Maarn en Maarsbergen in oude ansichten deel 2

Maarn en Maarsbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.P. Briede
Gemeente
:   Maarn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4410-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarn en Maarsbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Dit boekje is een vervo1g op het in 1971 uitgegeven werkje met afbee1dingen van oude ansichten en foto's van Maarn en Maarsbergen. Reeds in het vorige boekje werd er op gewezen dat Maarn een vrij jong dorp is Maarsbergen is de oudste dorpskern, doch door zijn agrarische karakter a1s woonkern vee1 minder tot ontwikkeling gekomen dan Maarn - en dat het vrij moeilijk is om fotomateriaal te vinden van bee1den en gebeurtenissen van meer dan veertig jaar ge1eden; een termijn die a1gemeen a1s norm wordt genomen voor deze fotoseries.

Gebouwen bijvoorbeeld die v66r 1930 bestonden en nu zijn verdwenen, komen bijna niet voor. Zodoende zijn in deze uitgave, evena1s in de eerste, enige afbee1dingen opgenomen die dateren van de jaren na 1930 en die situaties betreffen zoa1s die toen waren, doch die nu vo1komen anders zijn of die van zo'n be1ang kunnen worden geacht dat zij waard zijn in deze uitgave te worden vastgelegd. Juist met het oog op de vestiging, na de tweede were1doorlog, van vele nieuwe

inwoners - de bevo1king steeg van 2.400 in 1945 tot 6.000 in 1975 - za1 het voor hen zeker interessant zijn er kennis van te nemen hoe Maarn er vroeger uit zag. Door de naoor1ogse ontwikkeling is het er in de gemeente de 1aatste jaren op ve1e punt en heel anders komen uit te zien, ook als gevo1g van de ve1e nieuwbouw.

Vele dorpsgezichten ziin in die periode veranderd. Het is evenwel niet de bedoeling van de uitgever die periode vast te 1eggen in deze fotoserie, welke beperkt blijft tot de jaren 1880-1930.

Gepoogd is om van het verenigings1even van voor 1930 foto's te achterhalen, doch dit had maar een pover resultaat. WeI zijn in deze uitgave meer foto's opgenomen waarop toenmalige inwoners voorkomen dan in het eerste boekje. Ve1e daarop voorkomenden behoren thans nag tot de bevolking van de gemeente Maarn. Moge ook deze tweede uitgave er toe leiden dat over Maarn en Maarsbergen meer "zicht" wordt verkregen op het verleden.

1. Het Tuindorp (woningbouwvereniging "Maarn") omvatte vijfenzeventig woningen en drie winkelpanden, gereedgekomen in 1925 - deze foto dateert van kort daarna - met daaromheen de eerste aanzet tot het ontstaan der dorpsbebouwing aan de noordkant van de spoorlijn, Aan de zuidkant daarvan (rijksweg 12 uiteraard nog niet aangelegd) bestond aIleen nog maar enige bebouwing langs de Kapelweg. Op de foto is duidelijk te zien de aan deze weg staande kapel van de Hervormde Kerk, gebouwd in 1923, met nabijgelegen woningen. Van de vijfenzeventig woningen werden er twee in de oorlogsdagen van mei 1940 door brand verwoest (waar nu de AMRO-bank staat), de drie winkelpanden en een woning werden verkocht, terwijl de gemeente een aantal jaren geleden tussen de woningen van de woningbouwvereniging nog enkele dubbele woningen bouwde.

2. Foto van voor 1914 van de provinciale weg naar Doorn, gezien in de riehting van het dorp Maarn ter hoogte van het cafe Plattenberg (reehts, thans "Huize Gadellaa").

3. Hoenderpark "De Venen", van de heer G.J. Blijdenstein aan de Buurtsteeg, dat bestaan heeft tot 1939.

4. De provinciale weg in Maarsbergen ter hoogte van de hervormde kerk (nog zonder torentje) in de jar en v66r 1914.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek