Made in oude ansichten

Made in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Jansen
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3897-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Made in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Als u, geachte lezer, bedenkt dat ik een geboren en getogen Madenaar ben, in de vorige eeuw het levenslicht zag en talriike jaren in Made werkzaam ben geweest, dan zult u begrijpen dat dit dorp met zijn bewoners mij na aan het hart ligt. Aan het verzoek van de uitgeverij "Europese Bibliotheek" om aan de hand van oude ansichten en foto's een boekje sam en te stellen hoe Made er in de periode 1880 tot 1930 uitzag heb ik daarom met genoegen voldaan.

Bij het samenstellen van dit boekje en het veel tijd vergende werk heb ik van het gemeentebestuur en het secretariepersoneel steeds volle medewerking ondervonden, waarvoor ik bij deze gaarne mijn erkentelijkheid betuig. Ook zovele anderen, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boekje door interessante oude ansichten en foto's welwillend in bruikleen af te staan en/of informaties te verstrekken, zeg ik hartelijk dank. Voor de vreemdeling, die dit werkje onder ogen krijgt en leest, is het mogelijk gewenst geografisch aan te geven waar dit

dorp eigenlijk ligt: dertien kilometer ten noordoosten van Breda, zeven kilometer ten noorden van Oosterhout, vijf kilometer ten westen van Geertruidenberg en vier kilometer ongeveer ten zuiden van Drimmelen, de Amer en de Biesbosch.

Het is om meer dan een reden van belang in een dergelijk boekje vast te leggen hoe men in die halve eeuw in Made leefde, woonde en werkte. In de eerste plaats is het van betekenis voor de toekomst, opdat zoveel mogelijk documentatiemateriaal bewaard zal blijven dat waardevol blijkt voor de cultuurhistorie van onze plaats. Ten tweede is het van belang voor de oudere inwoners van onze gemeente, die bij het zien van de diverse afbeeldingen zullen uitroepen: "la, ja, z6 was het! " Ook de jongere Madenaars en de zogenaamde "import" zullen middels dit werkje een beeld krijgen van het dorp in die vijftigjarige periode en zullen met vreugde constateren welk een vooruitgang, welke grate veranderingen en belangrijke voorzieningen op nagenoeg elk gebied van het maatschappelijk leven sinds

die tijd, hoofdzakelijk na de tweede wereldoorlog en -dank zij de voortvarendheid van het huidige gemeentebestuur - vooral sedert de laatste tien jaren hebben plaats gehad in onze dorpsgemeenschap. Wanneer u bedenkt dat in 1910 het wegennet van heel Made nog uit zandwegen bestond (aileen de Marktstraat en de provinciale weg Wagenberg-Geertruidenberg waren verhard), dat tot ongeveer 1919 de huisen straatverlichting door middel van petroleumlampen plaats yond en dat waterleiding, ondergrondse telefoonleidingen, bestrating, trottoirs, riolering en bomen aan de openbare weg ontbraken, dan kunt u zich voorstellen wat voor een toestand men hier to en aantrof, hoe primitief men destijds op het dorp leefde. Dat ik in dit deeltje over Made bijna geen officiele namen van mensen en straten gebruik (van thans), maar ailerlei benamingen bezig, de mensen noem met hun voornaam (at of niet met de verkleiningsuitgang) en zelfs met hun bijnaam of bijnamen, zoals ze in die

tijd werkelijk werden gebruikt, moet u mij niet euvel duiden, want ik heb dit gedaan niet om bepaalde personen te kwetsen of onaangenaam te zijn, maar aIleen om de goede trouw en de gemoedelijkheid van de Brabanders, in het bijzonder in de omgangsvormen van toen, te doen kennen en vaak ook om duidelijk te maken wie er wordt bedoeld. Teneinde misverstand te voorkomen zij erop gewezen dat tot mijn spijt niet aIle aangeboden prentbriefkaarten en foto's konden worden opgenomen, aangezien de plaatsruimte daarvoor te beperkt was en bovendien het werkje dan te duur zou worden. AIleen voor de oudste, de me est interessante en de kwalitatief beste exemplaren kon een plaatsje worden ingeruimd. Ik mag met u een wandeling maken door het dorp Made "in grootvaders tijd" en hoop voor u een goede gids te zijn. Moge het boekje bij u prettige herinneringen oproepen en in vele gezinnen en voor talloze personen een welkome gast zijn.

1. Wij maken een wandeling door het dorp Made en laten u allereerst deze enigszins verharde weg zien, de Marktstraat, 65 tot 70 jaar geleden. Rechts bij de wegwijzer valt direct cafe "Schoonzicht" van Jan van der Poel op (later van Gernt KnOOp) dat in 1914 betrokken werd door Hendrik van Groezen. Even verder het lage woninkje annex snoepwinkeltje van de weduwe Hendrik v.d, Heijkant. Links, waar de man met de fiets staat, is nog een zandwegje dat leidt naar de schutskooi (nabij de woning van Keeske Rovers, bijgenaamd "de Veldman" of "de Spinnekop") in de Valkenbergstraat, die ten westen van het raadhuis in de Nieuwstraat uitkomt. In die schutskooi werd het vee veilig opgeborgen dat tijdens de veernarkt, die eenmaal per week in de Marktstraat plaatshad, dol geworden en op hoI geslagen was.

)18rkt~traat MADE

2. Wij naderen hier ongeveer het middenstuk van de Marktstraat, dat er vaar 1918 uitzag als boven afgebeeld. Rechts aan het houten hek staan nabij de schuur van Jan Akkermans enige vrouwen met hun kruiwagens te wachten op de aankomst van zakken juin, die in genoernde schuur werden opgeslagen. Mina Huijgens "de Haas", ook wei de "Uienkoningin" genoemd, zorgde voor een rechtvaardige verdeling van de zakken uien aan de zich meldende personen die ieder een of meer zakken meckregen naar ge1ang de hoeveelheid ingeleverde schone uitjes (zilveruitjes). Het schoonmaken van de uien (seizoenarbeid) viel juist in de grote vakantie. Moeders met heel hun gezin, van klein tot groot, namen intensief aan deze werkzaamheden deel, In de crisistijd, de rnoeilijke werkloosheidsjaren, was het voor de moeders van talloze gezinnen een niet erg aangename en niet welriekende bezigheid, maar het vormde een welkome bron van inkomsten.

3. In dit gedeelte van de Marktstraat was en is de oudste Kruisboogschutterij van Made gevestigd, namelijk de vereniging "Willem Tell", Zij is in 1870 opgericht en heeft sindsdien overal grote successen behaald; het clublokaal en het oefenterrein waren steeds op hetzelfde adres gevestigd, achtereenvolgens bij cafe Jan van Akkeren (Akkermans), Keeske Stoop, Leen Marijnissen, Flip de Bok en thans bij Rinus de Bok. Bovenstaand treft u de oudste beschikbare foto aan, waarop enige zeer verdienstelijke leden van de vereniging voorkomen: van links naar rechts Jan de Bok, Januske de Wijs, Koos Pals, Jan Akkermans, Thijs de Wijs, Keeske Rullens, Toon Stoop en Dries Verhagen. Allen zijn reeds jaren overleden.

UIrG. Nauta, veisen,

Groe uit )[AliE.

4. Wij bereiken het meer noordelijk gelegen gedeelte van de Marktstraat. De foto dateert van ongeveer 1910. Links ziet u cafe "Harmoniezaal" waar men vaar het huis de voederbak aantreft voor paarden, die op hun eigenaars moesten wachten, omdat deze al of niet langdurig in het cafe verbleven. Even verder aan dezelfde straatzijde kijkt u op de open bare lagere school met de woning van het hoofd van de school, meester Kools. Aan de andere kant van de weg, waar de fiets tegen de heg staat, bevindt zich het huis met de grote tuin van boomkweker, bloemist en tuinier Kees Leijs, de grootvader van de huidige eigenaar van het bedrijf, die op hetzelfde perceel een nieuwe woning en een geheel gemoderniseerd winkelpand heeft laten bouwen. Helernaal achteraan (op de fiets) bespeurt u Kees Braat, die daar in de buurt woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek