Maasbree in oude ansichten deel 1

Maasbree in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H.J. Manders
Gemeente
:   Maasbree
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4038-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbree in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Dit boekje is bedoe1d a1s een bescheiden bijdrage tot de kennis van oud-Maasbree. Het za1 voor de oudere generatie een weerzien betekenen met vertrouwde bee1den. De jongere inwoners en de nieuwkomers kunnen zich met behu1p van de foto's enigszins een bee1d vormen van hoe het hier vroeger was. Overeenkomstig de bedoeling is er naar gestreefd het boekje een zo gevarieerd mogelijke inhoud te geven. Van bepaalde onderwerpen, die we graag hadden opgenomen, konden evenwe1 geen foto's worden opgespoord. In dit verband noemen we onder andere de schutterijen (Maasbree was er vroeger drie rijk), de voormalige handboogvereniging (1929-1939) en oude ambachten. A1vorens onze wande1ing door oud-Maasbree te beginnen, zullen we als achtergrondinformatie u enke1e historische wetenswaardigheden meedelen.

Heel vroeger heette ons dorp Brede of Breij; later werd het Bree, de benaming die thans nog vrij populair is. Onder Frans bestuur (I790-1813) werd de benaming "Bree-sur-Meuse" ingevoerd, zu1ks ter onderscheiding van het p1aatsje Bree in de Belgische Kempen. Nadat in 1817 een poging van de toenmalige burgemeester, baron G. d'Olne, om de gemeentenaam Baarlo in te voeren op niets uitliep, werd ingaande 1818 officieel de benaming "gemeente Maasbree" ingevoerd en daarmee ook de huidige naam van ons dorp.

V66r de Franse tijd was Maasbree een heerlijkheid. Omstreeks 1798 werd het met Blerick en Baarlo tot een gemeente verenigd. Nadien zijn herhaaldelijk pogingen aangewend - door Blerick reeds in 1817 - om de gemeente te doen splitsen. Deze lie pen op niets uit, totdat in 1940 een gedeelte1ijke split sing volgde door de afscheiding van Blerick (vereniging met Venlo).

In september van het jaar 1786 werd Bree getroffen door een grote ramp, nl. "den schromelijken brand", zoa1s hij door de toenmalige schout, J. Vervoort, wordt genoemd. Niet minder dan tweeentwintig huizen en zeventien schuren werden een prooi der vlammen. In enkele oude huizen in Maasbree bevinden zich nog geb1akerde ba1ken die aan deze brand herinneren.

De inwoners vonden vroeger hun bestaan hoofdzakelijk in de 1andbouw en de veeteelt. Hierover 1ezen we in het gemeenteverslag van 1851: ;,De landbouw blijft nog immer gehecht aan oude vooroorde1en, terwij1 het geringe vermogen der meeste akkerlieden landverbetering, teelt van nieuwe gewassen, toepassing van nieuwe werktuigen, veerassen en meststoffen verhindert." Na 1854 komt hierin verandering, doordat men zich ge1eidelijk gaat toe1eggen op de teelt van nieuwe gewassen, het gebruik van modernere machines e.d. In 1885 werd het Landbouwcasino opgericht, de voor-

loper van de huidige Boerenbond. De Boerenieenbank ging van start in 1909.

Naast landbouw en veeteelt gaven de turfwinning (op gemeentegronden tot 1863) en de delving van ijzererts (voornamelijk in de jaren 1858-1868) werkverschaffing. Ret onderwijs beschikte tot 1905 over een openbare 1agere school. In genoemd jaar startten de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit S teij1 in Maasbree met een meisjesschool. In het jaar daarop werd de bewaarschool geopend.

Door de vestiging van een Rijkste1efoonkantoor in september 1898 kwam een voor die tijd zeer belangrijke voorziening tot stand. Voora1 voor het inroepen van geneeskundige hulp was deze van onschatbare waarde. Voordien was men genoodzaakt om te voet of te paard naar B1erick of Venlo te gaan om een dokter te waarschuwen. In 1904 werd Maasbree op het interlokale te1efoonnet aangesloten. Ret jaar 1923 bracht meer en beter 1icht in ons dorp. De elektrificatie, die toen een feit werd, bracht mede een einde aan de romantische straatverlichting door mid del van petro1eum1ampen. Lantaarnopsteker P J. Leijssen kon toen zijn laddertje voorgoed opbergen,

Met de komst van de stoomtram in 1912 werd Maasbree uit zijn isolement verlost. De exploitatie was oorspronkelijk in handen van de N.V. Stoomtramweg Maatschappij Venlo-Maasbree-Helden, In 1921 werd de stoomtramlijn overgenomen door de N.V. Lim-

burgse Tramweg Maatschappij en in 1928 kwam ze in handen van de N.V. Maas-Buurtspoorweg. De stoomlocomotieven werden in 1934 vervangen door dieselelektrische tramstellen. Na het einde van de jongste oorlog werd nie: meer tot herbouw van de verwoeste baantrajecten overgegaan.

De verbindingen met de omliggende plaatsen best onden tot het midden van de negentiende eeuw uit zandwegen. Daarna ging men er geleidelijk toe over, om de voornaamste wegen van een kiezellaag te voorzien. Ret stofvrij maken van wegen door middel van asfaltbeton komt eerst in de dertiger jaren. In die tiid (1935/1936) werd ook de huidige provinciale weg aangelegd, de "groete weeg", zoals hij in de wandeling wordt genoemd.

Aan het slot van deze beknopte informatie over oudMaasbree willen wij aan al degenen die kaarten en foto's te leen gaven, alsmede aan hen die in een andere vorm hun medewerking verleenden, op deze plaats erkentelijkheid betuigen.

1. Bij onze wandeling door oud-Maasbree gaat fanfare "St.-Aldegondis" voorop, weliswaar niet in uniform, doch in elk geval "goed gemutst". We treffen het gezelschap in 1912 aan bij cafe Van Kempen in 't Rooth; de fanfare bestond toen een jaar. Op de voorgrond staat dirigent Sjang Wijnhoven, gehee1links tamboer Stef Gommans.

GROETEN UIT MAASBREE

2. Zo'n zestig jaar geleden had men "op d'n hook beej Gorius" dit beeld van de Dorpstraat. Aehter de struiken reehts lag de winkel van Gorius Vaessen, te bereiken via een doorgang in het houten hek. In het tweede huis links had G. Tielen destijds een rijwielzaak annex reparatie-inrichting. Verseheidene jaren voordien stond op die plaats de smederij van G. Hermans, bijgenaams "Sjors". Hij was een bekend dorpstype.

3. Schoolfoto's uit vroeger jaren zijn er voldoende voorhanden. We kozen deze groepsfoto van de jongensschool in 1920. Menigeen zal zichzelf onder deze schooljongens ontdekken.

4. Bij cafe Grubben tegenover de jongensschool zijn we in de twintiger jaren getuige van dit ongedwongen samenzijn van de heren kerkzangers. Ret zijn van links naar rechts:

Sjeng Jacobs, meester Srneets, Antoon Grubben, Nelis Haenen, Lei Timrnermans, Sjeng Wijnen, Sefvan de Loo, Juup Grubben en Jan Vaessen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek