Maasdijk in oude ansichten deel 1

Maasdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3889-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het dorp Maasdijk is in vergelijking met andere Westlandse dorpen erg jong, Rond de eeuwwisseling was het eigenlijk niet meer dan wat woningen aan weerszijden van de Maasdijk, waaraan het dorp zijn naam ontleende. Een echte dorpskern kende men niet en ook de typische lintbebouwing zoals we die bij oude dijkdorpen vinden, was in feite hier niet aanwezig. Juist omdat het een kleine gemeenschap betrof, ken de niet aileen "iedereen iedereen", maar was men ook sterk op elkaar aangewezen. Dit heeft een saarnhorigheidsgevoel gekweekt, dat ook nu nog in Maasdijk sterk voelbaar is en sterker leeft dan in de meeste andere plaatsen in de omgeving. Door deze goede eigenschap en het feit dat ons vorstenhuis een erg grote plaats inneemt in de harten van de Maasdijkers, worden de jubilea van dit koningshuis en de jaarlijkse Oranjefeesten gevierd in een uitbundigheid een grotere plaats waardig.

"Maasdijk in oude ansichten" laat iets zien van het dorp in grootvaders tijd, ruwweg over de peri ode van 1890 tot 1945. Het behelst het tijdvak waarin Maasdijk zich ontwikkelde van gehucht tot dorp. Waar er nu ongeveer vierduizend Maasdijkers zijn, zuilen het er aan het begin van deze eeuw waarschijnlijk nog geen duizend zijn geweest. Er is getracht via de vele ansichten en foto's een beeld te geven van deze groei en ontwikkeling. Uiteraard geeft het

boekje tegelijkertijd de ontwikkeling en vooruitgang weer in het gehele maatschappelijke bestel van de onderhavige halve eeuw. Denken we maar aan de komst van het gemotoriseerd verkeer, de verbetering van het wegennet, het op peil brengen van het onderwijs en de gunstige veranderingen in de volkswoningbouw. Daarnaast groeide de tuinbouw uit van hoofdzakelijk volle gron ds- en platglasbedrijven tot de moderne intensieve glasbedrijven van dit ogenblik. Kortom, een algemene vooruitgang die het gewoon waard is om middels oude foto's in een boekje te worden vastgelegd.

Bij het samenstellen van dit boekje hebben we ontzettend veel medewerking van de bewoners van Maasdijk mogen ondervinden. Men proefde in die medewerking en in de talloze gesprekken een grote liefde van de Maasdijker voor zijn woonplaats. Daarvoor willen we graag onze hartelijke dank uiten, waarbij we voor het beschikbaar stellen van foto's en het helpen herkennen van personen speciaal dank willen zeggen aan mevrouw E. Verhey-Benard, mejuffrouw e. Valstar en de heren W.A. Doorduin, J.e. van Lenteren en Jac. van Staalduinen.

Tot slot wensen we aIle Maasdijkers en oud-inwoners van Maasdijk vee 1 kijk- en leesplezier met dit fotoboekje over hun woonplaats in de eerste helft van de twintigste eeuw.

1. Mogelijk van omstreeks 1895, maar ongetwijfeld van v66r 1900 is deze fraaie foto van twee Maasdijkse jongedames. Het zijn Gre van der Ende en Grie van Lenteren die hier voor de fotograaf poseren. Zonder twijfel hebben zij daarvoor hun mooiste zondagse kleren aangetrokken, die normaal alleen 's zondags bij de gang naar de kerk werden gedragen of bij een of andere bruiloft. Bekend is immers dat in die jaren vrijwel alle Westlanders na terugkeer uit de kerk hun mooie kleren weer uittrokken en in de kast hingen om wat minder mooie of meer alledaagse kleren aan te trekken. "Zondagse kleren" hebben trouwens in het Westland erg lang stand gehouden en zijn zeker bij de ouderen nog niet geheel verdwenen. Pas wanneer de garderobe met wat nieuws was uitgebreid, werd dat nieuwe voor de zondag gebruikt en wat men voorheen 's zondags placht te dragen werd dan wat meer algemeen gedragen. Mogelijk was het ook geen typisch Westlands gebruik, maar hield het meer verband met de zuinigheid die men in die tijd betrachtte.

2. Een zeldzaam mooie foto uit 1902 toont ons het vervoer van groente naar de veiling. Natuurlijk is bekend dat vroeger veel van dit vervoer per paardetractie gebeurde, dat is het bijzondere niet. Het bijzondere is dat we hier nog eigen fust van de tuinder zien. Pas in later jaren is de veiling er toe overgegaan fust in te kopen dat door alle tuinders gebruikt diende te worden. Zo zien we op de bok van de wagen bijvoorbeeld een mand met de initialen van Cor Valstar. Op enkele kisten ziet men bijvoorbeeld MKH Pz, dat stond voor de naam van tuinder Maart Kuyvenhoven Pzn. Van de personen bij en op de wagen werden herkend: de jongen bij het paard is Dirk van Staalduinen, naast hem staat zijn vader Leen van Staalduinen en op de bok zit de kleine Janus van Staalduinen (als jongetje toch in jurkje en schort; wat in die dagen bij de heel kleine jongens een gewone zaak was). De twee volwassenen die we verder nog zien zijn Vellekoop en Jan van Oosten.

3. In 1905 mochten de kinderen van de openbare school te Maasdijk samen met de meester eens naar het vogeltje kijken. Op de bovenste rij zijn dat, vanaf links: Marie Beekenkamp, Jant Beekenkamp, Huib Sonneveld, D. Vreugdenhil, J. Scheffers, J. Vreugdenhil, J. Leerdam en Adriaan Leerdam. Op de tweede rij zien we: Mietje de Jong, Meyntje Voogt, Pietje Sonneveld, Jannetje de long, Lidewij Leerdam, Jaantje Leerdam en Betje van der WeI. De derde rij begint met meester Westmaas, dan volgt een onbekend meisje, verder Neeltje van den Beukel, Klaasje de J ong, Aafje Sonneveld, Betje van der Ende, Trijntje Bos, Meyntje Voogt, Grietje van Baarsel, Klaasje van der WeI, Arie van der Ende en Leentje van der Ende. Onderaan treffen we ten slotte nog aan: Klaasie Sonneveld, Neeltje Vreugdenhil, Pietje van den Beukel, Arendje van den Beukel en een meisje van Vreugdenhil.

~

~

~ o t:l

->.: s; <l) ->.:

~

s; <l)

- '"

~

~

<l)

s;

~

4. Helemaal van het prille begin van deze eeuw dateert deze foto van de gereformeerde kerk met aangebouwde pastorie. Pas in 1927 werd de kerk verbouwd en belangrijk uitgebreid. De verhuizing naar de compleet nieuwe kerk geschiedde in 1967. Op deze oude foto heeft men herkend: voor de pastorie de eerste dominee van deze gemeente, ds. A Schippers, en mevrouw W. Schippers-de Kruiter. Verder volgen dan, vanaf rechts: mevrouw N. van Lenteren-van Staalduinen, Jaantje van Lenteren, Neeltje van der Houwen, Marie van Buren, een knecht van bakker De Boode, Joh. de Boode jr., A. van Eden, hoofd van de christelijke school, mevrouw Van Eden-Willemse en bakker Joh. de Boode sr. De hier afgebeelde kerk werd in 1904/1905 gebouwd onder architectuur van A. Luijendijk te Maassluis en door aannemer A. Poortman uit dezelfde plaats. Namens de kerkeraad werd de eerste steen gelegd door C. Valstar. Het gebouw werd plechtig in gebruik genomen op 18 december 1905, in een dienst onder leiding van ds. B. Heers uit De Lier.

5. Op 16 mei 1907 werd een aantal kinderen van de "School met den Bijbel" op de kiek gezet. Gezien de k1eding die de kinderen dragen, waren hun moeders reeds van te voren op de hoogte van deze gebeurtenis. Bovendien dragen ze a1lemaal schoenen, terwijl ze toen normaal met klompen naar school gingen. Het "N: 2" op deze foto betekent dat dit de tweede foto was die op die datum op school werd gemaakt. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Lena Vreugdenhil, Janna van Balen, Jaantje Sonneveld, Dirkje van der Boogerd, Mina Vreugdenhil, Anna Kuyvenhoven, een onbekende, Jaunetje Broekman en J ans Hoorweg. Op de tweede rij: we zien eerst juffrouw Gotte, dan Wim Doorduin Azn., Gerritje Vreugdenhil, Cor Kleywegt, Grie Groenheide, Dirkje Sonneveld, Pleuntje Dekker, Rina Dekker, Antje Valstar, Mien Hoorweg en het hoofd der school, A. van Eden. Op de derde rij staan:

Henk van Lenteren, Klaas van Balen, Leen Valstar, Cor Valstar, Tinus Wijnands, Jan Groenheide, Jan Vreugdenhil, Jan Vermeer, Hannes van der Boogerd en Leen van der Ende. Op de vierde rij treffen we aan, zittend: Bert Voogd, Trijntje Valstar, Bets van der Boogerd, een onbekende, Pleuntje Groenheide, Maartje Wijnands, Arie Wijnands en Janus Vermeer. Vooraan zitten ten slotte: Jan van der Boogerd, Dries Sonneveld, Aart Wijnands, Piet van der Endc en Kees Vreugdenhil.

6. "School met den Bijbel - 1 april 1900" lezen we op het kleine oude gebouw links op deze foto. Het stond naast de gereformeerde kerk. Op bovengenoemde datum werd deze school in gebruik genomen, met als hoofd der school A. van Eden. Slechts tot 1909 is dit gebouw als school gebruikt, men bouwde een nieuwe school achter het hier afgebeelde onderwijsinstituut. De foto werd genomen to en men naar het nieuwe gebouw erachter verhuisde. Op de foto zien we voor de fotograaf poseren, van links naar rechts: P. Valstar, Anna Kuyvenhoven, Reinier Schippers, die nu professor is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, vervolgens Adrianus Visser, Jakob Koornneef, Leen Valstar, Jaantje van Lenteren en Henk van Lenteren.

7. Rond 1910 werd dit kiekje gernaakt to en A.W. Doorduin kennelijk een paar vrienden op bezoek had, die bij hem een biertje kwamen drinken. Zijn gast links was A. Keyzer, timmerman te Maasdijk. Zelf zit hij aehter de tafel en zijn gast reehts werd moeilijk herkend, maar men meent dat dit een Romein is geweest. Ret tafereel speelt zieh af bij het huis van Doorduin, dat gelegen was aan het eind van de "tien plagen". De "tien plagen" was een tiental arbeidershuisjes dat in vroeger jaren door Van Lenteren was gebouwd. De huizen hadden beneden niet meer dan een kamer en een keuken en boven bestond de ruimte aileen uit een zolder. Toiletten had men niet in huis, maar buiten waren enige van deze nuttige zaken gebouwd, waarvan aile bewoners gebruik konden maken. De bouwkosten van deze zeer kleine woningen zouden destijds rond de achthonderd gulden per stuk hebben bedragen.

8. Ergens tussen 1910 en 1915 moet dit vriendelijke plaatje zijn gemaakt. Bovendien vinden we het aardig dit plaatje op te nem en, omdat de oudere steeds spreken van de strenge winters van toen, terwij! we de !aatste jaren de indruk hebben dat de koude winters voorgoed verleden tijd zijn. Wanneer er een flinke laag ijs was gevormd op de Westlandse sloten dan werd er vroeger erg vee! aan de schaatssport gedaan. De werkzaamheden in de tuinderij en op het boerenbedrijf waren geheel stil komen te liggen, of althans belangrijk minder, en men had mooi de tijd om een baantje te rijden. Deze drie stoere rijders doen dat op het ijs van het Zwetkanaa!; de middelste van hen zou Arend van Staalduinen zijn. De twee anderen moeten ook ongetwijfeld Maasdijkers zijn, maar werden he!aas niet herkend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek