Maasdijk in oude ansichten deel 1

Maasdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3889-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Maasdyk - Leeweg

29. De Leeweg was in 1920 nog een landweg waarvan aIleen een smalle middenstrook als paardepad was bestraat. De rest was zand en steenslag, dat gaf in de zomennaanden veel stof en in de winter en herfst vaak een modderpoel. Rechts zien we de bekende woning van de familie Kester. Aangezien er in het Westland vele families Kester woonden, werden deze onderseheiden door te spreken over "Kester van het Blauwe Hek". Tegenwoordig heet ook de laan naast deze woning Blauwhek. Aan de andere zijde zien we de woning van Jochem van der Hout,

ยท .

Maasdijk - Nolwoning

30. Omstreeks 1925 zag de Nolwoning er zo uit, bij de afrit van de Maasdijk naar het Nollaantje aan deze kant van de dijk. A1hoewel er ook hier we! het een en ander is veranderd, heeft de tijd hier niet zoveel kwaad gesticht. Uiteraard is het wegdek van grind en zand vervangen door asfalt en is de bovengrondse elektricitcitsleiding vervangen door een kabel in de grond, maar voor de rest is deze omgeving nog vrij aardig met rust gelaten.

31. Leerlingen van de christelijke school te Maasdijk mochten in 1924 sam en met de leerkrachten naar het vogeltje kijken. De meisjes die we op de achterste rij zien waren: N.r. Valstar, C.C. Voogt, E. Pontier, M. Vahrmeyer, A. Hordijk, A.A. Doorduin, T. Doorduin, Ant. de Geus en E. Visser. Op de middelste rij beginnen we links met het hoofd der school J.J. Top, dan onderwijzer J.J. de Dreu, W. Doorduin, C. Vahrmeyer, W.J. Pontier, A. de Geus, A.A. Doorduin, R.S. Doorduin, L. Voogt, M. Voogt, J. Voogt en E. Voogt, na wie we de onderwijzeressen J. van Leeuwen en D. van der Vlugt zien. Zittend op de grand zien we ten slotte: A. Voogt, A. Valstar, P.W. Hordijk, de latere burgemeester van de gemeente Naaldwijk, dan A. Hordijk, J.J. Hordijk, L. Kaat, M.J. de Geus, J. Pontier, W. Vahrmeyer en A. Doorduin.

32. In april 1900 werd te Maasdijk een " School met den Bijbel" gesticht. Erwerd een begingemaakt met een aantal van negenentwintig leerlingen. Als eerste hoofd van deze school werd benoemd de heer A. van Eden, die voordien onderwijzer was te Middelburg. Bijgaande staatsiefoto is gemaakt bij het vijfentwintigjarig bestaan van deze school. We zien er achter de tafel zitten, van links naar rechts: A. Broos, penningmeester J. Hordijk, secretaris A. Keyzer, voorzitter P. Valstar, C. van der Lugt, A.W. Doorduin en A.P. de Waal. Achter hen staan, eveneens vanaf links genoemd: D. van der Vlugt, J.J. den Dreu, mejuffrouw J. van Leeuwen, de echtgenote van het schoolhoofd mevrouw E. Top-van der Valk, hoofdonderwijzer J.J. Top, de oud-bestuursleden J. Koornneef, M. Kuyvenhoven Azn., G. van der Lee, F. Hoekveen, A. Visser, het eerste schoolhoofd A. van Eden, oud-onderwijzer C. Bor, dr. 8.0. Los, predikant in De Lier, die de herdenkingsrede had uitgesproken, en tot slot de oud-ondcrwijzeressen Barger en C. van Wijk.

Oranjeplern

33. Zo zag het Oranjeplein er uit kort nadat de woningen rond het jaar 1930 daar waren gereedgekomen. Het mooiste verhaal dat we hierover hoorden, was dat van elektricien Geert Boon, die zich in een van de winkels aan dit plein had gevestigd. Op de zondagmiddagen installeerde hij enkele extra luidsprekers bij zijn bedrijf, via welke hij de bekende voetbalreportages van de vermaarde verslaggever Han Hollander liet horen, De Maasdijksc jongens, van welke geloofsrichting ze dan ook waren, genoten daar met volle teugen van. Maar hun meer behoudende moeders spraken er uiteraard schande over.

!iaasdyk - Oranjesluis

-

34. Ret verdient aanbeveling dat de Maasdijkse bevolking een groot feest op touw gaat zetten, want de hier afgebeelde Oranjesluis bestaat nu ongeveer driehonderd jaar. Ret Oranjekanaal en de sluis werden aangelegd voor verversing van het water in de landerijcn van stadhouder-prins Willem Ill, maar vooral ten behoeve van het slot te Honselersdijk. In 1676 werkte de sluis en op 29 juni 1677 werd de rekening van dit grote werk gesloten. Het had een totaal van f 94.517,- gekost.

35. De achterzijde van de Oranjesluis zoals die er omstreeks 1935 he eft uitgezien. Het gebouw als zodanig is in eerste opzet bedoeld geweest als woning voor de sluiswachter. De sluis en het OranjekanaaI, die waren bedoeld om het water in het Westland te verversen, hebben volgens mr. dr. Th. Dolk, in zijn boek "Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland", nauweIijks goed gefunctioneerd, omdat het water dat men in die jaren inliet eigenlijk al te zout was. Maar precieze apparatuur om het zoutgehalte te meten had men niet, dus moesten de controlerende functionarissen proeven of het water voldoende zoet was. En echte fijnproevers heeft men wellicht ook toen al zelden gehad.

I

Maasdijk.

36. Zoals vrijwel elk dorp in die jaren, had ook Maasdijk met een tol te maken, en wei die op de weg naar Maassluis. Op de hoge Maasdijk, die nog slechts met een paardepad is bestraat, staat het tolhuis zeer strategisch opgesteld. Als je er door wilde had je maar te betalen. Rond 1922 deed je dat aan tolgaarder Bruning, die we in het midden van de foto zien. Links staat de wegwerker van de provincie, tegenwoordig kantonnier geheten, Arend Hoekveen. De wagen waarvoor mogelijk juist het tolgeld is betaald, was van Emavi te Maassluis en werd bestuurd door Grard van Straaten. Het tolhuis werd omstreeks 1936 afgebroken, toen de weg op de Maasdijk werd verb reed en van een goed wegdek werd voorzien.

Maasdijk. Verkadestraat

37. De Verkadestraat, aan de andere zijde van de Maasdijk, werd omstreeks 1925 door de fotograaf in beeld gebracht. De straat ontleende haar naam aan de boerenwoning van de heer Verkade, die we hier links nog zien, maar allang niet meer als boerenbedrijf in gebruik is. In de oude woning was het kruideniers- en gruttersbedrijf van Johan Sonneveld gevestigd. Meer naar achter was het drogisterijtje van Gina Lock. Zij fungeerde in Maasdijk ook als eerstehulppost, omdat er nog geen arts in Maasdijk was gevestigd. Iemand die na een ongeval moest worden verbonden kwam meestal eerst bij Gina Lock terecht. Aileen de zwaardere gewonden werden naar de dokter in De Lier of naar het ziekenhuis in Delft gebracht.

38. Rond 1926 werd een van de jaarlijkse uitstapjes van de gereformeerde knapenvereniging op het gevoelige celluloid vastgelegd. Het doel van deze jaarreisjes was meestal de Echoput en de Westerbouwing. Met de VIaS-bus uit Wateringen werden dat jaar vervoerd, staand vanaf links: Willem Valstar, Leen Dekker, Kors Kleywegt, Wim Doorduin, Jaap van den Bogerd, Arie Mosterd, Tinis Visser, Flip van der Berg, Marinus Prins, Jan van der Lugt, Michiel de Gens, Maarten van der Berg, Nick van Rijn, Wim Verkade, Ben Dekker, Piet Quak en meester Top. De drie jongens voorbij meester Top werden helaas niet herkend. Ook in en op de bus herkende men niet iedercen, weI nag Gerrit Koornneef en Gijs de Geus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek