 kocht het bestuur van de Vereniging Zendingsstudie Raad uit Utrecht vijf percelen grand van de Stichting Het Lunterse Buurtbos en boomkweker Hassley, met het oogmerk daarop een conferentiekamp op te richten. Dit kaartje uit die tijd geeft de plaats aan waar het kamp zou komen en tevens een aardig overzicht van het dorp Lunteren in die jaren.

43. Binnen het jaar verrezen er aan de rand van het Buurtbos zeven houten barakken, die plaats boden aan honderd vijftig personen. Met de Stichting Het Lunterse Buurtbos was tevoren overleg gepleegd, opdat de plaatsing en uiterlijke afwerking van de bouwsels geen afbreuk aan het natuurschoon zouden doen. De vraag of die lelijke houten barakken dat nu inderdaad niet deden kunnen we nu wei in het midden laten, want het "conferentie-oord" is ten slotte allang verdwenen en vervangen door een modern congrescentrum.

·~.i:d¤~onda-!aan. Lunleren "

44. Vanaf de Van den Hamlaan kijken we, omstreeks 1915, even de Hillegondalaan in. In het huis op de voorgrond, huize Magda, hielden de gezusters Den Ouden toen pension. Kort na de Tweede Wereldoorlog is het gedurende een drietal jaren ook nog doktershuis geweest, want het werd toen bewoond door de huisarts A.M. Koolhaas.

Groeten uit Lunteren.

Stationstraat.

45. Zo omstreeks 1920 stonden er nog niet veel huizen aan de Spoorstraat, zodat de winkel en het woonhuis van bakker Adriaan Blankestijn op de hoek van de Stationsstraat behoorlijk in het oog sprongen. Naast de bakker woonde de varkenskoopman Bessel Dekker en in het huis rechts Gijsbert Klomp, die bij "het spoor" werkte. Boven diens huis zien we nog net het torentje van de gereformeerde kerk aan de Oranjestraat.

46. "AI rijden er geen hotsende hessenwagens meer over de mulle zandwegen, de Centraalspoor snelt sinds enige jaren over de ijzeren baan en doet de schimmen der oude Germanen opschrikken uit hun graven." Deze nogal hoogdravende beschrijving van de spoorverbinding tussen Ede en Nijkerk lazen we in de gids van de Lunterse VVV uit 1912. Het Lunterse station van de toenmalige Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij werd in 1905 gebouwd, De eerste stationschefheette J. Jonker en hij bewoonde met zijn gezin de bovenverdieping. Mevrouw Jonker kon nog wei eens boos worden als een machinist bij het wegrijden teveel rook maakte, want dat was niet erg bevorderlijk voor de helderheid van haar vitrage. Het gebouw staat nu op de monumentenlijst.

47. De Stationsstraat, waarvan hier een heel oude foto, heette vroeger Lieve Vrouwestraat. De herkomst van die naam is niet geheel duidelijk, wel was het omliggende terrein ooit kerkelijk bezit. Op een kaartje uit 1865 wordt de straat overigens aangeduid ais Engesteegje - de weg liep toen nog door Iandbouwgrond. In 1926 kwam de gemeenteraad tot de conclusie dat de benaming Lieve Vrouwestraat in het overwegend protestantse Lunteren niet erg op haar plaats was en men wijzigde daarom de naam in de Stationsstraat.

Achter het Oorp; rechts de Geref. Kerk ,

48. Zo omstreeks 1910 was het nog maar een kale boel in de Oranjestraat. De bouw van de gereformeerde kerk, rechts op deze foto, was mogelijk gemaakt door geldelijke steun van de heer Van Bijsterveld van "De Pauwhof". In 1905 werd door de jongeheer Arie van Bijsterveld de eerste steen gelegd en in 1906 kon de kerk in gebruik worden genomen. De eerste predikant, dominee G. Davelaar, was in zijn jonge jaren nog schaap herder op de Veluwe geweest. Aan het eind van de jaren vijftig is ter plaatse een nieuwe kerk gebouwd. In het huis geheellinks woonde in die tijd Evert Jan Boon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek