Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. De voormalige Augustijnenkerk, in de volksmond verbasterd tot "Awwe Stiene" en toegewijd aan St. Jozef, vertoonde in 1922 het beeld van een rustige, sacrale ruim te. Zi j was toen nog niet in het bezit van een eerbiedwaardig hoofdaltaar. Deze kerk heeft een andere bestemming gekregen. Er vinden thans exposities en voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

50. De St. Jozefkerk aan de Kesselskade in Maastricht kwam rond 1925 in het bezit van dit hoofdaltaar, afkomstig uit het Noord-Brabantse Berlicum. Tot verbazing van vele inwoners van deze plaats had hun parochiebestuur dit imposante kerkstuk aan Maastricht verkocht. Daar de St. Jozefkerk van bestemming is veranderd vervult het Berlicumse altaar weinig meer dan een louter decoratieve functie.

51. Van de bijna tien j aar tevoren gebouwde St. Lambertuskerk aan het Koningin Emmaplein in Maastricht verscheen in 1922 deze interieurfoto. Door problemen met de fundering van het gebouw, ontworpen door architect J.H. van Groenendael uit Den Bosch, moest het in 1976 aan de eredienst onttrokken worden. Er volgde een restauratie, maar twee j aar later was het weer mis. De kerk verzakt en dreigt in te storten. Zij blijkt gebouwd te zijn boven de vroegere, ondergrondse vestingwerken.

52. Een gewild foro-object was in de jaren dertig het circusachtige gebouw aan de Scharnerweg, de Koepelkerk van Maastricht, ook bekend als de Paterskerk van de Priesters van het H. Hart. De Maastrichtse "kerkenbouwer" Alfons Boosten tekende voor het antwerp samen met de Heerlense architect Jos Ritzen. Met de bouw werd in 1921 gestart. De in gebruikstelling volgde drie jaar later. Het gebouw bleef onvoltooid, aangezien twee ap papier ontworpen torens ontbreken.

Huiokerk Paters o. h. H. Hart. Schamderweg.

53. Voordat de Koepelkerk aan de Scharnerweg in gebruik was genornen bediende de H. Hartparochie in Maastricht zich van een hulpkerk. Zij zag er in 1922 van binnen zo uit. Enkele jaren later, toen de officiele kerk in gebruik genornen kon worden, werd zij gesloopt.

54. Maastricht heeft in de loop der jaren heel wat kerken verloren zien gaan. Tien jaar geleden was dit het geval met de kerk van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis aan de Brusselsestraat. Zij is met de grand gelijk gemaakt. Van haar interieur geeft deze briefkaart uit 1922 een gaaf beeld.

GROET UIT MAASTRICHT. Ruine van het oude Klooster de Beijard.

55. Op grand van zijn imposante ouderdom is dit restant van een van 1480 daterende kloosterkapel van de Zusters "op de Beijard" als monument bewaard gebleven. Deze historische ruine markeert de terreinen van het moederhuis van de "Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis". Hun congegratie werd 150 jaar geleden in Maastricht gesticht.

Kerk van he! H. Hart. (Paters fezuiten) Tongerschestraat 53.

56. In de jaren twintig en dertig trok de kerk van het H. Hart aan de Tongersestraat, bediend door de paters Jezuieten, nog talrijke kerkgangers. Na het vertrek van de theologische opleiding van deze kloosterorde uit Maastricht, kreeg weI het seminarie een nieuwe besternming, maar de kerk niet. Het vroegere theologicum huisvest een gedeelte van de Rijksuniversiteit Limburg. De kerk is gesloopt en het vrijgekomen terrein wordt be nut als parkeerplaats.

57. Keizer Karel de Grote, met wie Maastricht zich historisch nauw verbonden voelt, kreeg op 13 rnei 1845 een majesteitelijk beeld in de St. Servaaskerk. Beeldhouwer M.G. Geefs uit Brussel vervaardigde het werk in opdracht van een Maastrichtse familie. Op het voetstuk duidde hij Carolus Magnus als heilige aan door voor diens naam de S van Sanctus te plaatsen. Latere vereerders van de Imperator vonden dat wat te ver gaan. Met behulp van stopverf hebben zij de omstreden letter proberen te verwijderen. Blijkens deze kaart van kort na 1900 is dit niet best gelukt.

}r1aastricht St. Servaas Kerk, Standbeeld C3arolus jlfagnus.

Kerk der Zusters Ursalinen. Groote Gracnt.

58. Toen de Zusters Ursulinen in Maastricht een middelbare school met meisjesinternaat leidden, hadden zij nog een ruime kerk nodig. Sinds zij zich hebben teruggetrokken uit het onderwijs en de school verplaatst is naar Meerssen, kunnen de zusters volstaan met een meer intieme kloosterkapel. De vele bank en zijn vervangen door anders opgestelde koorstoelen voor de reiigieuzen, aile wandschilderingen zijn verdwenen en de kruisweg heeft in een van de kloostergangen een plaats gekregen. Aileen het altaar, een kunstwerk van de Utrechtse edelsmid Brorn, is van het vroegere, luisterrijke interieur gehandhaafd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek