Maassluis in oude ansichten deel 2

Maassluis in oude ansichten deel 2

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3894-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maassluis in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het is alweer zestien jaar geleden dat de eerste druk van "Maassluis in oude ansichten" van de pers kwam. Het bleek al gauw dat er veel belangstelling voor bestond. De eerste druk was spoedig uitverkocht en er volgden nog drie drukken. Het is misschien een wat stoute bewering om te zeggen dat Maassluizers waarheen ter wereld ook in de loop der jaren geernigreerd, weI een exemplaar in hun be zit hebben. Er bleef vraag naar een vervolg en hierbij wordt dan het tweede deeltje gepresenteerd. De uitgever - en natuurlijk ikzelf ook wel een klein beetje - kan aIleen maar hopen dat deel 2 een even gunstig onthaal ten dee 1 mag vaIlen als dee 1 1.

Er is nu eenmaal niet aan te ontkomen dat ook hier weer een tikkeltje nostalgie om de hoek komt kijken. Daar is, door de vele herinneringen aan een nog niet z6 ver terugliggend verleden, voldoende verklaring voor. Er is ook geen bezwaar tegen, als het maar geen overdrijving wordt, zo in de geest van: toen was alles goed en nu is alles fout.

De coIlectie "ansichten" en foto's heeft in hoofdzaak weer betrekking op de periode 1880 tot 1930/1940, maar wat die jaartallen betreft mag u weI een korreltje zout bij de hand hebben. Ontegenzeggelijk is er nadien heel wat veranderd en daarom hebben oudstadgenoten, die soms na jaren Maassluis weer eens bezoeken, enige moeite om nog vanouds in hun memorie vastliggende situaties terug te vinden. Maar dat heeft dan meer betrekking op het aanzicht van de

gebouwen, want het oeroude grondpatroon van onze binnenstad - Noordvliet, Goudsteen, Markt, Nieuwstraat, Zuidvliet en natuurlijk de Haven - is voor oudMaassluizers nog steeds herkenbaar. Maar ook de herinnering in den vreemde blijft bestaan en het is soms verwonderlijk te be mer ken dat, dikwijls na tientallen jaren, die herinnering aan het oude Maassluis bij geernigreerde Maassluizers nog zo vast in het geheugen staat gegrift.

Zo correspondeer ik de laatste jaren nogal eens met de heer Arie Mostert, nu achtentachtig jaar, zoon van de melkboer IJsbrand Mostert, die in 1910 met zijn gezin emigreerde naar Amerika. Heel oude Maassluizers herinneren zich IJ sbrand misschien nog. Zijn zoon Arie, toen vijftien jaar, haalt in bijna elke brief die hij schrijft, nog herinneringen aan het oude Maassluis op. En hij vertelt er van alsof het dingen zijn die gisteren gebeurd zijn, Over wat we dan maar het oude Lijnstraatkwartier zullen noemen - hij woonde in de Ridderstraat - en de namen van klanten van zijn vader, waar hij 's morgens om zeven uur al verse melk moest brengen. Andere reacties van oud-Maassluizers ontving ik uit Canada, Nieuw-Zeeland en Australie. Inderdaad, Maassluis blijk je, ook na jaren in het buitenland, niet te kunnen vergeten.

ZuIlen we eens proberen iets te proeven van de levenssfeer van zo rondom de eeuwwisseling? Het is niet zo moeilijk. Advertenties in couranten uit die tijd leveren stof te over. In het "Advertentieblad" van 23

december 1893 biedt de heer Dingernans (toen wonende Noordvliet Z.Z. hoek Lijndraaierssteeg) prachtige Gelderse worst aan voor de boterham, grote schijven, dun uitgesneden, voor veertien cent per ons. En voorts: barbier J.W. van Platen, Zuiddijk 42, houdt tweede kerstdag zijn winkel open tot een uur namiddags; J. Cats, Weg (= Noordvliet), biedt steenkolen aan a zeventig cent per mud en petroleum per vijf kan een kwartje; B. Karstens, Hoekerstraat L 126, verkoopt magere lappen en rollade voor veertig cent per pond en spek voor zesendertig cent; voorts diverse soorten worst voor een dubbeltje per ons en leverworst en bloedworst voor vijf cent. Goedkoop, inderdaad, maar de lonen waren navenant. Op een boerderij wordt gevraagd "een boerenmeid die tevens kan melken" en uit een andere advertentie zien we dat zo'n boerenmeid, behalve kost en inwoning, een jaarsalaris had van ongeveer honderd gulden. Koffie zevenenvijftig cent per pond en thee in prijzen van twintig, zestien en twaalf cent per ons. In het "Adverten tie blad" van 31 augustus 1907 (op oranje papier vanwege de verjaardag van koningin Wilhelmina) prijkt als eerste advertentie de mededeling: "Op 1 Sept. 1907 zal het 25 jaar zijn dat vrouw Van Hoepen de politiewacht heeft schoongemaakt," ondertekend door het politiepersoneel. Vrouw Van Hoepen zal hiervoor wel op passende wijze gehuldigd zijn. Boekhandelaar N.J. Govers biedt studieboeken aan en lokt de kopers met de mededeling dat ze gratis worden

gekaft en van etiket voorzien. Wijnhandelaar F. de Laat berekent voor de duurste Rijn- en Moezelwijnen f 1,25 per fles. Maar hij heeft ze ook al voor zestig cent de fles. Ja, het is verleidelijk zo nog een poosje door te gaan, maar dat kan nu eenmaal niet; de inleiding mag maar een beperkte omvang hebben.

De keus van de afbeeldingen is bij zaken als deze altijd een moeilijk punt. De een wil dit graag er in hebben en iemand anders heeft weer een andere voorkeur. Met dank aan allen die hebben geholpen (fotoverantwoording), wens ik u enkele uren van prettig kijk- en leesgenot!

Fotoverantwoording:

Uit verzameling A. Pasterkamp: 25 en 75. Opname en toestemming voor publikatie:

P.F.H. van Hille, Maassluis: 32

A. Pasterkamp, Maassluis (zie puzzle): 38 A. Visser, Maassluis: 42

J. Kap, Vlaardingen: 56

Fotobureau Stokvis, Den Haag: 65

L. Stigter, Maassluis: 68

De overige foto's en ansichtkaarten uit mijn verzameling, respectievelijk eigen opnamen.

Verder hartelijk dank aan aIle ook mogelijkerwijs niet genoemde helpers!

Uit;. I Waltman. Maass'uis

Aanlegplaats Veerbooi. Pux:e7l};urg.

1. Ret moet weI een stille morgen geweest zijn, omstreeks 1900, toen dit plaatje gemaakt werd. Een sleepboot op stroom, een logger op de rivier en de veerboot MaassluisRozenburg, net aangekomen of bijna vertrekkend. Alles maakt een heel rustige indruk, maar Rozenburg was toen ook nog een compleet agrarisch eiland, zonder fabrieksschoorstenen. A1s het helder weer was en de zon scheen, kon je bijna met een verrekijker op de Brielse toren zien hoe laat het was. Kom daar nu eens om!

y.

Landing van den Prins.

Onafhankel ijkheidsfeesten Maassluis.

2. Maar het kon ook wel eens bar druk zijn bij de aanlegsteiger van de veerboot, zoals hier op 21 mei 1913, toen de Prins van Oranje, in de persoon van de heer M.e. Schippers, in de historische optocht 1813/1913 voet aan wal zette op vaderlandse bodem na de Franse tijd. Ret schip op de rivier, gepavoiseerd, doet mee aan de feestelijke stemming.

MlIlIssluis.

Station.

3. We gaan even terug in de geschiedenis, naar het jaar 1909, de geboorte van prinses Juliana op 30 april. Ter herinnering plantte burgerneester Dommisse in het bloernperk op het Stationsplein de "Julianaboom". Ret is de middelste boom hier op de foto, maar die foto is wel van een aantal jaren later. Links op de kaart zijn de kalkovens nog te zien, die in 1925 werden afgebroken.

4. En hier de edelachtbare heer C.P.I. Dommisse, de planter van de boom op de vorige pagina, burgemeester van Maassluis van 1 mei 1908 tot 31 mei 1933.

5. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana werd alom uitbundig feestgevierd. En ook Maassluis deed natuurlijk mee. De "gondelvaart" door de vlieten was een hoogtepunt. Dit is een afbeelding van het vlot waarmee de Batavieren geacht werden zo ongeveer honderd jaar voor Christus de Rijn te zijn komen afzakken naar onze lage landen. De bemanning is in dierenhuiden gekleed en ze hadden zelfs de hond meegebracht.

6. De Stationsweg met rechts het station van de in 1912 geopende lijn van de Westlandsche Stoomtram Maatschappij naar Den Haag en Delft. Behalve voor passagiersvervoer was de lijn be1angrijk voor het transport van groenten en fruit uit het Westland; de tramlijn gaf namelijk aansluiting aan het spoorwegnet van de Nederlandse Spoorwegen. Na stopzetting van het reizigersvervoer bleef het groente- en fruittransport nog een aantal jaren, tot circa 1930, doorgaan.

7. Foto circa 1925. De nog bijna "lege" Prinses Julianalaan. AIleen de huizen op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan staan er nog maar.

8. In deel 1 van "Maassluis in oude ansichten" stond een foto van de "Eerste Hollandsche Vensterg1asfabriek". Voor en in de Eerste Wereldoorlog werkten hier veel Belgen. Het was zwaar werk, speciaal in de buurt van de oven, en in de zomer was de hitte bijna niet te verdragen. Hier ziet u de "vaklui" aan het werk. Er werd veel glas gemaakt ten behoeve van de "groente-onder-glas-cu1tuur" in het Westland. Sinds 1924 waren er gerege1d stagnaties, die tegen 1930 leidden tot definitieve sluiting,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek